Justícia presenta el seu nou pla de política penitenciària i l'informe d'una comissió d'experts indepentents que l'assessora

El Departament planteja més d'una vintena de mesures per millorar la funció penitenciària

query_builder   28 maig 2004 17:44

event_note Nota de premsa

Justícia presenta el seu nou pla de política penitenciària i l'informe d'una comissió d'experts indepentents que l'assessora

El Departament planteja més d'una vintena de mesures per millorar la funció penitenciària

El Departament de Justícia ha presentat el seu nou pla de política penitenciària 2004-2007, que planteja més d’una vintena de mesures per millorar les condicions de vida dels interns i de les presons, i l’informe d’una comissió d’experts que col·labora amb la conselleria en aquesta matèria

• S’incrementaran el tractament individualitzat dels interns i les activitats als centres penitenciaris.

• Es potenciaran els programes sanitaris per atacar les toxicomanies i les malalties infeccioses.

• S’implicarà a les famílies en els programes de rehabilitació dels interns.

• També s’actuarà en diàleg i cooperació amb jutges, fiscals, altres departaments de la Generalitat, ajuntaments, associacions, sindicats i empresaris per contribuir a la reinserció dels presos.

• Es potenciarà l’activitat laboral i formativa dels interns mitjançant el rellançament del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

• El Departament promourà l’aplicació de més mesures penals alternatives a la presó.

• S’elaborarà un reglament penitenciari català en virtut de les competències de la Generalitat.

• S’instarà la reforma de les normes penals que constitueixen un obstacle per a la fundació per a la funció constitucional de reeducació i rehabilitació dels interns.

• Es construiran sis nous centres penitenciaris i es crearan 6.500 noves places fins el 2010

El departament de Justícia de la Generalitat promourà un paquet  d’actuacions per millorar la qualitat de vida i l’atenció dels interns, potenciar la rehabilitació i reinserció dels reclusos, proposar l’eliminació de traves legals per accedir al tercer grau i la llibertat condicional i fomentar las mesures alternatives a la presó.

Aquestes propostes formen part del Pla de Política Penitenciària 2004-2007 elaborat per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia, que ha comptat amb el suport d’un comitè d’experts, representatius de diferents sensibilitats socials, i que han fet les seves aportacions per millorar encara més els objectius penitenciaris per als propers anys.

La proposta de Política Penitenciària es complementa amb el Pla Director d’Equipaments Penitenciaris, aprovat ja pel Govern català, i que preveu la construcció de sis nous centres penitenciaris fins l’any 2010 amb 6.500 noves places per a interns.

El Departament de Justícia s’ha marcat com a objectiu que la política penitenciària és una part de les polítiques socials pròpies de l’Estat del benestar i, en aquest marc, es referma la voluntat de complir amb la finalitat constitucional de la pena, que té com a eixos fonamentals la reeducació i la reinserció, tant social com laboral dels interns.

Una altra de les línies estratègiques de Justícia és situar la política penitenciària com a una responsabilitat governamental compartida que impliqui a d’altres departaments responsables d’educació, treball, benestar social, família, sanitat, cultura, habitatge i interior.

El Departament també vol implicar en aquesta tasca de responsabilitat compartida als jutges i fiscals per fer-los partíceps d’aquesta nova forma de fer política penitenciària, potenciar la participació de governs locals, col•lectius professionals, entitats, associacions, fundacions, sindicats i empresaris, sensibilitzar a l’opinió pública per acabar amb la percepció negativa del sistema penitenciari, aprofundir en els mecanismes i recursos destinats a l’atenció a les víctimes de delictes i implantar noves tecnologies en matèria de seguretat de les presons per no ha ver d’esmerçat tants recursos humans en la matèria de vigilància.

Antecedents i situació actual

La Generalitat va assumir les competències en matèria d’administració penitenciària el desembre de 1983 i des d’aquella data s’ha fet càrrec de la gestió de recursos personals, tècnics i patrimonials necessaris.

