El Govern ha acordat l'establiment de mesures socials en relació amb la prostitució.

query_builder   19 febrer 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha acordat l'establiment de mesures socials en relació amb la prostitució.

El Govern, davant el gran creixement del número de persones que es dediquen a la prostitució, part de les quals es troben en l’esfera de l’exclusió social, va crear el proppassat mes de setembre una Comissió per tal que elaborés propostes per atendre aquesta qüestió, així com diversos estudis al respecte.Aquesta Comissió té per objecte estudiar, programar i coordinar les mesures necessàries per regular l’exercici de la prostitució, desincentivar aquesta activitat i vetllar pel respecte dels drets fonamentals de les persones que l’exerceixen.D’acord amb la informació obtinguda i l’anàlisi efectuat cal, dins l’àmbit de competències de la Generalitat, instrumentar una sèrie de propostes per garantir els drets fonamentals de les persones que es dediquen a la prostitució.En aquest sentit cal atendre, en primer lloc, a la prevenció, establint mesures que desincentivin la prostitució com una alternativa laboral i facilitin la capacitació i l’accés a altres tipus d’activitats laborals.En segon lloc s’han d’adoptar mesures relatives a la millora de les condicions de vida i de treball de les persones que ja exerceixen la prostitució.Per últim, s’han de crear propostes per a la sortida de la professió, tant per a aquelles persones que per raons d’edat o salut no poden seguir desenvolupant el treball, com per a aquelles altres que intenten deixar l’activitat i iniciar una vida diferent.D’altra banda, recentment s’ha posat de relleu la manca d’una regulació específica per als locals on tenen lloc activitats sexuals de caràcter comercial. Es tracta d’activitats no prohibides però sobre les quals existeix un buit legal, amb les conseqüències que això comporta tant en relació a l’activitat en sí que es realitza dins els locals, com pel que fa a l’ordre públic en el seu entorn exterior.És per tot això que, a proposta de la Comissió de Govern per Assumptes Socials i Institucionals, el Govern ha aprovat les següents mesures:1.- En matèria d’assistència i prevenció sanitària:El Departament de Sanitat i Seguretat Social elaborarà un programa que estableixi mesures preventives i assistencials per tal de disminuir l’impacte de les drogues i la infecció del virus de la immunodeficiència humana en les persones que es dediquen a la prostitució.2.- En matèria d’inserció social:Els departaments de Treball i Benestar Social elaboraran un programa d’accions específiques per a la inserció de les persones que es dediquen a la prostitució i per tal de donar sortida a la seva situació laboral i personal, en el que s’han d’incloure mesures de formació professional ocupacional i accions d’acompanyament i d’atenció social.3.- Actuació policial:El Departament d’Interior establirà els mecanismes necessaris per a què els Mossos d’Esquadra dediquin una especial atenció a la prevenció i el control dels delictes de tracta de persones i d’explotació sexual amb finalitats de prostitució, així com a la desarticulació de xarxes de tràfic de dones obligades a exercir la prostitució.4.- Regulació dels locals:El Departament de Governació i Relacions Institucionals i d’Interior elaboraran un projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits mínims que han de complir els locals on, com a activitat complementària, s’exerceix la prostitució. Aquesta normativa podrà ser complementada pels ajuntaments, els quals, com a competents per a atorgar les corresponents llicències municipals, podran regular o establir requisits i condicions complementàries.5.- Proposta de regulació de la prostitució:D’acord amb els departaments de la generalitat afectats, el Departament de Governació i relacions Institucionals, elaborarà una proposta de resolució per presentar al Parlament de Catalunya als efectes que aquest insti al Govern de l’Estat per a que:- S’introdueixin al Codi Penal les modificacions oportunes als efectes de penalitzar més fortament els delictes de tracta de persones i d’explotació sexual i, en especial, quan afectin a menors d’edat.- S’elabori un projecte de llei de regulació de la prostitució.6.- Es formalitza la constitució de la Comissió Interdepartamental sobre la prostitució, creada el mes de setembre de 2001, que estarà presidida per la Consellera de Governació i Relacions Institucionals i de la qual formen part els consellers de Justícia, Interior, Treball, Sanitat i Seguretat Social i la Consellera de Benestar Social.