El Govern aprova el Decret de modificació parcial del Decret 2/1997 d'aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

query_builder   20 febrer 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret de modificació parcial del Decret 2/1997 d'aprovació del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció.

La modificació aprovada consisteix en la creació d’un Comitè Tècnic d’Avaluació que ha d’informar preceptivament les propostes de resolució del director/a general d’Atenció al Menor de les declaracions de desemparament de menors que portin aparellada la separació del nucli familiar.Un òrgan consultiu similar es va crear l’any 1997 per a l’atorgament de la idoneïtat a persones o parelles que volen adoptar.S’ha considerat convenient la creació de l’esmentat Comitè Tècnic d’Avaluació Informador de resolucions de desemparament de menors que comportin la separació del menor d ela família d’origen, per tal d’incrementar les garanties dels particulars i famílies afectades, tot recabant més parers autoritzats abans de prendre la important i transcendent decisió de separar un menor del seu nucli familiar.Aquest Comitè Tècnic de nova creació procedirà a revisar els informes socials, mèdics, psicològics, pedagògics i policials sobre les possibilitats d’atenció per la pròpia família, o la família extensa, o, la impossibilitat d’aquesta atenció i en conseqüència d’adopció de la mesura d’acolliment en centre o en família aliena. Coneixerà de forma preceptiva, però no vinculant, emetent el corresponent informe sobre la procedència de l’adopció de la mesura que allunyi el menor de la seva família.El Comitè informarà, alhora, en els casos en què es produeixi un canvi de mesura, sempre que aquest comporti la separació del menor del seu entorn familiar, i en les revisions que la mantinguin.Pel que fa a la composició del comitè, s’ha previst la participació de persones expertes designades per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, atesa la intervenció de les entitats locals en aquests processos; la d’experts designats per les entitats i institucions que col·laboren amb l’Administració en aquest àmbit; així com la d’experts entre professionals de reconegut prestigi, designats pel conseller de Justícia.