LES PRINCIPALS ACTUACIONS DEL DEPARTAMENT EN MATÈRIA D'ENERGIA SUPOSEN 9,8 M€, UN 110% MÉS QUE EL 2004

Eixos del pressupost 2005 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, i de l'Institut Català d'Energia (ICAEN)

query_builder   30 desembre 2004 14:06

event_note Nota de premsa

LES PRINCIPALS ACTUACIONS DEL DEPARTAMENT EN MATÈRIA D'ENERGIA SUPOSEN 9,8 M€, UN 110% MÉS QUE EL 2004

Eixos del pressupost 2005 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, i de l'Institut Català d'Energia (ICAEN)

ES TRIPLIQUEN LES ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, I ES DUPLIQUEN LES SUBVENCIONS DESTINADES A L’ELECTRIFICACIÓ RURAL I LA GASIFICACIÓ DE CATALUNYA

Eixos del pressupost 2005 de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)

LES PRINCIPALS ACTUACIONS DEL DEPARTAMENT EN MATÈRIA D’ENERGIA SUPOSEN 9,8 M€, UN 110% MÉS QUE EL 2004

ES TRIPLIQUEN LES ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, I ES DUPLIQUEN LES SUBVENCIONS DESTINADES A L’ELECTRIFICACIÓ RURAL I LA GASIFICACIÓ DE CATALUNYA

El pressupost de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial per a 2005 és de 15,1 milions d’euros, un 53% més que al 2004. Dintre d’aquest volum de recursos, els aspectes prioritaris són els que es detallen a continuació.

1. Actuacions relacionades amb l’estalvi i l’eficiència energètica: 3,1M€

L’estalvi i l’eficiència energètica constitueix un dels eixos més importants de la política energètica del Departament de Treball i Indústria. En aquest sentit, des del Departament es vol promoure l’estalvi i l’eficiència energètica, permetent que els ciutadans millorin el seu benestar i les empreses la seva productivitat. A més, el malbaratament d’energia provoca problemes mediambientals que cal minimitzar.

L’objectiu general és fer del consum energètic una activitat sostenible, des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Per això, el Departament de Treball i Indústria, mitjançant la seva Direcció General d’Energia i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha incrementat en més d’un 180% el pressupost destinat a accions concretes per a l’estalvi i l’eficiència energètica, que passa d’1,1 milions d’euros l’any 2004 a 3,1 milions d’euros l’any 2005. Les actuacions més rellevants des del punt de vista pressupostari dintre d’aquest àmbit són les següents:

> Subvencions i inversions en projectes que aportin estalvis significatius. Es destinaran 1,3 milions d’euros a la convocatòria de subvencions directes per a projectes d’estalvi i eficiència energètica a empreses, administracions locals i particulars. Aquestes convocatòries, que l’any 2004 estaven dotades amb 0,8 milions d’euros, es publicaran durant el primer trimestre de l’any 2005. Amb aquesta línia d’ajudes es finançarà entre el 30% i el 50% de la inversió associada als projectes.

> Pla Renove de calderes i escalfadors domèstics individuals. Amb una dotació de 0,7 milions d’euros, finançarà un 40% de renovació de les calderes i escalfadors de més de 15 anys d’antiguitat.

> Campanyes de comunicació i conscienciació social per tal de crear una nova cultura de l’estalvi energètic entre la població. Entre aquestes campanyes, que comptaran amb una dotació pressupostària de 400.000 euros, cal destacar els consells energètics als conductors que passin la ITV (amb un estalvi potencial de combustible al voltant del 15%), i la formació als conductors per a una conducció eficient (que pot suposar un estalvi de combustible d’entre el 20 i el 25%).

Aquestes tres actuacions suposen conjuntament una despesa de 2,4 milions d’euros, un 80% del pressupost total destinat a estalvi i eficiència energètica. De la resta d’actuacions previstes, cal destacar les que es detallen a continuació:

> Realització de diagnòstics energètics, que inclouen auditories a empreses industrials, termografies, estudis d’enllumenat, i estudis telemàtics (consultes via internet mitjançant qüestionaris, i tramesa de recomanacions per part de l’ICAEN). Es realitzaran aproximadament 80 auditories directes, que a la vegada serviran com a model per a la realització de processos similars sota el control i la supervisió de l’ICAEN. Aquestes actuacions comptaran amb un pressupost de 160.000 euros.

> Suport a empreses i professionals dels transport per a la identificació d’itineraris òptims. Els programes de suport, que comptaran amb una dotació de 50.000 euros, preveuen actuacions com l’impuls de la utilització de sistemes GPS.

> Estudis per reduir el malbaratament de recursos energètics en l’accés de vehicles als polígons industrials. Aquest programa comptarà amb una dotació de 50.000 euros.

2. Pla d’Electrificació Rural de Catalunya: 4M€

El pressupost aprovat pel 2005 preveu una quantia de 4 milions d’euros destinada a subvencionar obres de subministrament d’energia elèctrica en el medi rural, el que significa gairebé duplicar la quantia de les subvencions concedides l’any 2004, que ha representat un volum d’ajudes de 2.166.000 euros.

Amb aquest increment, que té per objectiu millorar la capacitat i la qualitat de la xarxa elèctrica, es dona resposta a tot un seguit de projectes d’interès que les corporacions locals presenten a aquesta convocatòria de subvencions. L’objectiu d’aquestes subvencions és contribuir a la realització d’obres per al subministrament d’energia elèctrica a Catalunya, per extensió o ampliació de les xarxes elèctriques existents en el medi rural, que incideixin directament en la millora de la qualitat de vida dels seus habitants o en el desenvolupament dels sectors agrícola i ramader, industrial i de serveis.

