Medi Ambient defensa la viabilitat de reduir l'impacte ambiental que provoca la construcció, durant el Saló Construmat

query_builder   27 maig 2003 12:54

event_note Nota de premsa

Medi Ambient defensa la viabilitat de reduir l'impacte ambiental que provoca la construcció, durant el Saló Construmat

 L’objectiu és que es respecti el nostre entorn natural sense que ni usuaris, ni promotors ni compradors pateixin un substancial increment del cost

El Secretari General del Departament de Medi Ambient, Marià Morera, ha inaugurat aquest matí la Conferència Mundial del Consell de la Construcció Verda, al Saló Internacional de la Construcció, Construmat, presentant l’Estratègia de Planejament i Construcció Sostenibles.

Des de fa temps, el Departament de Medi Ambient impulsa l’anomenada Estratègia de Planejament i Construcció Sostenibles, que té per objectiu assegurar que els edificis que es construeixin a  Catalunya s’adaptin als nous reptes socials i ambientals del segle XXI.

Aquest projecte s’engloba dins d’un de més general, anomenat Acció Concertada Multidepartamental per a la construcció i l’ús sostenible d’edificis, que coordinen conjuntament diversos departaments de la Generalitat,  amb l’objectiu d’iniciar, a través de l’experimentació en edificacions concretes, el camí cap a una millor qualitat ambiental de tots els edificis  públics. Es tracta, en definitiva, d’assolir entre tots els departaments, el repte d’una major sostenibilitat de la construcció i ús d’edificis.

D’aquesta manera, es vol demostrar que la incorporació de criteris  de sostenibilitat en els edificis no ha de suposar un augment excessiu del cost d’inversió i pot suposar un estalvi en el manteniment, sempre que els edificis es dissenyin, des d’un principi, tenint en compte aquests criteris.

La importància econòmica, social i ambiental del sector de la construcció per a Catalunya és evident: la contribució entorn a un 8% del PIB el situa en un espai privilegiat de l’economia catalana, i l’ocupació que genera beneficia un 9% de la població catalana. Pel que fa a la seva incidència ambiental, cal subratllar les dades següents: un 60% de la facturació elèctrica, un 65% del consum d’aigua i un 35% de la producció de residus corresponen als nostres edificis. D’altra banda, també cal tenir en compte que l’activitat constructiva i l’ús dels edificis comporta certs impactes ambientals, com ara el consum de recursos (sòl, aigua, matèries primeres), les emissions atmosfèriques i la generació de residus. 

Aquesta importància i pes estratègics del sector van motivar el Departament de Medi Ambient a desenvolupar l’Estratègia de Planejament i Construcció Sostenibles per a Catalunya, cercant, des del principi, la col·laboració dels representants empresarials i de la societat en general.

L’objectiu és assegurar que tant el planejament com la construcció es  desenvolupin de tal manera que se’n maximitzi la funció social, econòmica i ambiental: socialment, garantint la màxima qualitat per als usuaris; econòmicament, incorporant millores viables per als promotors i compradors; i ambientalment, reduint l’impacte que genera el sector sobre el canvi climàtic, el cicle de l’aigua, els recursos materials i la qualitat interior i exterior dels edificis, així com minimitzant la producció de residus.

En aquest sentit, s’han determinat una sèrie d’objectius concrets com ara: evitar l’ocupació innecessària del sòl; reduir el consum d’aigua a l’imprescindible; reduir les emissions de CO2 derivades del consum energètic; millorar l’eficiència en l’ús de materials de construcció; minimitzar la producció de residus; millorar la qualitat interior i exterior dels edificis; i millorar la integració en el paisatge dels assentaments humans.

Els resultats finals són ben visibles. L’impacte ambiental que provoca la construcció dels edificis es redueix en alguns casos gairebé a la meitat: estalvi  d’un 30-40% del consum d’aigua; d’un 40-50% d’emissions de CO2; d’un 40% de residus de la construcció i d’un 40% de l’extracció de materials del medi natural.

