El Govern promourà 42.000 habitatges protegits i la rehabilitació d'uns altres 40.000 habitatges

query_builder   27 abril 2004 21:00

event_note Nota de premsa

El Govern promourà 42.000 habitatges protegits i la rehabilitació d'uns altres 40.000 habitatges

El conseller de Medi Ambient i Habitatge ha informat el Govern de les principals línies d’actuació del nou Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007.

Entre les accions més destacades del Pla hi ha la promoció de 42.000 habitatges protegits, la meitat dels quals de lloguer, i la rehabilitació de 40.000 habitatges més. El Pla preveu també altres mesures per atendre les necessitats dels sectors socials més modestos en aquest àmbit.

A grans trets, les principals previsions del Pla són les següents:

 Doblar la producció d’habitatge protegit, fins a 42.000 unitats, durant els quatre anys de duració del Pla.

 Destinar la meitat d’aquests habitatges a règim de lloguer. És a dir, 21.000 habitatges, que aniran destinats sobretot a tres sectors: els joves en procés d’emancipació, la gent gran en habitatge assistit i les famílies de rendes baixes.

 Rehabilitar 40.000 habitatges en els quatre anys del Pla, tot donant prioritat als ajuts per accessibilitat i adaptació a persones amb mobilitat reduïda (ascensors, etc.); millores d’habitabilitat i sostenibilitat energètica; reparació de patologies, i habitatges en zones rurals i de muntanya.

 Crear la xarxa de mediació social i garantia, a través de borses que posin en contacte l’oferta i la demanda d’habitatge de lloguer i facin emergir l’habitatge desocupat.

 Complementar les rendes dels sectors socials modestos, joves i persones amb dificultats, que no poden pagar la totalitat dels lloguers.

 Promoure experiències pilot en diversos àmbits, com ara l’habitatge a zones rurals, la masoveria urbana, la convivència intergeneracional, l’autorehabilitació d’habitatge associada a actuacions d’integració sociolaboral, etc.

També és voluntat del Govern implicar en l’execució d’aquest Pla a les administracions locals, que es convertiran en agents principals de la nova política d’habitatge, així com els agents socials i cooperatius, els promotors privats i el sector financer, en especial les caixes d’estalvis, per mitjà de convenis, subvencions i ajuts a càrrec dels pressupostos de l’Estat i de la Generalitat.

Igualment, el Departament de Medi Ambient i Habitatge treballa en la creació de l’anomenada “quota solidària”, una nova figura d’habitatge a preu assequible, a través de la combinació d’habitatges a preu lliure i protegit.

 

El Govern també preveu presentar al Parlament de Catalunya en els pròxims mesos el projecte de Llei de l’Habitatge. És voluntat del Govern que aquesta Llei compti amb un ampli recolzament social i, per aquest motiu, serà fruit d’un intens procés de participació ciutadana dels agents implicats, per tal de recollir les inquietuds i demandes més importants en aquest sector.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

• El Govern ha estat informat pel conseller de Medi Ambient i Habitatge de les línies d’actuació del nou Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007.

En els darrers anys, l’accés a l’habitatge ha esdevingut un dels grans problemes de la societat catalana, especialment per als sectors de menor poder adquisitiu i pels joves en edat d’emancipació.

El Govern català, conscient que cadascun d’aquests sectors necessita respostes pròpies, la major part de les quals no son satisfetes des del mercat, vol impulsar una actuació decidida, urgent i concertada des del sector públic.

En aquest sentit, el Govern sensible davant d’aquesta problemàtica vol oferir noves actuacions, i ja des de l’inici d’aquesta legislatura va crear la Secretaria d’Habitatge, amb el compromís de dur endavant un ambiciós programa i així garantir el dret constitucional d’accés a un habitatge digne i adequat per a tots els sectors de la població, en especial per als grups joves i sectors mes desafavorits, que en les actuals condicions del mercat no poden accedir-hi.

Així doncs, amb aquestes línies d’actuació el Govern complirà una de les seves prioritats en matèria d’habitatge i rehabilitació, en la que es preveia l’increment de la producció d’habitatge protegit, el lloguer i l’atenció als joves i als sectors més desfavorits, amb especial atenció als habitatges en règim de lloguer, mitjançant noves línies d’ajut complementàries a les que determina el vigent Pla d’Habitatge 2002-2005 aprovat per l’anterior Govern de l’Estat.

En aquest sentit, el Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007 preveu implicar en la seva execució a les administracions locals, que es convertiran en agents principals de la nova política d’habitatge, així com els agents socials i cooperatius –tercer sector–, els promotors privats i el sector financer, en especial les caixes d’estalvis, per mitjà de convenis, de subvencions i d’ajuts que es preveuran en els pressupostos estatals i de la Generalitat.

Concretament, el Pla preveu:

a) Doblar la producció d’habitatge protegit fins a 42.000 unitats en quatre anys.

b) Destinar a règim de lloguer com a mínim la meitat de la xifra anterior, és a dir, un mínim de 21.000 habitatges, prioritzant tres sectors: els joves en procés d’emancipació, la gent gran en habitatge assistit i les famílies de rendes baixes.

c) Rehabilitar 40.000 habitatges en quatre anys, prioritzant ajuts per accessibilitat –ascensors- i adaptació a persones amb mobilitat reduïda; millores d’habitabilitat i sostenibilitat energètica; reparació de patologies, i habitatges en zones rurals i de muntanya.

d) Crear la xarxa de mediació social i garantia, a través de bosses que posin en contacte l’oferta i la demanda d’habitatge de lloguer i facin emergir l’habitatge buit.

e) Complementar les rendes dels sectors socials modestos, joves i persones amb dificultats, que no poden pagar la totalitat dels lloguers;

f) Promoure experiències pilot en diversos àmbits, com ara l’habitatge a zones rurals, la masoveria urbana, la convivència intergeneracional, l’autorehabilitació d’habitatge associada a actuacions d’integració sociolaboral, etc.

D’altra banda, el Departament de Medi Ambient i Habitatge treballa en la creació d’una nova figura d’habitatge a preu assequible i en l’anomenada “quota solidària”, que vol implicar els promotors privats en els objectius socials mitjançant la combinació d’habitatges a preu lliure i protegit en les promocions.

Finalment, destacar que el Pla anirà acompanyat en els propers mesos de la presentació de la Llei de l’Habitatge. Aquesta Llei, que serà fruit d’un intens procés de participació ciutadana amb els agents implicats, recollirà novetats importants en diversos aspectes, com ara la sostenibilitat en l’edificació o la no desqualificació de l’habitatge protegit durant tota la seva vida útil a fi de conformar un fort parc d’habitatge protegit al marge de l’especulació.