El Govern acorda presentar al Parlament de Catalunya una proposició de llei orgànica al Congrés dels Diputats, per la qual es modifica la llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

query_builder   14 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern acorda presentar al Parlament de Catalunya una proposició de llei orgànica al Congrés dels Diputats, per la qual es modifica la llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional.

La Constitució Espanyola disposa que el Tribunal Constitucional és competent per conèixer els conflictes de competència entre l’Estat i les comunitats autònomes o entre aquestes.La Llei orgànica del Tribunal Constitucional és l’encarregada de regular aquests conflictes de competència, diferenciant entre:- conflictes positius de competència, que són aquells que poden plantejar tant l’Estat com les comunitats autònomes quan una norma o acte envaeix efectivament l’àmbit de competències de l’altre, i també quan l’Estat o bé una comunitat autònoma, en exercici de les seves pròpies competències, adopta una norma o acte que impedeix o obstaculitza a l’altra part l’exercici de les seves competències.- conflictes negatius de competència, entesos com aquells que pot plantejar l’Estat quan les comunitats autònomes no exerceixen les seves competències per haver-se declarat incompetents o quan impedeixen o obstaculitzen amb la seva inactivitat l’exercici per part de l’Estat de les seves pròpies competències.Pel que fa al conflicte negatiu de competències, la Llei orgànica del Tribunal Constitucional no ha previst que les comunitats autònomes puguin tenir la iniciativa en plantejar el conflicte negatiu de competència en front de l’Estat quan aquest no exerciti les atribucions pròpies de les seves competències i es declari incompetent, impedint amb la seva inactivitat per part de les comunitats autònomes de les competències assumides en els seus propis estatuts o mitjançant les lleis orgàniques de transferència o delegació. I aquesta mancança és especialment rellevant en el cas que l’Estat no procedeix a realitzar les transferències de serveis la competència dels quals correspon a les comunitats autònomes.La manca d’acords de transferència ha produït i continua produint un vertader impediment o obstaculització per part de l’Estat de l’exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya, i aquesta vulneració de competències no ha pogut ser declarada en cap cas pel Tribunal Constitucional degut a que l’actual Llei Orgànica del Tribunal Constitucional no preveu que les comunitats autònomes puguin plantejar un conflicte negatiu de competències.Així doncs, el Govern considera necessari, per motius d’equitat processal i de lògica jurídica, modificar parcialment la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional en el sentit que es prevegi la legitimació activa de les comunitats autònomes en front de l’Estat en el procediment de conflicte negatiu de competència, aconseguint d’aquesta forma un mecanisme que garanteixi la realització efectiva de les degudes transferències de competències a les comunitats autònomes.