El Govern aprova el Projecte de llei d'adequació de procediments administratius en relació al règim de silenci administratiu i al termini de resolució.

query_builder   24 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei d'adequació de procediments administratius en relació al règim de silenci administratiu i al termini de resolució.

La modificació de la llei de procediment administratiu ha comportat que el termini màxim en què s’ha de notificar la resolució expressa d’un procediment no excedeixi de sis mesos, llevat que, per una norma amb rang de llei se n’estableixi un de superior o estigui previst en la normativa comunitària. A més, disposa que, quan les normes reguladores dels procediments no fixin el termini màxim, aquest serà de tres mesos.D’altra banda, amb l’objectiu que els ciutadans no es vegin perjudicats davant supòsits de manca de resposta per part de l’Administració, la llei ha previst amb caràcter general que les sol·licituds puguin ser estimades per silenci administratiu, llevat que una llei o disposició comunitària estableixi el contrari.I és per això que cal regular per llei aquells supòsits en què, per la complexitat del procediment, es requereix un termini superior als sis mesos per a resoldre i notificar, i aquells altres on l’estimació per silenci de la sol·licitud de l’interessat podria afectar greument l’interès general.Per tant, l’objectiu de la present llei és determinar aquells procediments per als que, amb caràcter excepcional, cal establir terminis de resolució i notificació superiors als sis mesos, així com també determinar que el sentit del silenci serà desestimatori.Procediments que es veuen afectats:- Homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació professional agrícola i es crea el registre corresponent.- Atorgament de les llicències per a la pesca d’angula a la província de Girona.- Atorgament de l’autorització de captació d’alevins de mugílids al Delta de l’Ebre.- Atorgament de llicència per a l’extracció de corall.- Registre de les societats agràries de transformació.- Registre d’explotacions ramaderes.- Integració dels recursos de la iniciativa social no destinats a l’atenció social de la infància i l’adolescència, en la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.- Reconeixement de grau de disminució, de la necessitat d’assistència d’una altra persona per realitzar els actes essencials de la vida diària, o de la dificultat per utilitzar transports públics col·lectius.- Inscripció en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.- Inscripció en el Registre de centres especials de treball per a persones amb disminució de Catalunya.- Reconeixement de federacions esportives catalanes.- Reconeixement i inscripció al registre d’entitats esportives de les unions esportives de clubs.- Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.- Inscripció i anotació al RMPCVC (Registre de Mutualitats de Previsió Social) d’actes de constitució, fusió, escissió, federació, dissolució i extenció de mutualitats.- Autorització per exercir previsió social, revocació a petició pròpia i rehabilitació de l’autorització.- Obtenció de qualificació de "Jubilació Mutual Garantida".- Aprovació dels estatuts i dels reglaments reguladors del sistema d’eleccions de les caixes d’estalvi.- Aprovació de la relació d’entitats amb dret a designar consellers generals i del nombre de representants que els corresponguin.- Aprovació de la fundació d’una caixa d’estalvis, dels seus estatuts, reglament regulador del sistema d’elecció i relació d’entitats amb dret a designar consellers generals, i l’admissió al Registre.- Formalització, modificació i renovació de concerts educatius.- Règim d’autorització de centres docents privats.- Alteració de termes municipals.- Delimitació de termes municipals en cas de desacord d’alguna corporació afectada.- Constitució d’entitats municipals descentralitzades.- Valoració de persones o famílies d’acolliment simple.- Valoració de persones o famílies sol·licitants d’adopció.- Autorització per a la utilització d’animals per a experimentació.- Exempció de creació de comitès ètics d’experimentació animal.- Activitats esportives en espais inclosos al PEIN, reserves naturals de fauna salvatge, reserves nacionals de caça i zones de caça controlada.- Autorització de tallades forestals arreu.- Autoritzacions per encendre foc i altres autoritzacions de prevenció d’incendis forestals.- Autorització per a la captura amb finalitats científiques de qualsevol espècie protegida, cinegètica o objecte d’aprofitament piscícola així com de qualsevol altre vertebrat autòcton i per a la recol·lecció d’invertebrats als espais naturals de protecció especial.- Autorització per obtenir informació gràfica, visual sonora o de qualsevol tipus de les espècies sensibles o molt sensibles.- Autorització d’abocament d’aigües residuals de terra a mar, i les seves instal·lacions.- Autorització mitjançant programes de descontaminació gradual dels abocaments d’aigües residuals.- Autorització per a la realització de serveis de transport de viatgers discrecionals amb cobrament individual ja siguin sense o amb reiteració d’itinerari.- Atorgament de concessions administratives per a l’ocupació del domini públic portuari de la zona de serveis dels ports adscrits a Ports de la Generalitat.- Establiment de la línia d’edificació a distància inferior a la regulada amb caràcter general.- Autoritzacions d’obres o activitats en les zones de servitud i d’afectació o dins de la zona delimitada per la línia d’edificació a les carreteres.- Autorització d’ús de la zona de servitud de protecció corresponent al litoral de Catalunya.- Reconeixement de l’interès sanitari d’actes de caràcter científic.- Autorització per a la instal·lació i el canvi de titularitat de farmàcies.- Autorització per a la instal·lació de noves oficines de farmàcia, trasllats d’oficines.- Establiment d’horaris i vacances i organització de serveis d’urgència.- Autorització per construir i ampliar cementiris.- Autorització prèvia per modificar, ampliar, trasllat i tancament centres sanitaris.- Autorització prèvia per modificar, ampliar, trasllat i tancament centres sociosanitaris.- Autorització de centres sanitaris extractors i transplantadors d’òrgans.- Autorització de centres sanitaris per a la realització de transplantaments de progenitors hemopoètics.- Emissió de la certificació sanitària d’ambulàncies.- Autorització de tractaments amb opiacis.- Acreditació de centres hospitalaris.- Acreditació de centres on realitzen pràctiques abortives.- Criteris de qualitat de les unitats de medicina nuclear.- Sancions en matèria d’higiene alimentària.- Sancions en matèria de productes farmacèutics.- Qualificacions i inscripcions de la constitució de cooperatives, federacions i confederacions de cooperatives.- Qualificacions i inscripcions, anotacions i cancel·lacions de fusió pròpia o per absorció i escissió de cooperatives.- Qualificacions i inscripcions, anotacions i cancel·lacions de l’acord de dissolució i/o liquidació, així com la transformació de cooperativa en societat limitada o de societat limitada en cooperativa.- Reconeixement d’Universitats Privades.- Creació, reconeixement, reordenació i revocació de centres docents universitaris.- Aprovació de l’adscripció i desadscripció de centres docents d’ensenyament.En tots els casos el sentit del silenci s’entendrà desestimatori.