El Govern de la Generalitat decideix crear un fons per rehabilitar 40 barris de tot Catalunya

És la primera llei que impulsa el Govern en aquesta legislatura

query_builder   9 març 2004 18:59

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat decideix crear un fons per rehabilitar 40 barris de tot Catalunya

És la primera llei que impulsa el Govern en aquesta legislatura

El Govern de la Generalitat ha aprovat avui un dels primers projectes de llei de la legislatura. De fet, es tracta de la primera llei nova, la Llei de Millora de Barris,  Àrees Urbanes i Viles que requereixen atenció especial, que té com a objectiu rehabilitar un mínim de 40 barris de tot Catalunya en els pròxims 4 anys. Aquest Projecte de llei respon a un dels objectius del Govern de Catalunya: la rehabilitació integral de barris per evitar la seva degradació i per millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees.

El Projecte de llei aprovat avui preveu la creació d’un fons que servirà per finançar projectes d’intervenció integral que tinguin per objectiu la millora urbanística, social i econòmica de barris que requereixen una atenció especial. Els projectes els hauran de presentar els respectius municipis. La contribució del Fons al finançament dels projectes s’establirà en cada cas i representarà, com a mínim, el 50% i, com a màxim, el 75% del seu pressupost global.

La dotació econòmica del fons s’establirà anualment en el pressupost de la Generalitat i serà adscrita al Departament de Política Territorial i Obres públiques.

Municipis beneficiaris

La Llei estableix que podran rebre finançament del Fons aquells municipis en els quals s’ubiquin barris o àrees urbanes que es trobin, s’hagin trobat o puguin trobar-se en alguna de les situacions següents:

 Processos d’involució urbanística: degradació de les edificacions, persistència de dèficits d’equipaments, insuficiència o manca de qualitat de la urbanització i l’espai públic.

 Problemàtica demogràfica: pèrdua o envelliment de la població o creixement massa accelerat que requereix canvis urbanístics o de serveis.

 Presència de problemes econòmics o socials d’especial gravetat.

 Dèficits socials, urbans i problemàtiques de desenvolupament local.

D’entre els municipis que reuneixin aquestes condicions, es consideraran prioritàries les actuacions que s’apliquin en àrees velles i cascs antics, polígons d’habitatge i àrees d’urbanització marginal.

Projectes

La Llei estableix un repartiment de responsabilitats entre l’Administració local i la Generalitat: l’elaboració i execució dels projectes correspon als municipis, i la selecció dels projectes i assignació dels recursos al Departament de Política Territorial i Obres públiques.

També estableix que els projectes que es presentin hauran de preveure intervencions en alguns dels camps següents:

 Millora d’espai públic i dotació d’espais verds.

 Rehabilitació i equipament dels elements col•lectius o comuns dels edificis.

 Provisió d’equipaments per a ús col•lectiu.

 Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.

 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’accessibilitat, l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus.

 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.

 Desenvolupament de programes que comportin la millora social i econòmica del barri.

Finalment, la Llei també preveu la creació d’una comissió integrada per l’administració de la Generalitat, l’administració local i els sectors afectats, que analitzarà les sol•licituds presentades i la proposta d’adjudicació del fons, tenint en compte el principi d’equitat territorial.

També es crearà un comitè d’avaluació i seguiment per a cada projecte que compti amb finançament del Fons. L’integraran representants de la Generalitat, de l’administració local, de les entitats veïnals, dels agents econòmics i socials i de les associacions ciutadanes.

La nova llei respon a la constatació que determinats barris i àrees urbanes de Catalunya requereixen una atenció especial de l’Administració Pública que impliqui una intervenció integral adreçada a la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica d’aquests barris.

Entre aquests espais destaquen àrees on es concentren processos d’involució urbanística i problemàtiques d’ordre demogràfic i social com ara l’envelliment, un baix nivell de renda, baix nivell educatiu, pèrdua de població i concentració de grups amb necessitats especials. Aquestes mancances afecten amb especial intensitat els nuclis antics, les àrees d’expansió urbana i els polígons d’habitatge.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

• El Govern aprova el Projecte de llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.

Un dels objectius fonamentals del Govern de Catalunya és la rehabilitació integral de barris amb l’objectiu d’evitar la segregació urbana i la degradació d’aquests i d’aquesta manera millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees per tal d’afavorir la seva cohesió social i desenvolupament econòmic.

Les viles i ciutats de Catalunya han conegut en els darrers vint-i-cinc anys un desenvolupament que, en termes generals, cal considerar positiu. Tot i això, per raó de les condicions històriques en què es van crear i desenvolupar hi ha àrees importants de les nostres ciutats que pateixen problemes importants que d’ordre urbanístic i social.