No obstant, el Departament de Justícia no ha fet ús de la seva capacitat per desenvolupar un reglament penitenciari propi en matèria organitzativa  limitant-se a aplicar normes internes de rang inferior.

En el moment de l’assumpció de competències, el nombre d’interns era de 1.614 i en l’actualitat la població reclusa arriba als 7.794, segons dades del finals de març d’aquest any.

Aquesta situació té els seus orígens en les dures reformes penals aplicades per l’anterior Govern del PP, el poc o nul foment de polítiques alternatives a la presó, la supressió d’alguns beneficis penitenciaris i les traves per accedir a d’altres, com el tercer grau o la llibertat condicional.

A més, a Catalunya, aquesta situació s’ha agreujat per una manca de capacitat legislativa en matèria d’execució penal, l’obsolescència i inadequació de les actuals instal•lacions penitenciàries als requeriments del sistema i la creixent demanda de places penitenciàries (la última presó construida a la comunitat data de 1991) gestió poc eficaç dels recursos humans, com a principals factors. 

Objectius del nou pla de política penitenciària

Els objectius que s’ha fixat la conselleria de Justícia per millorar el sistema penitenciari català són els següents:

• Crear les condicions, en recursos humans, organització i instal•lacions, que facin possible el tractament personalitzat dels individus d’acord amb les seves característiques: penals, edat, origen social i territorial.  

• Atendre de manera particular a l’especificitat del tractament penitenciari  de  les dones  (activitat, règim, equipaments, personal).  

• Implicar, sempre que sigui possible, les famílies dels interns en els programes d’intervenció.

• Atendre l’increment de població reclusa d’origen estranger i dissenyar i aplicar els programes adequats a les seves condicions.

• Millorar la qualitat de vida dels interns als centres penitenciaris.

• Potenciar l’aplicació de mesures penals alternatives amb les reformes normatives i administratives necessàries per assegurar la seva eficiència.

• Potenciar el règim obert en les condicions necessàries per a la seva eficiència.

• Garantir el tractament adequat als interns amb discapacitats psíquiques o d’altra naturalesa.

• Assegurar les condicions sanitàries a les presons quant a malalties, malalties infeccioses i toxicomanies, principalment.

• Considerar els centres penitenciaris com a centres d’assistència i seguiment de toxicomanies, amb els paràmetres propis de l’atenció psicosocial i sanitària que aquesta problemàtica requereix.

• Promoure la sensibilització de l’opinió sobre la doble funció social del sistema penitenciari, els seus beneficis i els seus requeriments.

• Millorar les condicions de seguretat als centres penitenciaris.

Actuacions per als propers quatre anys

D’acord amb aquests paràmetres, el Departament de Justícia es proposa portar a terme les següents actuacions:

 Tractament

 Extensió de les activitats educatives, culturals, lúdiques i esportives al major nombre possible d’interns amb l’objectiu d’oferir 30 hores d’activitats setmanals al 100 % dels interns i de les internes en règim ordinari. ( Mesura a executar abans que finalitzi el 2004)

 Potenciar el tractament individualitzat per arribar al 100% dels interns penats amb programes individualitzats de tractament i pla d’execució de pena. (Mesura a executar abans que finalitzi el 2004).

 Serveis sanitaris i tractaments especials.

 Potenciar tots els programes de tractament de les toxicomanies amb programes d’intercanvi de xeringues, programes de dispensació de metadona i programes lliures de drogues adreçats als interns toxicòmans per tal que abandonin la seva addicció. (Mesura a executar abans que finalitzi el 2004)

 A més a més, s’aprofundirà en l’abordatge de les patologies emergents com l’hepatitis C, la tuberculosi, la detecció del VIH i el tractament de la SIDA i el tractament diferencial de les patologies mentals (Mesura a executar abans que finalitzi el 2004)

 Tractaments especialitzats:

 Incrementar els tractaments  especialitzats per tipus delictius específics (agressors sexuals, delictes violents, violència de gènere) i conductes addictives, amb l’objectiu d’arribar al 100 % dels interns amb aquestes problemàtiques específiques. (Mesura a executar abans que finalitzi el 2004).

