Els governs de Catalunya i l'Aragó collaboraran en la gestió del medi natural fronterer

query_builder   16 març 2004 17:30

event_note Nota de premsa

Els governs de Catalunya i l'Aragó collaboraran en la gestió del medi natural fronterer

Els Govern ha acordat que el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el conseller de Medi Ambient d’Aragó, en representació de la Diputació d’Aragó, signin un Protocol per establir mecanismes de col•laboració en la gestió dels recursos naturals d’interès comú.

El nou Protocol fa referència a la gestió de la flora i la fauna, la gestió cinegètica de recursos comuns, així com de les aigües continentals (rius, llacs, llacunes, torrents i aigües subterrànies), especialment en les zones limítrofes, per tal d’aconseguir un millor aprofitament dels recursos i infraestructures disponibles per part d’ambdues administracions.

La col•laboració afectarà els espais naturals de la Xarxa Natura 2000, una xarxa europea de zones especials de conservació. També serà objecte de col•laboració la gestió de masses d’aigua confrontants, les ordres respectives de pesca i la seva gestió en les masses d’aigua del Riu Noguera Ribagorçana. S’establirà un protocol de funcionament juntament amb les federacions de pesca de les dues comunitats autònomes per a la gestió dels vedats esportius de l’embassament de Riba-roja.

Es coordinaran també l’inventari de recursos cinegètics, la gestió d’espècies de fauna catalogada i la problemàtica d’espècies invasores. En determinats casos, i per tal d’optimitzar els recursos humans dels cossos de guarderia d’ambdós departaments, es podrà establir la coordinació de serveis de vigilància conjunta.

També es constituirà una Comissió de seguiment paritària integrada per dos representants de la Generalitat i dos representants del Govern d’Aragó que tindrà com a funció el seguiment i control del compliment del Protocol i també proposarà la programació d’actuacions a dur a terme.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

• El Govern acorda la signatura d’un protocol entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació General d’Aragó en matèria de gestió del medi natural.

La Directiva europea d’hàbitats crea la xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000. Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat de conservació favorable dels hàbitats i els hàbitats de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE.

Així, el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el conseller de Medi Ambient del Govern d’Aragó, en representació de la Diputació General d’Aragó donada la condició de veïnatge geogràfic existent entre Catalunya i Aragó, i conscients de què una gestió adequada dels recursos naturals requereix d’una cooperació interautonòmica, creuen d’interès comú establir mecanismes de col•laboració entre ambdues comunitats autònomes per a aquells aspectes d’interès comú.

Tanmateix, d’entre aquests aspectes d’interès comú cal destacar aquells relacionats amb la gestió de la flora i la fauna, el d’espais naturals amb especial incidència amb la Xarxa Natura 2000, la gestió cinegètica de recursos comuns, així com de les aigües continentals (rius, llacs, llacunes, torrents i aigües subterrànies), especialment en les zones limítrofes, i aconseguir així un millor aprofitament dels recursos i infraestructures disponibles per part d’ambdues administracions.

És per això, que el Govern ha acordat avui la signatura d’un protocol entre el Govern de la Generalitat i la Diputació General d’Aragó.

Els principals camps objectes de col•laboració seran els següents :

- Gestió de masses d’aigua confrontants: es desenvoluparan reunions periòdiques entre ambdues administracions per tractar de les ordres respectives de pesca així com la seva gestió en les masses d’aigua del Riu Noguera Ribagorçana.

- S’establirà un protocol de funcionament juntament amb les federacions de pesca de les dues comunitats autònomes, per a la gestió dels vedats esportius de l’embassament de Riba-roja.

- Pel que fa a la gestió de recursos naturals i poder dissenyar un model compatible en quant a la gestió d’aquests, es coordinaran els aspectes en relació amb l’inventari de recursos cinegètics, la gestió d’àrees confrontants incorporades a la Xarxa Natura 2000, la gestió d’espècies de fauna catalogada i la problemàtica d’espècies invasores.

- En determinats casos, i per tal d’optimitzar els recursos humans dels cossos de guarderia d’ambdós departaments, es podrà establir en determinats casos la coordinació de serveis de vigilància conjunta d’ambdues guarderies.

D’altra banda, i per tal de fer efectiu aquest Protocol, es constituirà una Comissió de seguiment paritària integrada per dos representants de la Generalitat i dos representants del Govern d’Aragó. Aquesta Comissió tindrà com a funció el seguiment i control del compliment del Protocol i també proposarà la programació d’actuacions a dur a terme.

Finalment, destacar que amb la signatura d’aquest Protocol queda palesa la importància primordial que el Govern català atorga al medi ambient, així com l’impuls decidit per un desenvolupament sostenible.

En aquesta línia, recordar que el passat mes de gener, els govern de Catalunya i Aragó van signar la declaració de Mequinensa, mitjançant la qual es comprometien a unir els seus esforços per defensar la unitat de la seva conca, la preservació i recuperació del bon estat ecològic del riu en tot el seu traçat i l’ús eficient de l’aigua, enfront de les amenaces que retallen les possibilitats de futur, en aplicació de la Directiva-marc de l’Aigua 2000.