El Govern aprova el decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

query_builder   11 juny 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, creada el passat mes de maig de 2001, té per objectiu essencial exercir l’activitat de foment en matèria d’universitats, recerca i d’innovació tecnològica de competència de la Generalitat de Catalunya.Entre els projectes que l’Agència començarà a desenvolupar el proper curs 2002-03, cal destacar la possibilitat que tindran els estudiants de nou accés a la universitat de fer el pagament fraccionat de la matrícula en 10/11 mensualitats, sense necessitat de cap aval bancari o familiar, i amb un interès preferencial (índex Euribor + 0,50).Una altra experiència pilot que s’iniciarà el curs vinent seran els crèdit - renda de promoció d’estudis de tercer cicle. Aquesta modalitat, adreçada a l’alumnat de determinats postgraus, té la particularitat que l’alumne retorna el préstec quan ha acabat els estudis i disposa d’una renda professional. Tanmateix, l’Agència està elaborant també un projecte de beques de tercer cicle, amb finançament públic i privat, per aconseguir una formació d’alta especialització per a estudiants que tinguin un bon expedient acadèmic. La gestió d’aquestes beques es faria en funció dels objectius estratègics i de les necessitats de les diferents àrees d’estudi. També en col·laboració amb el sector empresarial, i amb el conjunt de les universitats catalanes, s’impulsarà un programa d’ofertes de treballs d’estiu, en el qual es prioritzaran els acords d’intercanvi amb estudiants d’universitats europees.En la sessió del Govern d’avui s’han aprovat els Estatuts de l’Agència, els quals determinen les funcions dels òrgans de govern, la seva estructura orgànica, les normes de funcionament així com el contingut mínim del contracte programa que ha de formalitzar amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.Així, correspon a l’Agència l’execució d’accions establertes al Pla de recerca de Catalunya i de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.Pel que fa als òrgans de govern, l’Agència s’estructura en els següents:a) El president: el conseller del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. b) El Consell de Direcció, format per:- El president de l’Agència, que també ho és del Consell de Direcció.- Fins a un màxim de cinc vocals designats pel conseller del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.- Un vocal en representació del Departament d’Economia i Finances, designat pel seu conseller o consellera. - El director executiu de l’Agència.c) El director o directora executiu.Les relacions de l’Agència amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació s’articulen mitjançant un contracte programa que haurà de ser autoritzat prèviament pel Departament d’Economia i Finances i que haurà de contemplar aspectes com ara:- Els objectius estratègics a assolir- Els programes de foment que ha d’executar l’Agència- Els resultats esperats i la metodologia d’execució dels programes- Els recursos disponibles- Els instruments de seguiment i control