 Reinserció laboral.

 Potenciació i reorientació del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) en concertació amb entitats del món empresarial i productiu i altres, amb l’objectiu d’aconseguir garanties de condicions laborals justes i  formació professional adequada .

 Col•laboració amb el Servei Català d’ Ocupació.

Objectiu: incrementar l’oferta de llocs de treball i el nombre d’interns ocupats passant del 22’5% actual al 50% fins a finals de la legislatura.

 Mesures Penals Alternatives i Mediació.-

 Constitució d’un grup de treball amb la participació d’altres actors (magistratura, fiscalia, advocacia, experts...) per preparar reformes legals i orientacions als col•lectius implicats per a la difusió i creixement de les mesures penals alternatives a l’internament, passant del 9% actual al 20% de mesures penals imposades en substitució de les mesures de presó.

 Medi obert.- 

 Foment  de l’aplicació de mesures en medi obert i dotació adequada per a la supervisió i control dels seus resultats, amb seguiment dels processos de reinserció, passant del 18’2% actual al 30% dels interns penats classificats en tercer grau en el període 2004-2007.

 Atenció a les víctimes.-

 Promoure el desenvolupament del pla integral   interdepartamental d’ atenció a la víctima del delicte i els plans de reparació individualitzats.

 Intervenció social i comunitària.-

  Afavorir els mecanismes de participació de familiars, entitats, col•lectius i de la comunitat en el procés de tractament dels interns i creació del servei d’orientació jurídica penitenciària.

 Elaboració d’un Pla d’Entitats Col•laboradores i de Voluntariat i constitució de la Taula de Participació Social dels centres penitenciaris.

 Creació de la Comissió Interinstitucional per a la reinserció social (CIRSO) per tal de coordinar les actuacions de l’administració de la Generalitat i les del món local en l’àmbit de la rehabilitació i reinserció social de les persones sotmeses a mesures d’execució penal.

 Creació de les comissions ciutadanes dels centres penitenciaris de Catalunya.

 Gestió de recursos humans.-

 Definició d’un nou model de formació que afavoreixi i doni suport als processos de selecció, formació inicial i continuada i promoció professional, adaptat a les noves realitats socials i de l’entorn d’intervenció i que faciliti la millora de l’autoestima del personal i la seva competència professional.

 Definició d’un model d’Escola de Formació Penitenciària l’estructura de la qual estaria en relació amb l’existència de necessitats específiques de les àrees a les quals ha de donar suport.

 Elaboració d’un pla de formació de reciclatge del personal dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil, amb l’establiment de 40 hores de formació obligatòria per a tot el personal.

 Organització.-

 Revisió de la distribució de funcions entre els serveis centrals i els equipaments penitenciaris.

 Desconcentració de funcions en favor de la direcció dels centres.

 Estudi de nous models de gestió i organització penitenciària que afavoreixin la millora de la prestació de la missió assignada al sistema.

 Equipaments penitenciaris.

 Renovació, substitució i manteniment del parc immobiliari en el Pla 04-07, que inclogui:

 Disseny físic adequat (dimensió, format) als requisits d’un tractament eficient.

 Equilibri entre centres d’internament i centres de règim obert.

 Ubicació urbana dels centres de preventius i centres de règim obert.

 Distribució territorial segons la planificació conjunta d’equipaments.

 Condicions de seguretat i prevenció de riscs laborals.

 Programa de conservació d’equipaments i instal.lacions.

 Construcció de sis nous equipaments penitenciaris i de 6.500 places fins a l’any 2010.

