Documentació adjunta Acords de Govern del 2 de març del 2004

query_builder   2 març 2004 17:56

event_note Nota de premsa

Documentació adjunta Acords de Govern del 2 de març del 2004

 ACORDS DE GOVERN DE 2 DE MARÇ DE 2004

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

• El Govern acorda interposar recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional contra diversos preceptes de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

La nova regulació incideix, entre altres aspectes, en les potestats administratives de les mancomunitats, en l’estructura orgànica dels municipis, i crea i regula un règim especial per municipis de gran població, matèries totes elles relacionades amb les competències autonòmiques sobre règim local previstes a l’Estatut.

Tanmateix, el nivell de detall de la regulació bàsica aprovada, la total remissió a normes estatals en la regulació dels organismes autònoms i empreses públiques, i la regulació d’òrgans complementaris municipals són aspectes que afecten a l’autonomia dels ens locals i a les competències autonòmiques, com també la imposició de la estabilitat pressupostària com a bases del règim local, o el control d’eficàcia dels ens locals a través de funcionaris d’habilitació nacional.

Així doncs, el Departament de Governació i Administracions Públiques proposa formular el corresponent recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional en relació amb els esmentats aspectes de la llei.

• El Govern acorda formular requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat en relació amb diversos preceptes del Reial Decret 49/2004, de 19 de gener, sobre homologació de plans d’estudis i títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori català.

La Llei Orgànica d’Universitats, de l’any 2001, va establir una sèrie de mecanismes per a l’homologació dels plans d’estudi i dels títols acadèmics de caràcter oficial i validesa a tot l’Estat, per tal de garantir uns mínims comuns de qualitat, contingut i organització dels títols, i va preveure un procediment per a la suspensió o revocació de l’homologació, cas que s’incompleixin els requisits de creació i reconeixement de les universitats o de les directrius generals dels plans d’estudis.

D’acord amb la LOU i també amb la doctrina establerta pel TC, el control sobre el compliment dels requisits que han de complir les universitats correspon, a Catalunya, a la Generalitat, en exercici de les competències assumides estatutàriament en matèria d’ensenyament, mentre que l’Estat, en la mesura que du a terme l’homologació dels títols, pot també realitzar determinades funcions de control adreçades a comprovar que es compleixen les condicions en base a les quals van ser homologats els corresponents plans d’estudis i poder procedir, si no es així, a la seva suspensió o revocació.

El Reial Decret regula, amb caràcter de norma bàsica el procediment per a la suspensió o revocació de l’homologació dels títols, però ho fa de forma detallada, en relació a les causes de suspensió i revocació; inclou tant les que fan referència als requisits dels centres com al compliment de les condicions d’homologació dels títols, i atribueix a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación i al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport funcions executives de control sobre els requisits bàsics de creació i reconeixement de les universitats.

D’aquesta manera, el Reial Decret envaeix les competències de desenvolupament normatiu i execució assumides per la Generalitat en matèria d’ensenyament.

Per això el Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, proposa formular el requeriment d’incompetència al Govern de l’Estat.

• El Govern ha nomenat el senyor Joan Roca i Acín director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

• El Govern ha nomenat com a representants de la Generalitat als òrgans de govern del Consorci “El Far, Centre dels Treballs del Mar” a les persones següents:

- Sra. Carme San Miguel i Rubial, delegada territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona.

- Sr. Ramon Luque Porriño, director general de Medi Ambient

- Sr. Josep Francí i Carreté, director general de Formació Professional del Departament d’Ensenyament.

El Govern també ha acordat també designar a la senyora Carme San Miguel i Rubial en representació del la Generalitat de Catalunya com a vicepresidenta del Consorci.

EL FAR és un consorci públic creat l’any 1993 amb l’objectiu de promocionar la formació, l’activitat econòmica, l’ocupació i la recuperació i difusió del patrimoni i la cultura en relació amb el mar.

D’entre les principals finalitats del Consorci “El Far, Centre de Treballs del Mar” en destaquem les següents:

- Formar professionals que s’adeqüin a les ofertes de treball, de diferent qualificació, que genera el desenvolupament de l’activitat econòmica vinculada al mar.

- Promoure i donar suport a iniciatives econòmiques relacionades amb activitats marítimes, en particular oferint serveis i promoció comercial a empreses d’aquest entorn.