L’electrificació permet en molts casos iniciar activitats de desenvolupament turístic o endegar petites activitats empresarials. Per això aquestes subvencions es configuren com una eina important de reequilibri territorial.

Durant el darrer any, Lleida va comptar amb el 50% dels fons destinats a electrificació rural; Girona, al voltant d’un 20%; Barcelona, un 20%; i Tarragona i Terres de l’Ebre el 10% restant.

Els beneficiaris finals de les subvencions són els particulars o empreses que s’electrifiquen, i les ajudes es canalitzen a través de les corporacions locals (Ajuntaments o Consells Comarcals).

A partir d’aquest any, també es contempla l’electrificació rural aïllada (no connectada a la xarxa) per mitjà de sistemes d’energia solar fotovoltaica. Això vol dir que una part dels recursos del Pla aniran destinats al foment de les energies renovables i, en concret, a la implantació de plaques solars fotovoltaiques. 

3. Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya: 1,1M€

El pressupost aprovat pel 2005 preveu una quantia de 1,1 milions d’euros destinada a subvencionar obres pel subministrament de gas en zones no gasificades, el que significa duplicar la quantia de les subvencions concedides al 2004, que ha representat un volum d’ajudes de 480.050 €.

L’objectiu és subvencionar la realització de 2 tipus d’obres pel subministrament de gas en zones no gasificades:

> Gasificació a partir de l’extensió de la xarxa de gasoductes de Catalunya.

> Gasificació per nova instal·lació o ampliació de les xarxes locals de gas canalitzat -a partir de dipòsits centralitzats de gas liquat del petroli o de gas natural liquat- en zones allunyades de la xarxa de gasoductes. Aquestes xarxes locals, preparades per funcionar amb gas natural, són en molts casos un primer pas per, posteriorment, connectar-se a la xarxa general.

La gasificació permet donar un fort impuls a l’economia de les àrees geogràfiques d’implantació al dotar-les d’un recurs energètic que accedeix directament a les llars, les indústries i els establiments del sector de serveis, eliminant la dependència del transport de combustibles que pot presentar dificultats en els mesos de climatologia més dura, al mateix temps que pot minimitzar els costos associats al transport de combustibles. Per això, aquestes subvencions –com les destinades a obres de subministrament d’energia elèctrica- es configuren com una eina important de reequilibri territorial.

També cal tenir en compte els avantatges de disminució de la contaminació que representa la utilització d’un combustible net com el gas natural respecte als combustibles derivats del petroli.

Al igual que les subvencions incloses dins el Pla d’Electrificació Rural de Catalunya, els beneficiaris finals de les subvencions són els particulars o empreses que es gasifiquen, i les ajudes es canalitzen a través de les corporacions locals (Ajuntaments o Consells Comarcals).

4.      Pla per fomentar les energies renovables: 1,2 M€

El pressupost del 2005 destina 1,2 milions d’euros a subvencions de projectes d’aprofitament de les energies renovables. Les actuacions es concentren en 2 grans blocs:

- Energia solar fotovoltaica amb una dotació de 0,5 M€

- Energia solar tèrmica amb una dotació de 0,5 M€

A més, en l’àmbit solar, els esforços es centraran en el desenvolupament normatiu favorable a la implantació de l’energia solar tèrmica i fotovoltaica, amb l’impuls a les ordenances

solars i la inclusió de la obligatorietat d’instal·lar aquests aprofitaments en el nou Código Técnico de la Edificación que en aquests moments s’està elaborant.

També es posarà l’accent, en aquest àmbit, en donar suport als projectes de R+D, prioritzant aquells que poden contribuir d’una manera més important a millorar la competitivitat d’aquestes tecnologies.

Pel que fa a l’energia eòlica, l’objectiu principal serà agilitzar l’autorització dels projectes en tràmit com a primera fase del pla d’implantació de 1.500 MW en l’horitzó de l’any 2007, dels quals 800 MW ja estan autoritzats. També es prioritzarà l’ordenació de l’evacuació elèctrica d’aquests parcs, conjuntament amb els agents implicats (promotors, companyies elèctriques, Red Eléctrica de España, S.A.).

Paral·lelament, durant l’any 2005, es faran els estudis necessaris per planificar la implantació de parcs eòlics fins una potència instal·lada total a Catalunya de 3.000 MW al 2010. Aquests estudis es centraran en els aspectes del recurs eòlic, de l’evacuació elèctrica i de les afectacions ambientals d’aquests nous projectes.

 

Pel que fa a la biomassa, es centraran els esforços en la definició d’un pla d’aprofitament del biogàs a Catalunya i en donar suport tècnic a les iniciatives d’aprofitament de la biomassa agrícola i forestal o de residus orgànics.

Durant l’any 2005 s’impulsarà la construcció i posada en marxa a Tarragona d’una nova planta de fabricació de biodièsel de 100.000 tn/any a partir d’olis verges, en la que hi participa amb el 10% en capital l’Institut Català d’Energia, mitjançant la seva empresa filial Eficiència Energètica, S.A. Aquesta acció s’acompanyarà d’altres iniciatives de foment de la utilització d’aquest combustible orientades als ciutadans, als gestors de flotes de transport, a les estacions de servei, als fabricants de vehicles i a les empreses petrolieres.

5.      Nou Pla de l’Energia: 0,4 M€

El pressupost del 2005 destina 0,4 M€ als treballs d’elaboració del Nou Pla de l’Energia que estarà enllestit durant el primer semestre. En l’elaboració del Pla participaran tots els agents implicats (sectors industrials, grups ecologistes, agents energètics com per exemple promotors d’energies renovables i companyies energètiques, etc) arreu del territori.