El Govern regula l'ús dels mitjans electrònics en la contractació de la Generalitat

query_builder   20 gener 2004 16:49

event_note Nota de premsa

El Govern regula l'ús dels mitjans electrònics en la contractació de la Generalitat

El Govern ha aprovat el Decret que regula l’ús dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat. Aquest Decret  s’emmarca en el projecte ecatàleg, un portal de l’Administració Oberta de Catalunya que facilita les compres de l’Administració pública utilitzant la xarxa telemàtica. El portal (www.ecataleg.net) està en marxa des del 2 de gener i permet als compradors i proveïdors posar-se en contacte, presentar ofertes, gestionar comandes i generar factures i albarans electrònics.

Així doncs, el Decret afegeix la possibilitat de fer les licitacions per via electrònica, tot i que es mantindrà l’opció de fer-ho presencialment. Està previst que en tres anys l’ecatàleg gestioni 300 M€ en transaccions electròniques. A través d’aquest lloc web els òrgans de contractació publicitaran els concursos i els anuncis de licitació i adjudicació de contractes, els plecs amb les clàusules administratives i la documentació necessària.

Totes les administracions que hi operin ho faran amb una signatura electrònica que atorgarà l’Agència Catalana de Certificació (CATCert). Per la seva banda, les empreses també hauran de disposar d’un Certificat Personal d’Identificació i un Certificat digital amb clau privada. Aquestes mesures serviran per garantir que el procés de compra o licitació es desenvolupa de manera segura i confidencial.

El Decret aprovat avui també preveu que totes les comunicacions (notificacions, negociacions, presentació de documentació, etc.) entre empresa i administració contractant es puguin fer amb suport electrònic. D’aquesta manera, la posada en marxa del portal ecatàleg també representa més transparència en les licitacions, un major estalvi de recursos i una gestió més eficient dels processos de contractació.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

• El Govern acorda regular la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat.

La utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació està obrint una nova etapa en l’activitat de les administracions públiques i en la seva relació amb els ciutadans, de forma que els procediments administratius poden dur-se a terme amb major rapidesa, eficiència i economia de temps i costos per a totes les parts implicades.

L’any 1993, la Generalitat va començar un desenvolupament normatiu propi per a la contractació de subministraments. Des de llavors, s’han dut a terme diverses iniciatives per aplicar les noves tecnologies de la informació i la comunicació als procediments de compra i licitació.

Dins el projecte de l’Administració Oberta de Catalunya hi ha el projecte ecatàleg, el qual es pioner a tot l’Estat espanyol i que va entrar en funcionament el passat 2 de gener. Aquest projecte pretén facilitar les relacions de les empreses amb la Generalitat de Catalunya mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, així com agilitar i estandarditzar els processos de compra i licitació que realitzen les administracions públiques.

Es calcula que, en tres anys, ecatàleg gestionarà 300 milions d’euros en transaccions electròniques. A través d’un portal únic d’accés suportat amb la tecnologia SAP, compradors i proveïdores podran posar-se en contacte, presentar ofertes, gestionar comandes i generar factures i albarans electrònics.

Amb el Decret aprovat avui, i a banda de la possibilitat de licitar presencialment als concursos de la Generalitat, s’afegirà l’alternativa de fer-ho electrònicament. D’aquesta manera els òrgans de contractació adopten les mesures necessàries per tal que la tramitació íntegra dels contractes en totes les seves fases es dugui a terme, amb plena validesa jurídica, per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.

Així doncs, els òrgans de contractació donaran publicitat mitjançant internet dels anuncis de licitació i d’adjudicació dels contractes, dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, així com de la documentació necessària per licitar.

Els òrgans de contractació, sempre i quan l’empresa licitadora o el seu representant en donin l’autorització, podran obtenir les dades i els documents referents a l’empresa que requereixi el plec de clàusules administratives, especialment els corresponents a la capacitat i solvència de les empreses, mitjançant la interconnexió electrònica amb les bases de dades i documentals dels òrgans i registres de les administracions públiques o entitats que exerceixin funcions públiques.

Per garantir que el procés de compra o licitació es desenvolupa amb tota seguretat i confidencialitat, caldrà que les empreses puguin signar digitalment, per la qual cosa una entitat certificadora haurà de proporcionar a les companyies un Certificat Personal d’Identificació que asseguri la identitat del proveïdor i un Certificat digital amb clau privada perquè puguin signar digitalment qualsevol document necessari en tot el procés de compra o licitació.

Per la seva banda, l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) s’encarregarà de validar la certificació de les empreses i d’atorgar una certificació digital (signatura electrònica) als departaments de la Generalitat, les empreses públiques i les corporacions locals que participen com a compradors en el projecte ecatàleg. D’aquesta manera, CATCert garanteix que es puguin realitzar els intercanvis d’informació a través d’internet amb seguretat i amb totes les garanties jurídiques necessàries.

A més de disposar d’un certificat digital, és necessari estar registrat en el RLI (Registre de Licitadors de Catalunya), servei accessible des del portar eCatàleg. El RLI facilitarà amb mitjans electrònics als òrgans de contractació i a les meses de contractació de la pròpia administració que ho requereixin, la informació registral de les empreses escrites, així com l’accés telemàtic a la documentació acreditativa dipositada i actualitzada pels licitadors. D’altra banda, el RLI, amb l’autorització de les empreses inscrites i mitjançant un conveni de col•laboració, facilitarà a les altres administracions públiques l’accés per mitjans electrònics a la seva base de dades als efectes de la participació de les empreses en els seus propis procediments de contractació.

Les comunicacions i les notificacions entre els òrgans de contractació i les empreses licitadores i l’empresa contractista es podrà efectuar amb suport electrònic, durant el procés de licitació pública i durant la fase d’execució contractual. La utilització de mitjans electrònics en el procés de negociació  entre diverses empreses ha de permetre un major estalvi de recursos així com també el seguiment dels resultat de tot  procés mitjançant els indicadors de gestió que s’implantaran.

La presentació de la proposició i la documentació corresponent es farà mitjançant l’ús de sobres digitals administratius que seran subministrats per l’Agència Catalana de Certificació. Els sobres digitals administratius són una denominació nova del que es coneix com a  claus públiques (PKI  public key infrastructure) i CATCert les publicarà a internet i s’associaran a cada concurs públic de manera que els licitadors puguin utilitzar-les per a enviar les seves ofertes xifrades.

Les empreses licitadores han de registrar les trameses documentals efectuades per mtijans electrònics, i especialment les de les seves proposicions, en el Registre Telemàtic de l’Administració Oberta de Catalunya. De la mateixa manera, les comunicacions i les notificacions electròniques que efectuï l’Administració  utilitzaran també aquest Registre Telemàtic.

Amb la implementació de mesures d’aquest decret queda palesa la voluntat del Govern d’agilitar i estandarditzar els processos de licitació, així com dotar l’Administració de la Generalitat d’eines que permetin una major transparència, estalvi de recursos  i eficiència dels processos.