- Promoure i contribuir al desenvolupament i la difusió de la cultura i les activitats marítimes actuals i també contribuir a la recuperació de la història, la cultura i el patrimoni marítims.

• El Govern ha designat com a representants de la Generalitat al Consell Directiu del Consorci Portal de la Costa Brava a les següents persones:

- Sr. Ramon Garcia-Bragado i Acín, secretari general del Departament de la Presidència.

- Sr. Manel Nadal i Farreras, secretari per a la Mobilitat.

- Sr. Arseni Gibert i Bosch, director general de Defensa de la Competència.

- Sra. Pia Bosch i Codolà, delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona.

- Sra. Isabel Galobardes i Mendoza, directora general de Turisme.

El Govern va crear el febrer de l’any 2002 el Consorci del Portal de la Costa Brava - illa de Blanes a l’objecte de formalitzar la participació de la Generalitat de Catalunya en el projecte urbanístic de l’Illa de Blanes. El Consorci compta també com a entitats components la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Blanes.

El Consorci, que té el seu domicili social a l’Ajuntament de Blanes, s’encarrega de dirigir, coordinar i contractar l’execució de les obres necessàries per materialitzar el projecte de construcció de l’Illa de Blanes.

DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

• El Govern ha acordat nomenar el senyor Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics.

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

• El Govern ha acordat la composició del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

La representació de l’Administració de la Generalitat en el Consell Rector de l’Institut Cartogràfic de Catalunya estarà integrada per un vocal designat per cadascun dels següents departaments:

- Departament d’Economia i Finances

- Departament de Governació i Administracions Públiques

- Departament d’Interior

- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

- Departament de Medi Ambient i Habitatge

També ha acordat nomenar com a vocal de lliure designació pel Govern la senyora Maria Dolors Garcia i Ramon, presidenta de la Societat Catalana de Geografia de l’Institut d’Estudis Catalans.

• El Govern ha autoritzat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a adquirir el 10%  de les accions de la societat Operadora del Tramvia Metropolità, S.A.

Tramvia Metropolità, S.A. és l’adjudicatària per part de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a la realització del projecte, la construcció i la explotació del sistema de tramvia metro - lleuger en el corredor Diagonal - Baix Llobregat a l’àrea de Barcelona.

Les obres del Trambaix, tramvia que connectarà els municipis de Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat amb la plaça Francesc Macià de Barcelona, van començar al juliol de 2001, és previst que finalitzin al llarg de 2004 i  suposaran una inversió total aproximada de 245 milions d’Euros.

Tramvia Metropolità, S.A, integrada per un consorci d’empreses que són FCC- Vivendi, COMSA, Acciona - necso, Alstom, Sarbus, Soler & Sauret, BancSabadell, Société Généralé, té un capital social de sis milions d’euros, completament subscrit i desemborsat, dividit i representat per 600.000 accions nominatives i d’una sola sèrie, de 10 euros de valor nominal cadascuna d’elles, numerades correlativament a partir de la unitat.

Amb l’acord aprovat avui el Govern autoritza Ferrocarrils de la Generalitat a l’acceptació d’aquesta donació, que es correspon amb l’adquisició de 60.000 accions de 10 euros de valor nominal cadascuna d’elles.

• El Govern ha acordat la integració de la Generalitat de Catalunya en l’Associació Pla estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona.

El proppassat dia 23 d’aquest mes es va constituir l’Associació Pla Estratègic per al Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona la qual neix amb la voluntat d’afavorir el desenvolupament sostenible en els àmbits econòmics, sociocultural i mediambiental del litoral d’aquest àmbit.

Aquesta Associació està constituïda pels 27 municipis del litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, que pertanyen a les comarques del Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf, i que ocupen un territori corresponent a una franja de 406,1 km2 distribuïts al llarg de 118 quilòmetres paral•lels a la costa.

Donat que en gran mesura, aquests municipis costaners, comparteixen caràcters i problemàtiques comunes, s’ha considerat convenient l’oportunitat d’impulsar aquest Pla Estratègic per tal d’estudiar plegats les problemàtiques que afecten aquest àmbit territorial i arribar a acords consensuats en relació a temes estratègics que condicionen el desenvolupament del litoral

D’entre les principals finalitats de l’Associació hi trobem les següents :

- L’elaboració del pla estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona i les actuacions per dinamitzar i fer el seguiment de la seva implementació.

- Desenvolupar els estudis i treballs en relació a les necessitats generals del territori àmbit de la seva actuació, dedicant una especial atenció a aquells temes més vinculats a la problemàtica del litoral.

