Nou programa d'activitats per a la seguretat viària a Catalunya pel 2004

Acords de Govern del 27 de juliol del 2004

query_builder   27 juliol 2004 17:22

event_note Nota de premsa

Nou programa d'activitats per a la seguretat viària a Catalunya pel 2004

Acords de Govern del 27 de juliol del 2004

El Govern ha aprovat les actuacions previstes per millorar la seguretat viària a Catalunya durant aquest any, per ajudar a complir l’objectiu fixat pel Pla català de seguretat viària per als anys 2002-2004 de reduir el nombre de morts i ferits greus un 15% respecte del valor de l’any 2000.

Les mesures aprovades constitueixen el Programa d’activitats per a la Seguretat Viària durant el 2004, que és la tercera i darrera concreció del Pla triennal. L’elaboració d’aquest Pla l’impulsa cada tres anys el Servei Català del Trànsit, tal i com estableix la llei aprovada l’any 1997 que va crear aquest organisme. El Programa conté les accions que les administracions i institucions integrades en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària es comprometen a dur a terme enguany per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya.

En el programa del 2004 s’hi preveuen tres tipus de mesures. D’una banda, les mesures relacionades amb la prevenció aplicada a la circulació, que van dirigides a reduir el nombre d’accidents de trànsit i a fer front a factors com ara l’alcohol, la velocitat o l’absència de sistemes de seguretat passiva. Aquest capítol es recolza en tres àmbits: la vigilància i el control, l’educació i la formació, i la gestió del trànsit.

El segon capítol està relacionat directament amb l’accidentalitat i inclou propostes encaminades a millorar l’assistència sanitària als ferits i a estudiar com es produeixen els accidents. Per a la investigació dels accidents s’utilitzen diferents bancs de dades i es fan estudis conjunts, per exemple, amb institucions com el RACC o amb companyies d’assegurances, i amb la col•laboració especial de la Guàrdia Urbana (Ajuntament de Barcelona). També inclou la participació del Servei Català de Trànsit en diversos projectes europeus.

En tercer lloc, el Govern preveu dur a terme diverses accions d’informació i divulgació. Es planteja, entre d’altres coses, que cal millorar la informació als usuaris de l’estat de les carreteres, i pel que fa a la divulgació es preveuen un seguit de campanyes de conscienciació i la participació en els fòrums europeus sobre aquesta matèria. Finalment inclou les relacions amb la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i un recull d’actuacions de caràcter tècnic de millora d’infraestructures de la xarxa viària catalana.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern ha acordat aprovar el Programa d’activitats per a la Seguretat Viària a Catalunya durant l’any 2004.

Tal i com estableix la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, aquest és l’encarregat d’impulsar l’elaboració, cada tres anys, del Pla català de seguretat viària i dels programes inclosos en aquest Pla, els quals amb posterioritat han de ser aprovats pel Govern de la Generalitat.

Així doncs, l’any 2002 es va aprovar el Pla català de seguretat viària per als anys 2002-2004, i després de l’informe favorable de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, el Govern català ha aprovat avui el Programa d’activitats per a la seguretat viària a Catalunya durant l’any 2004, que és la tercera i darrera concreció del Pla Català de Seguretat Viària per al període 2002-2004, el qual serà tramès al Parlament de Catalunya.

El Programa conté les accions que les administracions i institucions que estan integrades en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària s’han compromès a dur a terme enguany per treballar per a la millora de la seguretat viària a Catalunya.

L’objectiu del Programa és fixar les actuacions adequades per millorar la seguretat viària a Catalunya respecte de períodes anteriors, per ajudar a complir l’objectiu fixat pel Pla català de seguretat viària per als anys 2002-2004 de reduir el nombre de morts i ferits greus un 15% respecte del valor de l’any 2000.

Concretament el Programa s’estructura en els següents capítols:

- Mesures relacionades amb la prevenció aplicada a la circulació viària: amb l’objectiu de reduir el nombre d’accidents de trànsit, fent front als diversos factors que hi intervenen (com ara l’alcohol, la velocitat o la no utilització dels sistemes de seguretat passiva). La prevenció es basa en tres àmbits d’actuació: la vigilància i el control, l’educació i la formació i la gestió del trànsit.

- Mesures relacionades amb l’accidentalitat: inclou propostes encaminades a millorar l’assistència sanitària a les persones accidentades i a l’estudi de l’accidentalitat, per tal de millorar la seguretat en el trànsit i evitar els accidents i llurs conseqüències. Així, s’inclou la investigació dels accidents, per a la qual cosa es gestionen diversos bancs de dades i estudis, en col•laboració, per exemple, amb institucions com el RACC, o com les companyies d’assegurances. Pel que fa a aquests objectius, es preveu especialment la col•laboració amb la Guàrdia Urbana (Ajuntament de Barcelona). També inclou la participació del Servei Català de Trànsit en diversos projectes europeus: Prosper, Vera-2, Sunflower, EuroRAP i EuroNCAP.

- Mesures relacionades amb la informació i la divulgació: es considera que la informació que s’obté en matèria de trànsit i l’accidentalitat que s’hi produeix, ha de donar dades fiables en temps real dels esdeveniments, previsibles o no, de la circulació viària. Es planteja que cal millorar la informació als usuaris de l’estat de les carreteres, o que cal assessorar els conductors sobre la normativa reguladora del transport escolar, o de mercaderies perilloses, així com la relacionada amb la gestió d’emergències, etc.

Així, i pel que fa a la divulgació, es preveu realitzar un seguit de campanyes divulgatives i de conscienciació, orientades a sensibilitzar els ciutadans sobre els factors que influeixen en l’accidentalitat. De la mateixa manera, es preveu participar en els fòrums europeus sobre aquesta matèria, per tal d’introduir el Servei Català del Trànsit com a organisme públic preocupat per la seguretat viària, i per tal de recollir i proposar millores que afectin a la seguretat de la circulació viària.

- Relacions amb la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària: inclou la participació del Servei Català de Trànsit en grups de treball del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulació Vial.

Finalment, el Programa d’Activitats recull diverses informacions de caràcter tècnic sobre la xarxa viària a Catalunya.