El Departament de Medi Ambient i Habitatge signa tres convenis per a la construcció d'habitatges de protecció oficial a Altafulla

query_builder   8 novembre 2004 18:22

event_note Nota de premsa

El Departament de Medi Ambient i Habitatge signa tres convenis per a la construcció d'habitatges de protecció oficial a Altafulla

El secretari d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, i l’alcalde d’Altafulla (Tarragonès), Manuel Ramon, han signat aquest migdia tres convenis per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en aquest municipi.

El primer conveni que han signat és el conveni que estableix el marc d’actuació en matèria d’habitatge social en el municipi i les línies de col•laboració per fer-lo efectiu.

En virtut d’aquest conveni, el Departament de Medi Ambient i Habitatge es compromet a:

- Desenvolupar i gestionar els sòls actualment propietat de l’Institut Català del Sòl, així com promoure’n de nous dins l’àmbit municipal, per tal de destinar-los a habitatges protegits en les modalitats més adequades per al municipi.

- Construir mitjançant l’Institut Català del Sòl, quan així es consideri necessari, habitatges de protecció pública sobre sòls públics.

- Mantenir, remodelar i renovar els barris i promocions de titularitat pública de la Generalitat existents dins l’àmbit municipal, a través de l’empresa ADIGSA i de la Direcció General d’Habitatge.

- Concedir ajuts financers per a la formació de patrimonis públics de sòl.

- Concertar amb el municipi l’aplicació de les línies d’ajut a la promoció, a la compra i a la rehabilitació d’habitatges, establertes en el Pla per al dret a l’habitatge (2004–2007).

- Convenir amb el municipi la implantació i gestió de les bosses d’intermediació social, a través de la Xarxa de Mediació Social de Catalunya.

Per la seva part, l’Ajuntament d’Altafulla es compromet a:

- Elaborar una memòria social que avaluï i justifiqui les necessitats reals d’habitatge segons el context sociocultural del municipi, amb determinació de les quantitats mínimes d’habitatges protegits, les diverses tipologies necessàries i la seva distribució dins dels plans urbanístics del municipi amb el criteri de repartiment que asseguri una cohesió social i eviti la concentració de grups marginals.

- Destinar el 10% de l’aprofitament mitjà de sòl municipal a habitatge social. Incrementar, en funció de les necessitats estimades, la reserva de sòl per  construir habitatges de protecció pública, per sobre del 20% del sostre qualificat per a ús residencial de nova implantació. I destinar els solars o les finques que hagin esdevingut patrimoni de l’ajuntament per motius aliens al planejament, també per construir-hi habitatges protegits.

- Donar entrada a la col•laboració, en la promoció d’habitatge social, als operadors públics (Institut Català del Sòl, empreses municipals), i a entitats amb fins socials mitjançant cessions del sòl públic municipal.

- Potenciar la promoció d’habitatges de lloguer per als joves que es vulguin emancipar; d’habitatges de lloguer tutelats per als col•lectius amb necessitats especials, com els avis o com els que tenen algun tipus de disminució; d’habitatges de lloguer per al sector de la població amb nivells més baixos d’ingressos que no pot accedir a un habitatge de compra. També es compromet a estudiar la possibilitat d’incorporar al municipi fórmules d’allotjament transitori per a situacions personals o familiars específiques (albergs o residències).

- Fomentar la inclusió de nous criteris de sostenibilitat en les promocions d’habitatge (eficiència energètica dels edificis, ús de materials menys contaminants, estalvi d’aigua i adaptació a les condicions bioclimàtiques de la zona) a través de les ordenances municipals.

-  Reforçar les línies d’ajuts fiscals a la promoció i rehabilitació d’habitatges socials ja existents.

 

- Elaborar una memòria sobre les necessitats de rehabilitació del patrimoni d’habitatge existent, amb una valoració de l’estat de conservació del parc d’habitatge del nucli antic o dels barris del municipi i proposta de les línies d’actuació més convenients.

Aquest conveni marc tindrà vigència des d’avui i durant el quatrienni 2004-2007.

Els altres dos convenis signats avui permetran la construcció d’habitatges al sectors de l’Hort d’en Pau. Al sector de l’Hort d’en Pau I hi aniran ubicats habitatges assistits de lloguer de protecció oficial per a la gent gran. L’Ajuntament d’Altafulla cedirà a l’Institut Català del Sòl aquesta finca i la Direcció General d’Habitatge durà a terme la finca de 24 habitatges, aparcaments i un local que se cedirà a l’Ajuntament per a equipament públic per a la gent gran. Aquest habitatges seran adjudicats com a habitatges de lloguer assistit per a gent gran amb residència habitual i permanent al municipi d’Altafulla. L’atenció assistencial anirà a càrrec de l’Ajuntament i l’Administració, i la conservació i el manteniment dels habitatges seran assumits pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a través d’ADIGSA. En la definició dels criteris d’adjudicació hi participarà l’Ajuntament d’Altafulla i la Generalitat de Catalunya.  Pel que fa al sector l’Hort d’en Pau II, s’hi construiran 39 habitatges de compra venda amb protecció oficial i aparcaments.