El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla General de Formació Professional a Catalunya, 2003-2006.

query_builder   27 agost 2002 10:00

event_note Nota de premsa

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla General de Formació Professional a Catalunya, 2003-2006.

En l’actualitat el mapa de les professions ha de ser necessàriament dinàmic per respondre a les necessitats del mercat, incorporant els nous perfils professionals i especialitzacions, les noves formes d’empresa i microempresa, el nou paper dels agents socials i els nous rols de les diferents administracions.A més, les tecnologies de la informació i l’emergència de noves professions han obert noves oportunitats i necessitats formatives que s’afegeixen a les que l’escola proporciona i atén.En aquest context cal enfortir les capacitats competencials que permetin l’adaptació a les realitats canviants de manera que s’eviti l’exclusió social i s’afavoreixi la inserció laboral i professional de tots els ciutadans.Així doncs el Pla General de Formació Professional a Catalunya 2003’2006 té com a finalitat la d’esdevenir un instrument dinàmic, flexible per adaptar-se als canvis, integrador dels sistemes existents, relacionat amb la resta de plans en el marc de la Unió Europea, que garanteixi la creació d’un sistema integrat (informació, orientació, formació i qualificacions) i de qualitat., permanentment adaptat als canvis socioeconòmics i a les necessitats del món laboral, per tal de contribuir a la cohesió social, incidint en la millora de la promoció professional i personal i com a element de suport a l’estabilitat de l’ocupació i a la competitivitat de les empreses.Els objectius i actuacions per al desplegament del Pla han tingut en compte els reptes plantejats per a cada sistema de formació professional, d’acord amb els criteris directors i mitjançant la participació dels agents socials i la coordinació interdepartamental.El Pla, que compta amb una previsió de recursos pel període de vigència 2003’2006 d’uns 10 MEUROS, està estructurat en quatre àmbits d’actuació amb els seus corresponents programes, els quals seran els vehicles d’implantació dels objectius i finalitats plantejats. Aquests són:a) Àmbit de la formació i qualificació professional: S’agrupen un conjunt d’objectius, programes i mesures que articulen la integració de la formació i la qualificació professional, establint i elaborant els catàlegs corresponents de qualificacions i formació, concretant i aplicant els procediments de reconeixement i certificació de competències i qualificacions, i definint mètodes per a la convalidació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral.En aquest àmbit es preveuen tres programes en què s’emmarquen actuacions com ara la creació del Sistema Català de Qualificacions Professionals, basat en les competències professionals, que articularà la integració de la formació i la qualificació professional, i la creació de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.Es concretarà el document marc de referència per a l’elaboració del catàleg de qualificacions, del catàleg modular de formació i del procés d’acreditació de competències.L’establiment dels mecanismes de seguiment i avaluació interna i externa dels diferents sistemes de formació professional, també és una actuació a destacar que es contempla per a l’assoliment de l’objectiu de l’àmbit.b) Àmbit de l’ocupació i la competitivitat: Aquest àmbit agrupa el conjunt d’objectius, programes i mesures relacionats amb la planificació de l’oferta formativa de formació professional, afavorint el desenvolupament de competències emprenedores, projectes d’iniciativa local, accions de formació a distància i en alternança, tot identificant les noves professions i les necessitats de formació en el mercat laboral, per tal d’adequar l’oferta formativa a aquestes necessitats presents i futures, especialment en les petites i mitjanes empreses, i facilitar l’accés de les persones a la formació professional.Es preveuen quatre programes:- Programa de prospecció del mercat laboral i del sistema productiu que permetrà la detecció de necessitats actuals i tendències futures del mercat de treball.- Programa de formació per a la qualificació i la requalificació professional, el qual concreta un conjunt d’accions formatives per a la inserció professional, en general, per a la promoció, requalificació i reconversió professional, per al suport de les persones amb risc d’exclusió social, i iniciatives locals i sectorials d’ocupació.- Programa de planificació, coordinació i execució de l’oferta formativa.- Programa per al foment de la participació empresarial i de la iniciativa emprenedora, amb la promoció i foment de programes d’informació, orientació i formació específics per impulsar l’autoocupació i la creació d’empreses.Entre les mesures concretes es preveu que els centres de formació desenvolupin processos d’aprenentatge de les TIC, les noves tecnologies, la prevenció de riscos laborals i els idiomes, així com la potenciació de les capacitats clau, es a dir, aquelles per a la resolució de problemes, organització del treball, treball en equip, autonomia, responsabilització del treball, relacions interpersonals i capacitat d’iniciativa.c) Àmbit d’informació i orientació professional: aquest àmbit agrupa el conjunt d’objectius, programes i mesures relacionats amb la promoció i integració sociolaboral de les persones a través de processos d’informació i orientació professional, prestant una especial atenció als grups socials més desfavorits, elaborant itineraris de formació oberts, flexibles i interconnectats, establint circuits per facilitar la informació i l’orientació professional de les persones i desenvolupant accions de difusió per millorar la valoració social de la formació professional.Hi ha dos programes: el d’informació professional, que desenvolupa el procediment d’obtenció, procés, registre i integració de dades sobre formació i qualificació professional, transferint i donant publicitat als usuaris potencials i el programa d’orientació professional, que desenvolupa procediments d’identificació de capacitats, interessos i qualificacions de les persones.d) Àmbit de la qualitat de la formació professional: Aquest àmbit agrupa el conjunt d’objectius, programes i mesures associats al desenvolupament de procediments per a la millora de la qualitat dels processos formatius i de la gestió dels centres de formació, establint mecanismes per al seguiment i avaluació del sistema de formació professional, adequant permanentment la formació a l’evolució de les qualificacions, potenciant la formació contínua dels formadors, i vinculant la formació amb l’empresa tot incorporant nous continguts i metodologies d’aprenentatge.Preveu el desenvolupament de quatre programes:- Programa d’adequació de la formació als canvis tecnològics, organitzatius i de les necessitats socials, que contempla l’actualització de recursos materials i didàctics i la incorporació de nous continguts a l’efecte.- Programa de formació contínua de formadors i gestors de la formació professional.- Programa de qualitat i millora contínua, que identifica els factors de qualitat, estableix models de gestió de qualitat i implementa les accions que milloren aquesta qualitat.- Programa d’avaluació del sistema de formació professional, amb aplicació de mesures de caràcter territorial i sectorial.Cal tenir present que durant aquest any 2002, està previst destinar de forma global a la Formació Professional més de 228 MEUR.