 Avançament de l’obertura del Departament Especial de Règim Tancat del CP de Quatre Camins i habilitació d’un departament de supervisió especial d’alta seguretat al CP Brians.

 Seguretat.-

 Millorar les condicions de seguretat als centres penitenciaris mitjançant la incorporació de noves tecnologies, tot potenciant la formació del personal en les tasques que li són pròpies     - en paral•lel a la incorporació de millores tecnològiques -, validant els protocols de seguretat dels centres i definint les necessitats en matèria de seguretat perimetral.

 Tecnologies de la comunicació i la informació.

 Dotació informàtica adequada per a l’eficiència i rapidesa dels processos i per a l’ adequada gestió de la informació.

 Gestió mediambiental de les presons

 Aplicació d’un programa de gestió mediambiental al conjunt dels centres penitenciaris i de Justícia Juvenil a partir de l’experiència iniciada al CP de Girona i aplicació d’energies sostenibles als equipaments de nova construcció.

 Difusió de la funció penitenciària.-

 Concertar amb el sistema educatiu, amb els agents socials i amb els mitjans de comunicació públics i privats actuacions adreçades a difondre les funcions i requeriments d’un sistema penitenciari progressista.

 Reglament Penitenciari

 Elaboració del Reglament Penitenciari català i d’un reglament específic de la funció pública penitenciària, del Reglament català de Justícia Juvenil i impuls i seguiment de reformes legislatives i del procés de reforma d’un nou Estatut d’Autonomia que reculli capacitat legislativa pròpia en matèria d’execució penal. 

 Supervisió del sistema penitenciari.-

 Redefinir el model d’organització del serveis d’inspecció interna.

 Consideració de la introducció d’un sistema de supervisió regular externa, amb funcions d’assessorament i control d’eficiència.

 Impulsar la figura d’adjunt al Síndic de Greuges amb funcions exclusivament penitenciaries.

D’altra banda, el comitè d’experts impulsat pel Departament de Justícia per col•laborar en la definició del model penitenciari català del futur ha fet una anàlisi positiva de les línies estratègiques i dels objectius marcats per la conselleria amb clar objectiu de millorar la qualitat de vida de les presons i dels interns.

Aquesta comissió d’avaluació està integrada per persones de formació i procedència tan diversa com l’ex president del Parlament de Catalunya, Joan Rigol, l’ex conseller Xavier Pomés, l’ex Fiscal Anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, el magistrat català Gerard Thomas i les juristes Mercè García Arán i Olga Tubau.

El grup de treball ha elaborat un estudi a partir del Pla de Política Penitenciària 2004-2007 elaborat per la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, que s’ha fixat un paquet de mesures, algunes urgents i d’altres a mig i llarg termini, sempre amb la finalitat de millorar la qualitat de vida als centres penitenciaris.

La comissió d’experts creada a l’efecte coincideix amb el Departament de Justícia en els objectius marcats i que tenen com a eixos fonamentals la millora de la qualitat de vida dels internes i de les condicions dels centres penitenciaris i promoure una major implicació de la comunitat en el tractament penitenciari.

Un dels punts de major importància en què coincideixen el Departament i el grup d’experts és la necessitat que la Generalitat disposi d’un reglament penitenciari propi i que es desenvolupi al marge del procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia.

També hi ha coincidència en el problema de massificació dels centres penitenciaris com a conseqüència de les reformes penals impulsades pel Govern del PP, que en opinió d’aquests experts ha generat un “sentiment d’inseguretat generalitzat, obsolescència de les instal•lacions i destacades mancances en el mateix sistema de gestió dels centres penitenciaris durant els últims anys.

La manca de nous equipaments en tota la problemàtica penitenciària és molt important, segons el criteri d’aquest grup de treball que comparteix el Departament, la qual cosa porta a l’adopció de línies estratègiques de planificació, explicació i comunicació al conjunt de la societat, que són les que ha adoptat la conselleria.