Entre aquests espais destaquen àrees on es concentren processos d’involució urbanística, problemàtiques d’ordre demogràfic i mancances d’ordre econòmic i social. Aquests dèficits afecten amb una especial intensitat als nuclis antics, les àrees d’expansió urbana i els polígons d’habitatge, on en molts casos, aquestes carències urbanístiques es troben acompanyades per problemàtiques socials com ara l’envelliment, un baix nivell de renda, baix nivell educatiu, pèrdua de població i concentració de grups amb necessitats especials.

L’Administració catalana ha realitzat en diverses ocasions intervencions canalitzades especialment a través del programa URBAN, iniciativa comunitària que financia projectes de regeneració econòmica i social de ciutats i extraradis en crisi per promoure un desenvolupament sostenible urbà. L’objecte del Projecte de llei que s’aprova avui és estendre aquest tipus d’actuacions a tots els barris i àrees urbanes de Catalunya que ho necessitin.

Per això, el Govern, conscient que determinats barris i àrees urbanes de Catalunya requereixen avui de l’Administració Pública una atenció especial que, més enllà de les intervencions sectorials, emprengui accions d’intervenció integral, adreçades tant a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambiental, el benestar social i la dinamització econòmica d’aquests barris, ha aprovat avui el Projecte de llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.

Aquesta Llei consta de tres capítols:

I.   Objectius i dotació del Fons de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.

II.  Participació en el Fons i en les Àrees i Accions Elegibles

III. Règim Jurídic del Fons de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial.

Així, amb aquesta Llei es crea el Fons de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial com a instrument financer de la Generalitat destinat a la rehabilitació i promoció específica de barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, precisen d’atenció especial per part de l’Administració.

Mitjançant aquest Fons de millora es vehicularà la contribució financera de la Generalitat a aquells projectes d’intervenció integral que tinguin per objectiu la millora urbanística, social, econòmica i ambiental en aquestes àrees, i que siguin presentats pels respectius municipis o, eventualment, per altres ens locals.

La dotació econòmica d’aquest fons, que s’establirà anualment en el pressupost de la Generalitat de Catalunya i que serà adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, permetrà que en el període de 4 anys, la Generalitat dugui a terme la rehabilitació, com a mínim, 40 barris de tot Catalunya.

Aquesta contribució del Fons al finançament de les actuacions resoltes s’establirà en cada cas i representarà com a mínim el 50% i com a màxim el 75% del pressupost global del projecte.

La Llei estableix que podran rebre finançament del Fons aquells municipis que tinguin en el seu territori barris o àrees urbanes que es trobin, s’hagin trobat o puguin trobar-se, en alguna de les situacions següents:

- processos d’involució urbanística, com ara la progressiva degradació de l’edificació o la persistència de dèficits d’equipaments, així com la insuficiència o la manca de qualitat de la urbanització i l’espai públic.

- Problemàtica demogràfica causada per la pèrdua o envelliment de la població o, pel contrari, el seu creixement massa accelerat com per ser convenientment assumit en termes urbanístics o de serveis.

- Presència característica de problemes econòmics, socials o ambientals d’especial gravetat.

- Dèficits socials, urbans i problemàtiques de desenvolupament local.

Cal tenir present que, d’entre els municipis que reuneixin aquestes condicions, es consideraran prioritàries les actuacions que s’apliquin en àrees velles i cascs antics, polígons d’habitatge i les àrees d’urbanització marginal.

La Llei estableix també un repartiment de responsabilitats clar i equilibrat entre l’Administració local i la Generalitat pel qual l’elaboració i execució dels projectes correspon als municipis, i la selecció dels projectes i assignació dels recursos al Departament de Política Territorial i Obres públiques.

Per altra banda, els projectes que es presentin hauran de preveure intervencions en alguns dels camps següents :

- Millora d’espai públic i dotació d’espais verds.

- Rehabilitació i equipament dels elements col•lectius o comuns dels edificis.

- Provisió d’equipaments per a ús col•lectiu.

- Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.

- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, especialment pel que fa a l’accessibilitat, l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus.

- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.

- Desenvolupament de programes que comportin la millora social i econòmica del barri.

Finalment, la Llei també preveu la creació d’una comissió integrada per l’administració de la Generalitat, l’administració local i els sectors afectats, que serà l’encarregada d’analitzar les sol•licituds presentades i la proposta d’adjudicació del fons, tenint en compte el principi d’equitat territorial.

Així mateix, també es crearà un comitè d’avaluació i seguiment per a cada un dels projectes que comptin amb finançament del Fons. Aquest Comitè estarà integrat per representants de la Generalitat, de l’administració local, representants de les entitats veïnals, dels agents econòmics i socials i de les associacions ciutadanes.