- Aportar estudis i propostes que puguin servir per al coneixement i l’elaboració d’estratègies pel conjunt del litoral de Catalunya.

Els òrgans de govern de l’Associació seran els següents :

- President : Excm. Sr. Joan Clos, alcalde de Barcelona.

-  3 vicepresidents:

o Sr. Oriol Nel•lo, secretari per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

o Sr. Joaquim Tosas, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona.

o Sr. Clemente Murillo, vicepresident 3r de la Mancomunitat de Municipis.

- Comissió Delegada

Per a l’elaboració del contingut del Pla estratègic, es crearan 5  Comissions formades per professionals experts en la matèria i que són les següents:

a) Cultura i Patrimoni marítim del litoral

b) Medi natural i sostenibilitat: gestió dels usos urbanitzables i no urbanitzables

c) Desenvolupament econòmic i ocupació, ensenyament i formació, i cohesió social.

d) Urbanisme i demografia

e) Infraestructures i comunicacions

Per tot això, i donada que una de les prioritats del Govern és la de protegir, recuperar i potenciar el litoral català, així com mostrar la seva col•laboració i cooperació amb els municipis d’arreu del territori, el Govern català ha acordat avui integrar a la Generalitat de Catalunya en l’Associació Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Amb la integració de la Generalitat de Catalunya en l’Associació Pla Estratègic per al litoral de Regió Metropolitana el Govern segueix en la línia ja endegada amb la presentació dels objectius del Pla Director Litoral el qual vetllarà per una bona gestió urbanística, ambiental, promocional i ecònomica del litoral català.

El Govern ha acordat que el Departament de Política Territorial i obres públiques serà qui designi els representants de la Generalitat en els òrgans de Govern de l’Associació, tot garantint la participació d’aquells departaments més vinculats amb les activitats de l’Associació.

• El Govern acorda l’ocupació urgent dels béns afectats per a l’execució d’obres en dos punts. Aquestes obres comportaran una millora substancial per a la xarxa viària, pel trànsit rodat i conseqüentment per a la seguretat dels usuaris.

En concret, permetran executar els següents projectes d’obres:

- El primer projecte es refereix a la construcció d’una rotonda a la cruïlla de la carretera T-332 i la TV-3319. Tram: Ulldecona (Montsià).

La intersecció de les carreteres T-332 (travessera d’Ulldecona) i TV-3319 (carretera d’Ulldecona a la Sènia), està situada al límit de la zona urbana d’Ulldecona i és una intersecció en “T”, sense vial d’espera, en la qual també hi conflueixen els accessos a la cooperativa i a diversos camins.

Amb la finalitat de millorar aquesta intersecció, aquest projecte preveu l’execució d’una rotonda amb un radi interior de 16,5 m i la calçada anular estarà formada per dos carrils de 4 metres. L’illa interior de la rotonda tindrà una franja d’1 metre trepitjable.

Donat que es tracta d’una zona parcialment urbana, s’ha previst la pavimentació d’uns trams de dos carrers propers en una longitud de 150 i 75 metres. També s’inclou la col•locació de les vorades i la base de formigó de les voreres, el drenatge de la rotonda,  així com la senyalització horitzontal i vertical.

Aquesta actuació està prevista que comenci a finals de maig o a principis de juny amb un termini d’execució de 6 mesos i comptarà amb un pressupost de 485.262 €.

- El segon projecte té per objecte la construcció d’una rotonda a Canapost. Millora de la cruïlla entre les carreteres GI-644 PK 2,300 i GI-651 PK 0,000. Tram: Forallac (Baix Empordà).

Actualment, la carretera Gi-644 d’Ullastret a Vullpellac té, en el PK 2,300, una intersecció tipus T amb la carretera Gi-651 de Canapost a Pals. En aquest encreuament a més, hi conflueixen el vial d’accés a Canapost, un camí que dóna servei a diverses granges i l’entrada a una masia.

La falta d’un carril de gir a la Gi-644, les nombroses confluències esmentades i l’escassa visibilitat a la carretera Gi-651 converteixen aquesta intersecció en un punt de poca fluïdesa i capacitat per al trànsit.

Així doncs, amb la construcció d’aquesta rotonda es millorarà la fluïdesa, la funcionalitat i la seguretat dels vehicles que hi circulen.

