Nomenaments als consells socials de les universitats públiques i a l'Institut del Crèdit Agrari

query_builder   13 abril 2004 13:20

event_note Nota de premsa

Nomenaments als consells socials de les universitats públiques i a l'Institut del Crèdit Agrari

En la sessió d’avui, el Govern ha aprovat els següents nomenaments:

•  President de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA): Josep M. Ayala i Vargas. El president de l’ICCA comptabilitzarà aquesta funció amb la de conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF), d’acord amb el compromís del Govern de reduir el nombre d’alts càrrecs i augmentar la funcionalitat, agilitat i transparència dels organismes de l’Administració.

•  Presidents de consells socials de diferents universitats públiques de Catalunya:

 Joan Josep López i Burniol, president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

 Rosa Cullell i Muniesa, presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 Ramon Folch i Guillén, president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 Mercè Sala i Schnorkowski, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra.

 Josep Maria Pujol i Gorné, president del Consell Social de la Universitat de Lleida.

 Àngel Cunillera i Zárate, president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

BIOGRAFIES

JOSEP MARIA AYALA VARGAS, president de l’Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA)

Nascut a Barcelona, el 1949.

És llicenciat en Dret i diplomat per l’escola de negocis IESE. La seva carrera professional ha estat molt vinculada al món de la banca. Fins el març del 2003, ha estat el director general de l’Àrea d’Empreses del BBVA. Des del 1996 fins al 2001, va ser el president executiu del BBVA Banco Ganadero de Colombia i, dos anys abans, el director territorial d’aquesta mateixa entitat financera per a Catalunya i Balears. Entre el 1990 i el 1994, va exercir el càrrec de director general de Banca Catalana.

Des d’enguany també  és conseller delegat de l’Institut Català de Finances.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

• El Govern aprova un decret sobre determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.

És voluntat del Govern català que la contractació del personal que presta serveis a la Generalitat de Catalunya es faci amb la més absoluta transparència i  objectivitat, amb un sistema que delimiti exactament les indemnitzacions i compensancions a percebre, i que economitzi la despesa.

Així doncs, el Govern de la Generalitat ha aprovat un decret pel que s’estableix  un seguit de criteris i de pautes a utilitzar a l’hora de formalitzar els diferents models de contractes laborals que se signin en el seu àmbit d’aplicació.

Aquest decret s’aplicarà als contractes de treball que formalitzi l’Administració de la Generalitat i les seves entitats autònomes tant administratives com les que presten o fan operacions comercials, industrials o financeres. També serà d’aplicació a les empreses de la Generalitat, als patronats, consorcis, fundacions públiques o privades i d’altres entitats de dret públic en les quals la Generalitat aporti o tingui més del 50% del seu pressupost o una participació majoritària, i finalment al Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i l’ICASS.

Pel que fa a la contractació laboral d’alta direcció, el decret aprovat avui  prohibeix formalitzar contractes d’alta direcció en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat o de les seves entitats autònomes de caràcter administratiu.

Tanmateix, es prohibeix expressament formalitzar aquest tipus de contracte amb els càrrecs executius del sector públic empresarial que hagin de ser nomenats pel Govern català.

En la resta de casos, el decret limita les indemnitzacions a percebre en cas d’extinció de la relació contractual d’alta direcció a set dies de salari per any de servei amb un màxim de sis mensualitats, en el cas d’extinció per desestiment de l’empresari, o de vint dies de salari (per any de servei) amb el límit de dotze mensualitats, en el cas d’acomiadament improcedent.

A més, el decret impedeix als òrgans competents per formalitzar aquests contractes pactar clàusules contractuals que reconeguin implícitament o tàcita indemnitzacions o compensacions per extincions de contracte superiors a les legalment establertes a la normativa reguladora de les relacions laborals de caràcter especial del personal d’alta direcció, abans descrites.

En relació als contractes laborals comuns o ordinaris, el decret disposa que les indemnitzacions a percebre en cas d’extinció d’aquest tipus de contractes seran les que fixa la legislació laboral, sense possibilitat que es puguin establir clàusules o pactes que puguin donar lloc a quanties superiors a les legalment previstes, si no existeix prèviament un informe favorable dels departament de Governació i Administracions Públiques i d’Economia i Finances, conjuntament. En aquest sentit, la Intervenció General de la Generalitat vellarà en tot moment perquè el decret aprovat avui es compleixi.

Finalment, el decret prohibeix tot tipus d’acords, pactes o contractes que reconeixin indemnitzacions o contraprestacions de qualsevol ordre pel cessament de presidents, consellers, directors generals, gerents o càrrecs assimilats que, en representació del sector públic, pertanyin ls consells d’administració o òrgans de govern d’entitats públiques o privades.