El Govern ha aprovat la modificació de determinats articles dels Estatuts del Consorci autonòmic per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

query_builder   28 maig 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat la modificació de determinats articles dels Estatuts del Consorci autonòmic per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

L’ATM, organisme constituït per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport, va ser creat l’any 1997 amb la finalitat d’articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb aquelles altres que hi estan compromeses financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats.D’acord amb els seus estatuts, a aquest consorci s’hi poden adherir totes les administracions públiques titulars de serveis públics de transports col·lectius que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.Així doncs, el Govern ha acordat avui, de conformitat amb el Parlament de Catalunya, promoure juntament amb els altres membres del consorci, la representació en els òrgans de govern del Consorci dels municipis d’aquestes comarques que no formen part de l’Entitat Metropolitana del Transport. I perquè això sigui possible resulta necessari modificar determinats articles dels Estatuts.Amb els nous Estatuts, el Consell d’Administració i òrgan rector de l’ATM, estarà composat per vint membres (abans setze):- divuit de ple dret en representació de les administracions constituents i de les administracions que s’hi adhereixin individualment o representades per entitats que les agrupin, distribuïdes de la següent manera:- president: conseller de Política Territorial i Obres Públiques.- vicepresident primer: alcalde de Barcelona.- vicepresident segon: president de l’Entitat Metropolitana del Transport.- vuit vocalies (abans sis) en representació de la Generalitat de Catalunya.- cinc vocalies en representació de les administracions locals fundadores designades de comú acord per l’Ajuntament de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport.- dues vocalies (abans cap) en representació de les administracions que s’adhereixin. Aquestes seran designades, per majoria de vots, essent electors un representant de cadascuna de les administracions que s’adhereixin.- dos en representació de l’Estat a títol d’observadors, amb veu però sense vot.Finalment, les administracions que s’hi adhereixin participaran també en la Comissió d’Assessorament Jurídic amb un representant dels cinc llicenciats en dret que la conformen (tres designats per cadascuna de les administracions fundadores, un designat per les administracions adherides i el secretari general de l’ATM).