Aquesta rotonda disposarà d’un radi exterior de 24 m, una calçada anular de 8 m, un voral exterior d’1,5 m, un voral interior de 0,5 m i una anella transitable interior d’1,5 m.

Les obres es completaran amb l’enllumenat, l’enjardinament i el drenatge de la rotonda, així com la col•locació horitzontal i vertical i de barreres de seguretat metàl•liques.

Aquesta actuació que està prevista que comenci a principis del mes de maig té un termini d’execució de 3 mesos i comptaran amb un pressupost de 306.369 €.

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I FINANCES

• El  Govern ha acordat encarregar a GISA dur a terme les següents actuacions d’infraestructura, per compte de la Generalitat de Catalunya:

- del Departament de Justícia:

- 1.260.000 € per a les obres d’adequació de les instal•lacions i de millores dels sistems de seguretat del mòdul de règim tancat del Centre Penitenciari de Quatre Camins a la Roca del Vallès.

- Del Departament de Política Territorial i Obres Públiques:

- 290.000 € per a la reparació de l’escullera de Cunit i l’acondicionament del passeig marítim de Vilassar de Mar.

• El Govern, a proposta del conseller d’Economia i Finances, ha aprovat autoritzar les següents despeses amb abast plurianual:

- Al Departament d’Ensenyament, 44.000 euros per a l’ampliació de la despesa pluriennal autoritzada per la Comissió d’Assumptes Econòmics el passat 30 de setembre de 2003, per dur a terme el servei de transport escolar per als alumnes de centres docents d’educació especial, a la ciutat de Barcelona i rodalies.

Amb aquesta ampliació aprovada en el Govern d’avui, es destina la quantitat de 2.970.917,50 € per al servei de transport per als alumnes d’aquests centres docents per a l’actual curs escolar.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya possibilita l’atorgament d’aquests ajuts, en atenció a la situació socioeconòmica de les famílies i la distància que cada alumne s’hagi de desplaçar per assistir al centre docent.

Així, el Departament d’Ensenyament aporta recursos econòmics als Consells Comarcals amb la finalitat que es destinin a ajuts a favor dels alumnes que es desplacen dins del seu propi municipi de residència (segons convenis específics de delegació de la gestió d’aquests serveis).

- Al Departament de Cultura, 565.000 EUR per a la concessió d’ajuts i subvencions a:

- artistes visuals. Per tal d’estimular i impulsar l’activitat de tots aquells artistes que treballen professionalment en el camp de les arts visuals.

- edicions en llengua catalana d’especial interès cultural. Té per objectiu fer possible una diversificació més gran dels ajuts al llibre i a la producció editorial en català.

- edició de fonogrames. L’objectiu d’aquests ajuts és el de continuar donant suport als creadors musicals i als intèrprets catalans, i així diversificar i complementar els ajuts a activitats musicals de caràcter professional.

- jove creativitat. L’objectiu d’aquestes beques és fer possible la creació i la recerca més innovadora des d’una relació intersectorial entre humanistes i científics, per mitjà de nous llenguatges i amb les noves tecnologies com a intermediari, i així estimular i promoure la jove creativitat, amb especial atenció als components d’innovació, i col•laborar en l’activació de projectes que tinguin possibilitats raonables de ser realitzats en un futur immediat.

- 60.372,81 € a la Institució de les Lletres Catalanes per a la concessió de subvencions per a propostes de traducció al català d’obres literàries en altres llengües. La vitalitat de la literatura catalana depèn, en primer lloc, de les condicions sovint adverses en què es mou la creació literària mateixa, però també, en segon lloc, de la incorporació de les grans obres de la literatura clàssica universal a la llengua catalana i de la investigació, promoció i difusió del producte literari en tots els seus àmbits.

• El Govern ha aprovat un decret pel qual es regula la utilització de mitjans telemàtics en la gestió tributària i en el pagament dels ingressos de caràcter públic a percebre per la hisenda de la Generalitat de Catalunya.

La Llei de mesures fiscals i administratives de l’any 2002 determina que el Departament d’Economia i Finances ha de promoure la presentació teleinformàtica de declaracions, escriptures públiques i altres documents.

Fruit d’això, el Departament d’Economia està elaborant un Sistema de Gestió i Atenció Unificada d’Impostos, el qual incorpora un portal tributari www.e-tributs.net d’accés general als ciutadans, i que ja ofereix informació tributaria.

