L'Agència Catalana del Consum vetllarà per la defensa i protecció dels consumidors i usuaris

query_builder   25 maig 2004 17:42

event_note Nota de premsa

L'Agència Catalana del Consum vetllarà per la defensa i protecció dels consumidors i usuaris

El Govern ha aprovat avui el projecte de Llei de creació de l’Agència Catalana del Consum que assumirà la competència exclusiva en matèria de protecció dels drets dels consumidors i usuaris. Així, l’Agència Catalana del Consum serà competent en les tasques d’informació, formació, educació, mediació, arbitratge, disciplina del mercat, inspecció, desenvolupament normatiu, foment i relacions institucionals.

Fins ara, les competències de la Generalitat en matèria de consum s’estructuraven a través de la Subdirecció General de Consum i l’Institut Català del Consum. La nova Agència, que descentralitzarà territorialment les seves tasques a través dels serveis del Departament per tal de donar-ne major agilitat, substituirà els dos organismes i esdevindrà la màxima autoritat en matèria de consum.

 

L’Agència Catalana de Consum, que neix amb l’objectiu de definir, planificar i executar les polítiques de defensa i protecció de les persones consumidores i usuàries, inclourà les següents funcions:

 

 Protecció de la seguretat i els drets de les persones. S’exerciran les funcions de prevenció, el control de la disciplina del mercat —mitjançant la inspecció i si escau la sanció administrativa— i la proposta de desenvolupament normatiu per afavorir aquests objectius.

 Formació i educació. S’instruirà els mecanismes adequats per tal que totes les persones puguin conèixer els seus drets com a consumidores. S’impulsarà l’Escola del Consum per educar els joves en l’àmbit del consum responsable i es formarà als agents econòmics en totes aquelles matèries que ajudin a garantir la fluïdesa i la qualitat en les relacions del mercat.

 Potenciació de la mediació i l’arbitratge per resoldre de forma àgil i eficaç els conflictes en matèria de consum. L’Agència organitzarà el funcionament de la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat i fomentarà el coneixement de les diferents juntes existents i de l’arbitratge en general.

 Les relacions institucionals. Es preveu la col•laboració i coordinació amb totes les administracions públiques tant locals com estatals que actuïn en l’àmbit del consum. També mantindrà relacions amb institucions europees.

 La participació directa de les persones, representades mitjançant les associacions de consumidors i usuaris, i de la resta d’agents que intervenen en l’àmbit del consum, tant públic com privats.

 

Els òrgans de govern de la nova entitat seran la Presidència, que ostentarà el conseller de Comerç, Turisme i Consum; el Consell de Direcció integrat per trenta-dos membres; i la Direcció.

DOCUMENTACIÓ DE L’ACORD:

• El Govern ha aprovat el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana del Consum.

La Generalitat de Catalunya té assumida la competència exclusiva en matèria de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries. La defensa i protecció d’aquests drets requereix cada vegada més dotar-se d’instruments àgils i eficaços, que donin resposta immediata a les seves necessitats i que actuïn molt especialment en el camp de la prevenció i de la resolució de conflictes.

 

Actualment, les competències en matèria de consum de la Generalitat s’exerceixen mitjançant dues estructures administratives diferents. D’una banda, la Subdirecció General de Consum, i de l’altra, l’Institut Català del Consum, com a organisme autònom, amb funcions d’informació, difusió i formació.

 

Així doncs, i per tal de simplificar administrativament l’àrea de Consum, concentrant totes les competències en una sola estructura, i per millorar l’agilitat i l’eficàcia dels procediments, evitar duplicitat de funcions i aglutinar tots els recursos amb la màxima eficiència, el Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana del Consum.

 

Així mateix, i mitjançant aquesta Llei, l’Agència Catalana del Consum assumeix la totalitat de competències de la Generalitat en matèria de consum, entre les quals cal destacar les d’informació, formació, educació, mediació, arbitratge, disciplina del mercat, inspecció, desenvolupament normatiu, foment i relacions institucionals.

 

Els objectius de l’Agència Catalana del Consum són definir, planificar i executar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de defensa i protecció de les persones consumidores i usuàries.

 

D’aquesta manera, i per tal d’acomplir els seus objectius, l’Agència Catalana del Consum establirà les seves funcions entorn de 5 eixos d’actuació fonamentals:

 

a) La protecció de la seguretat i els drets de les persones: s’exerciran les funcions de prevenció —mitjançant l’anàlisi dels productes i serveis—, el control de la disciplina del mercat, i la proposta de desenvolupament normatiu sobre tots aquells aspectes que afavoreixen aquests objectius.

b) La formació i l’educació: s’instruirà els mecanismes adequats per tal que les persones siguin coneixedores dels seus drets com a consumidores, s’impulsarà l’escola de consum amb l’objectiu d’educar els joves en l’àmbit del consum responsable, i formarà els agents econòmics en totes aquelles matèries que ajudin a garantir la fluïdesa els agents econòmics en totes aquelles matèries que ajudin a garantir la fluïdesa i la qualitat en les relacions del mercat. També es fomentarà un model de consum sostenible social i ecològicament, i es potenciarà el coneixement del comerç just i solidari i dels productes ecològics.

 

c) La potenciació de la mediació i l’arbitratge: per tal de resoldre de forma àgil i eficaç els conflictes que sorgeixin en matèria de consum. D’una banda, l’Agència organitzarà el funcionament de la Junta Arbitral de Consum de la Generalitat i, de l’altra, cooperarà i fomentarà el coneixement de les diferents Juntes existents i de l’arbitratge en general.

 

d) Les relacions institucionals: en aquest àmbit es preveu la col•laboració i coordinació amb totes les administracions públiques dels diferents àmbits territorials locals i estatals quan actuïn en l’exercici propi de l’àmbit del consum. Així mateix, l’Agència mantindrà les relacions amb les institucions europees.

 

e) La participació directa de les persones, representades mitjançant les associacions de consumidors i usuaris, i de la resta d’agents que intervenen en l’àmbit del consum, tant públics com privats. Aquesta participació quedarà reflexada tant en el propi consell de direcció, com amb la previsió de crear òrgans assessors, comissions i ponències tècniques.

D’altra banda, els òrgans de Govern de l’Agència Català de Consum són els següents:

 

-         La Presidència: l’ostentarà el conseller de Comerç, Turisme i Consum.

- El Consell de Direcció estarà format pels següents membres:

• El president de l’Agència

• El director de l’Agència

• 14 vocals en representació dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

• Quatre vocals en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris més representatives.

• Quatre vocals en representació de l’Administració local.

• Dos vocals en representació de les organitzacions empresarials més representatives.

• Dos vocals en representació del Consell de Cambres de Catalunya.

• Dos vocals en representació de les organitzacions sindicals més representatives.

• Un vocal de lliure designació del president, entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa dels consumidors i usuaris.

• El secretari

 

- La direcció

 

Així mateix, l’Agència descentralitzarà territorialment la seva actuació administrativa per mitjà dels serveis territorials del Departament de Comerç, Turisme i Consum, i així, dotar-la d’una major agilitat.

 

Finalment, amb l’aprovació d’aquesta Llei se suprimirà l’Institut Català del Consum i la Subdirecció General de Consum, ja que les seves funcions quedaran assumides per l’Agència Catalana del Consum.