El Consell Executiu ha aprovat el Reglament del subministrament elèctric.

query_builder   4 desembre 2001 10:00

event_note Nota de premsa

El Consell Executiu ha aprovat el Reglament del subministrament elèctric.

La Generalitat de Catalunya, en ús de les seves competències que permeten desenvolupar la normativa bàsica estatal que s’ha aprovat en matèria d’ordenació del subministrament elèctric, avui ha acordat aquesta regulació més àmplia dels requeriments de qualitat del subministrament elèctric, per tal d’adaptar la normativa a la realitat i característiques d’aquest servei a Catalunya.Així doncs, en podem destacar els següents paràmetres que aporten novetats i millores a l’ordenament existent en matèria de qualitat del servei elèctric:- La Generalitat ha reduït significativament el nombre d’hores que una empresa elèctrica pot interrompre el subministrament elèctric als seus clients durant tot un any, així com, el nombre d’interrupcions que poden afectar als clients durant l’any.- Aplicació de descomptes en la facturació elèctrica: A partir de gener de 2002 les interrupcions del subministrament elèctric que es produeixin ja computaran per poder aplicar descomptes en les factures dels clients afectats per aquestes interrupcions. Aquests descomptes hauran de ser aplicats, amb caràcter automàtic, per l’empresa elèctrica.- Presentació de Programes d’actuació comarcal temporal: Si les característiques de la qualitat del servei elèctric d’alguna comarca de Catalunya incompleixen els valors exigits pel nou Decret, l’empresa elèctrica ha d’elaborar un Programa d’actuació comarcal temporal, que permeti detectar quines són les causes de la deficient qualitat i quines inversions cal per subsanar la situació deficient.Aquests Programes han de ser presentats davant de l’Administració de la Generalitat per la seva acceptació i aprovació.- Regulació dels microtalls: La Generalitat ha introduït per primera vegada la regulació de la figura del microtall, considerant-lo com a interrupcions del subministrament elèctric amb una durada inferior a 3 minuts, que no estava regulada a nivell estatal.S’han fixat uns valors que cal respectar segons les zones i en cas d’incompliment les empreses elèctriques han d’elaborar uns Plans per a subsanar les causes dels microtalls.D’aquesta manera es dóna resposta a la demanda que ve efectuant el sector empresarial de Catalunya, atès que es tracta d’una incidència que afecta als procesos productius.- S’amplia el concepte de consumidors qualificats: Amb la finalitat de poder augmentar el nombre de clients de l’àmbit territorial de Catalunya que puguin rebre la consideració de consumidors qualificats i accedir al lliure mercat, es consideren subministraments en alta tensió els que s’efectuïn a industrials que disposin d’un centre transformador ubicat a la seva indústria per al seu subministrament.- Per disminuir les interrupcions del subministrament elèctric s’han definit unes tipologies d’actuacions preferents destinades a millorar la qualitat del servei elèctric. En aquest sentit cal destacar les següents:1. Implantació de noves subestacions elèctriques per tal que les taxes de fallada de les principals línies de mitja tensió no superin el valor de 3 interrupcions per cada 100 km i no superin la longitud total de 20 km.2. Potenciar que els municipis de més de 2.000 habitants no tinguin l’alimentació en antena, sinó que formin part d’una xarxa mallada o tinguin doble alimentació.3. Automatitzar i adequar tecnològicament les xarxes i les instal·lacions.Pel que fa a les escomeses elèctriques podem destacar els següents aspectes:- Ampliació dels casos en que l’execució de nous subministraments elèctrics han de ser costejats per les empreses elèctriques: Fins ara, en sòl urbà solar, l’obligació de les empreses elèctriques de costejar els nous subministraments elèctrics en baixa tensió, només arribava fins a 50 kW de potència. Amb el nou Decret, aquesta obligació queda ampliada fins a 100 kW, de la qual cosa es desprèn que la majoria de subministraments elèctrics d’habitatges ubicats en sòl urbà solar passen a ser a càrrec de l’empresa elèctrica.- Control dels terminis de resposta de l’empresa elèctrica: Si l’empresa elèctrica no respon a les peticions de nous subministraments elèctrics dins dels terminis establerts (per exemple 5 dies quan és un subministrament en baixa tensió de 15 kW), també hi ha dret a un descompte en la primera facturació que es generi, a banda de ser una acció sancionable per l’Administració.Per un subministrament en alta tensió el termini de resposta és màxim de 2 mesos.- Drets del peticionari d’un nou subministrament elèctric: El peticionari d’un nou subministrament elèctric o ampliació d’un existent, té dret a què l’empresa elèctrica l’informi dels següents aspectes: Justificar el dimensionat de la instal·lació en funció de la potència sol·licitada. Justificació del punt de connexió a la xarxa triat per l’empresa elèctrica. Informació sobre quina part dels reforços a efectuar a la xarxa són imputables a l’execució del nou subministrament. Descripció detallada i quantificada dels treballs a executar.- Compensació econòmica de la cessió d’instal·lacions de distribució a l’empresa elèctrica: S’ha previst que les cessions a una empresa elèctrica d’instal·lacions de distribució que han estat sufragades pel peticionari dels subministraments, sigui compensada econòmicament, en funció de la potència que es contracti a partir d’aquesta infraestructura.També cal destacar que en matèria dels drets dels usuaris i consumidors s’han incorporat un conjunt de mesures encaminades a incrementar els seus drets:- Actualment, d’acord amb la normativa estatal, en el cas que una empresa vulgui suspendre el subministrament elèctric als clients funciona de manera automàtica. Amb el nou Decret aprovat, si el client de l’empresa elèctrica té alguna facturació reclamada no se’l pot suspendre el subministrament elèctric.- Les possibles manipulacions de comptadors han d’estar degudament acreditades per un tercer independent de l’empresa elèctrica, com un organisme de control o una entitat acreditada.- En relació a les interrupcions del subministrament elèctric programades s’ha incrementat el termini d’avís als consumidors afectats, que passa a ser de 48 hores (abans era de 24 hores).- Amb caràcter general cal tenir present que en qualsevol supòsit de discrepància entre el client i l’empresa elèctrica sobre les matèries regulades pel nou Decret autonòmic, el Departament d’Indústria, Comerç i Turisme pot intervenir dictant la corresponent resolució administrativa.També cal fer menció que el Reglament incorpora a títol informatiu (doncs ja és vigent des de mitjans de l’any 2000), les mesures sancionadores que es podran imposar per part de l’administració de la Generalitat davant de qualsevol incompliment de les obligacions establertes. Cal recordar que les sancions tenen els següents imports: - Infraccions lleus: sancions fins a 10.000.000 de pessetes.- Infraccions greus: sancions fins a 100.000.000 de pessetes.- Infraccions molt greus: sancions fins a 500.000.000 de pessetes.