Al llarg de 2004 i, de forma gradual, aquest portal permetrà realitzar els tràmits tributaris de forma telemàtica dels impostos que gestiona la Generalitat de Catalunya, (Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats, Operacions Societaries, Successions i Donacions, Taxes sobre el Joc, Gravamen de Protecció civil, Impost sobre Grans Superfícies).

D’entre les seves funcionalitats cal destacar la descarrega de programes d’ajuda per la cumplimentació d’autoliquidacions dels impostos, la plataforma de pagament electrònic que permetrà efectuar els pagaments d’impostos i altres ingressos de dret públic,  i  la presentació telemàtica de documentació tributària.

Així doncs, i per tal de fer-ho possible, el Govern català ha aprovat aquest decret amb l’objectiu d’establir prèviament el marc normatiu general d’utilització dels certificats digitals, el qual permetrà realitzar aquest tipus d’actuacions.

El decret tracta la identificació telemàtica i estableix que els certificats digitals expedits o reconeguts de conformitat amb la normativa vigent en matèria de signatura electrònica seran vàlids als efectes d’acreditar la identitat de la persona que pretengui efectuar aquests pagaments.

Un altre aspecte que queda recollit en el decret és el que fa referència a les entitats col•laboradores, enteses com aquelles entitats financeres que podran col•laborar amb l’Administració en el pagament telemàtic dels ingressos de dret públic.

Finalment, el decret concreta el règim d’ús així com també les responsabilitats que es poden derivar en cas d’ús indegut dels certificats digitals, i el règim de responsabilitat de les entitats col•laboradores.

• El Govern ha acordat la selecció de Mútues de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social que han de donar cobertura al personal de la Generalitat de Catalunya i dels seus ens relacionats pertanyent al Règim General de la Seguretat Social.

Els canvis produïts des de la darrera selecció de Mútues d’Accident de Treball i Malalties Professionals, tant pel que fa a la nivell d’estructura de l’Administració com del nombre i moviment de treballadors assegurats i de convenis subscrits  en matèria de riscos laborals, aconsella una nova selecció de Mútues.

Així doncs, el Govern català ha acordat avui iniciar els tràmits administratius per tal de dur a terme una nova selecció de Mútues de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social.

Amb aquest acord el Govern català dòna un pas més endavant en la seva voluntat de dotar l’Administració catalana de la màxima transparència en els procediments de de selecció i adjudicació.

• El Govern ha acordat prorrogar el percentatge de reserva de la contractació de la Generalitat a favor dels centres d’inserció laboral de disminuïts i de les entitats sense ànims de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social.

En la Llei d’acompanyament dels pressupostos de l’any 2003 es va preveure, com a mesura de foment dels objectius socials en la contractació, que els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat reservessin determinats contractes administratius d’obres, subministraments o serveis a centres d’inserció laboral de disminuïts i a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social.

Aquest percentatge s’havia de determinar pel Govern i seria d’aplicació a l’import total adjudicat mitjançant contractes menors o procediments negociats per raó de la quantia.

És per això que el Govern català va fixar en un 20% (el màxim establert en la Llei d’acompanyament), el percentatge de la reserva social per a tota l’Administració de la Generalitat (departaments, organismes autònoms i empreses públiques) per a l’any 2003.

Amb l’acord adoptat avui el Govern català prorroga el percentatge mínim de reserva fixat per a l’exercici anterior.

Tanmateix, en la reunió d’avui també s’ha aprovat mantenir la distribució per departaments d’aquesta reserva assignada per l’exercici 2003, fruit de l’aplicació del percentatge sobre l’import total dels contractes abans esmentats, que van ser adjudicats per l’Administració de la Generalitat l’exercici 2002.

En concret la reserva social per a l’any 2003 va sumar un import d’11.233.398,78 EUR.

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

• El Govern modifica el decret pel qual es desplega la composició, l’organització i el funcionament de la Comissió de Govern de la Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran.

La Comissió de Govern de la Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran, creada l’any 1990, està formada per representants de l’Administració de la Generalitat i del Conselh Generau i és l’òrgan encarregat de determinar les competències i els serveis que es transfereixen al Consell General de la Vall d’Aran, de valorar els serveis traspassats i establir-ne les dotacions econòmiques corresponents i d’elaborar les propostes de convenis i acords de cooperació entre la Generalitat i el Consell General de la Vall d’Aran respecte dels serveis no traspassats.