Per tal de desenvolupar aquests objectius, el Departament de Medi Ambient ha  definit quatre grans eixos vertebradors: Implicació dels agents, Planejament sostenible, Disseny sostenible d’Edificis i Desenvolupament de sistemes de certificació ambiental.

La implicació dels agents s’adreça a aconseguir una actitud proactiva i una responsabilitat progressiva de tots els agents implicats amb l’estratègia: administracions (Unió Europea, Estat i ens locals), tècnics (universitats, col·legis professionals i instituts de recerca), sector privat (promotors, constructors i consultors) i agents socials (associacions, fundacions i consumidors). En aquest sentit, Medi Ambient ha signat en els darrers anys una sèrie d’acords i convenis amb universitats, associacions  de promotors i constructors i altres departaments de la Generalitat amb l’objectiu d’aconseguir una acció coordinada en la gestió ambiental dels edificis. També s’han signat acords orientats a la formació dels  professionals del sector. Finalment, amb un ampli consens social, s’ha avançat en la creació i consolidació d’una xarxa territorial coordinada per diverses fundacions que fan possible l’aplicació d’un planejament i construcció sostenibles a cada una de les demarcacions.

Pel que fa al planejament sostenible, cal subratllar que té per objectiu potenciar els criteris ambientals a tenir en compte en la redacció del planejament territorial i urbanístic. És a dir, compatibilitza les necessitats de desenvolupament territorial amb un ús racional dels recursos naturals i la preservació dels valors  històrics i culturals tot garantint la qualitat de vida per a les generacions presents i futures.

El disseny sostenible d’edificis s’orienta a adaptar els edificis tot incorporant progressivament criteris ambientals. Per Edifici Sostenible entenem aquell on es maximitza la funció social, econòmica i ambiental. És a dir, aquell edifici que reuneix una bona  qualitat per als seus usuaris, una bona viabilitat per a promotors i compradors, i una generació mínima d’impacte sobre el canvi climàtic, el cicle de l’aigua, els recursos materials i la qualitat interior i exterior.

De cara a la reducció de l’impacte ambiental dels edificis  s’incideix en la utilització de sistemes energètics més eficients, orientats a la reducció de l’impacte dels edificis sobre el canvi climàtic, entre els quals podem destacar:

 Sistemes passius: mesures bioclimàtiques, cobertes verdes, orientació de l’edifici, protecció solar i refrigeració per convecció.

 Sistemes actius: energia solar i fotovoltaica i equips d’alt rendiment en il·luminació.

 Mesures de regulació i control per climatització i il·luminació.

 Sistemes eficients de climatització i acs.

Gestió eficient de l’aigua:

 Sistemes d’estalvi d’aigua potable en l’interior de l’edifici: difusors, inodors de doble polsador i temporitzador.

 Sistemes de reutilització d’aigües grises.

 Sistemes de recollida i aprofitament d’aigües pluvials.

Materials emprats i gestió dels residus:

 Reciclatge

 Utilització de materials amb certificació ambiental

 Optimitzar la gestió de residus d’obra

 Adequació dels edificis a la gestió de residus

Millorar la qualitat interior i exterior dels edificis. Millores per a la nostra salut:

 Llum: Recomanacions per a un òptim aprofitament de la llum natural (reflectors interiors…)

 Radiacions: Recomanacions per al benestar dels usuaris de l’edifici

 Soroll: Mesures que afavoreixen la disminució de la contaminació acústica

Els sistemes de certificació ambiental asseguren la qualitat i incentiven la millora del sector constructor: Implantació de sistemes de gestió ambiental (ISO 14.001-EMAS), Ecoetiquetes, Certificació de productes i serveis i Política integrada de productes.

El repte final de l’aplicació de l’Estratègia de Planejament i Construcció Sostenibles per a Catalunya és, per tant,  que els nostres edificis redueixin al màxim l’impacte ambiental que genera el sector de la construcció sobre factors tan rellevants com ara el canvi climàtic, el cicle de l’aigua i la producció de residus. Tot plegat sense que usuaris, promotors ni compradors se’n vegin afectats.