La nova estructura de l’Administració de la Generalitat aconsella adaptar la composició d’aquesta Comissió a la nova estructura de l’Administració de la Generalitat.

Així doncs, amb el decret aprovat es modifica un decret de l’any 1991 pel qual es desplega la composició, l’organització i el funcionament de la Comissió de Govern de la Generalitat-Conselh Generau dera Val d’Aran.

Aquesta Comissió es compon de sis representants de la Generalitat i sis representants del Conselh Generau. Els representants de la Generalitat són:

- El conseller de Governació i Administracions Públiques, que n’és el president

- El secretari de Coordinació Interdepartamental

- El secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques

- El secretari general del departament de Relacions Institucionals i Participació

- El secretari general del Departament d’Economia i Finances

- Un representant del departament afectat per la matèria objecte de traspàs, amb rang de secretari general o director general

I els representants del Conselh són:

 

- El síndic, que és el vicepresident de la Comissió

- Cinc consellers generals designats pel Ple del Conselh Generau

A més, la Comissió té un secretari que és el subdelegat territorial de la Generalitat  a l’Alt Pirineu.

Tanmateix, amb el decret aprovat avui la Comissió passa a reunir-se, indistintament, a la seu del Departament de Governació i Administracions Públiques i a la seu del Conselh Generau dera Val d’Aran. A més, els mitjans de suport administratiu de la Comissió s’exerciran des de la Secretaria General d’aquest Departament.

Amb el decret aprovat avui el Govern català, coneixedor de la importància i transcendència que aquesta Comissió suposa en les relacions amb la Val d’Aran, ha volgut elevar el rang de representació institucional fins al nivell que li correspon.

• El Govern ha aprovat l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2004, de 560 places per a cossos i escales de funcionaris d’administració general i d’administració especial de Generalitat de Catalunya.

Amb l’aprovació d’avui el Govern dóna compliment a l’acord sobre condicions de treball al qual va arribar el mes de juliol de 2000 la Mesa Sectorial de Negociació, sobre condicions de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya sotmès al règim de dret administratiu.

Les 560 places que avui s’oferten es distribuïran de la següent manera:

- COSSOS I ESCALES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL:

- Escala de gestió d’administració general:    97 places

- Cos subaltern d’administració:    456 places

- COSSOS D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

- Cos de titulació superior, patrimoni artístic, arqueòlegs:  4 places

- Cos de titulació superior, patrimoni artístic, patrimoni

 històric i arts plàstiques:     3 places

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

• El Govern ha acordat nomenar com a representants de la Generalitat de Cataluya al Consell d’Administració de l’empresa pública Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) a les següents persones:

- Sr. Salvador Puig i Rodríguez, director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries.

- Sr. Jordi William i Ayats, director general de Desenvolupament Rural.

- Sr. Martí Sans i Pairutó, director general de Pesca i Afers Marítims.

- Sr. Joan Aguado i Masdeu, director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi.

- Sr. Josep Presseguer i Gené, coordinador de l’Oficina de Taules Sectorials.

- Sr. Raimon Serret i Lluís, director general de Comerç

- Sr. Enric Pous i Andés

DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA

• El Govern ha establert la composició del Consell d’Administració del Laboratori General d’Asaigs i Investigacions i ha nomenat les següents persones:

Per part del Departament de Treball i Indústria:

- Sra. Blanca Lázaro Vicente, directora de Serveis.

- Sr. Narcís Mir i Soler, subdirector general de Seguretat Industrial.

- Sr. Josep Isern i Mitjà, director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

Per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques:

- Sra. Maria Lluïsa Florensa i Palau, directora de serveis.

Per part del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació:

- Sr. Francesc Xavier Hernández Cardona, director general de Recerca

• El Govern ha acordat designar com a representant de la Generalitat de Catalunya en la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball a la senyora Mar Serna Calvo, directora general de Relacions Laborals.

DEPARTAMENT DE COMERÇ, TURISME I CONSUM

• El Govern ha designat com a vocals representants de la Generalitat de Catalunya a la Fira Internacional de Barcelona a les persones següents:

- Sr. Alfons Garcia Martínez, secretari general del Departament de Comerç, Turisme i Consum.

- Sr. Raimon Serret i Lluís, director general de Comerç

- Sr. Andreu Morillas i Antolín, secretari de Promoció Econòmica

- Sr. Josep Mir i Bagó, secretari general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

• El Govern ha nomenat el senyor Jordi Fàbrega i Colomer conseller delegat de l’empresa Forestal Catalana, SA.

• El Govern ha autoritzat el nomenament, per part de la Junta General d’Accionistes d’ADIGSA, dels membres següents:

- President: Sr. Ricard Fernández Ontiveros, secretari general d’Habitatge

- Conseller delegat: Sr. Miquel Bonilla Ruiz, director de Desenvolupament de Negoci i Consultoria de TMB.

I com a vocals:

- Sra. Carme Trilla i Bellart, directora general d’Habitatge.

- Sr. Joan Ganyet i Solé, director general d’Arquitectura i Paisatge.

- Sr. Antoni Paradell i Ferrer, director de l’INCASOL.

- Sr. Francesc Simó de la Asunción, director general d’Actuacions Comunitàries i Cíviques del Departament de Benestar i Família.

- Sr. Pere Feliu i Mir, coordinador tècnic en matèria pressupostària de la Direcció General de Pressupostos i Tresor.

- Sr. Josep Rueda i Cruz, vicepresident de l’Associació de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC).

- Sr. Salvador Oliva i Ruiz, representant de la Confederació de Treballadors de Catalunya.

• El Govern ha autoritzat el nomenament, per part de la Junta General d’Accionistes, com a membres del Consell d’Administració de la societat Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, SA, les persones següents:

- Sra. Genoveva Català i Bosch, secretària general del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

- Sra. Glòria Riera i Alemany, directora general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

- Sr. Josep Isern i Sitjà, director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

- Sr. Joan Roca i Acín, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.

- Sr. Jaume Solà i Campmany, director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

- Sr. Manuel Hernández i Carreras, gerent de l’Agència de Residus de Catalunya.

- Sra. Maria Comellas i Doñate, directora general de Qualitat Ambiental.

- Sr. Jordi Cañas i Sala, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat.

- Sr. Armand Vilaplana i Masnou, president de la Federació de Societats Laborals de Catalunya (FESALC).

DEPARTAMENT D’UNIVERSITATS RECERCA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

• El Govern ha acordat nomenar com a representants de la Generalitat de Catalunya al Patronat de la Fundació Universitària Balmes (Fundació Privada) a les següents persones:

- Ramon-Jordi Moles i Plaza, secretari general d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

- Ramon Vilaseca i Alavedra, director general d’Universitats. Nomenat vice-president del Patronat de la Fundació.

- Carme López i Pol, subdirectora general d’Universitats.

Així mateix, també s’ha acordat nomenar el director general d’Universitats com a vicepresident del Patronat de la Fundació.

• El Govern ha acordat designar com a vocals del Consell Rector del Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), en representació de la Generalitat de Catalunya, a les persones següents:

- Sr. Apel•les Carod-Rovira, Secretari de Coordinació Interdepartamental

- Sr. Raimon Carrasco i Formiguera, secretari general del conseller en cap.

- Marta Aymerich i Martínez, directora de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT)

El Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) és un institut de recerca patrocinat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva seu és al campus de la UPF. Les activitats del CREI se centren en l’economia internacional i la macroeconomia, entesos en un sentit ampli (és a dir, incloent-hi creixement econòmic, cicles econòmics, economia monetària, macroeconomia, comerç i finances internacionals, geografia econòmica, etc.). Atès el seu origen, localització i esperit, intenta emfatitzar la dimensió europea d’aquests camps d’estudi.

 

BIOGRAFIES

CARLES VIVER I PI-SUNYER, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics

Nascut a Terrassa l’any 1949.

És llicenciat i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Catedràtic de Dret Constitucional des de 1987.

Membre de la Comissió fundadora de la Universitat Pompeu Fabra i primer Degà de la seva Facultat de Dret (1990-1992). Actualment torna a ocupar aquest càrrec. 

Membre de la Comissió Permanent de la Comissión Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya des de 1986 fins  1992 i d´abril de 2003 fins a l´actualitat.

Magistrat del Tribunal Constitucional, a proposta del Congrés dels Diputats, des de 1992 fins a 2001. Vicepresident del Tribunal Constitucional des de 1998 fins a 2001.

Membre de GRETEL (Grup d´estudis de tècnica legislativa).

Línies d´investigació i de publicació: estructura territorial del Estado i Dret autonòmic de Catalunya; tècnica legislativa  i jurisdicció constitucional.

Distincions: Premi Justicia de Catalunya 2003. Creu de Sant Jordi