El proper 28 de novembre les associacions, les fundacions i les entitats de voluntariat catalanes inscrites triaran la configuració del Consell Català del Voluntariat. Aquest òrgan, creat per la Generalitat de Catalunya, és únic a Europa i, per aquest motiu, aquest procés electoral han despertat l’interès de les entitats i les institucions europees.

El 27 d’octubre es va tancar el període de presentació de candidatures per a les entitats del sector. En total s’hi han presentat 93 candidatures per cobrir els 21 llocs del Plenari del Consell corresponents a les entitats. La major participació s’aprecia en els àmbits social (17 candidatures) i comunitari (11 candidatures), així com a la demarcació territorial de Barcelona (25 candidatures).

El Departament de Benestar i Família, amb el treball i el consens del sector associatiu i de voluntariat de Catalunya, va aprovar la creació del Consell Català del Voluntariat a través d’un decret de govern, el passat 28 de juny. A partir d’aleshores, aquest és l’òrgan de participació d’àmbit nacional de totes aquelles entitats que formen el teixit associatiu i de voluntariat del país.

El Consell Català del Voluntariat, que neix per facilitar l’adequació de les polítiques que desenvoluparà en aquest àmbit la Generalitat de Catalunya, serà escollit per les entitats que conformen el món associatiu i de voluntariat català. L’òrgan estarà format per 41 membres, 21 dels quals estaran escollits per les entitats per mitjà del procés electoral que es va iniciar el passat 28 de setembre. La resta del Consell estarà format per la Generalitat, les entitats municipalistes, els sindicats i les organitzacions empresarials.

El procés electoral per escollir els representants d’aquest Consell, compta amb la particiàció de totes les organitzacions que formen part del Cens d’Entitats de Voluntariat de la Direcció General d’Actuacions Comunitàries i Cíviques. Aquestes entitats han estat informades puntualment del calendari i el contingut del procés electoral. El Consell escollit tindrà una durada de 4 anys, després d’aquest període es tornaran a convocar eleccions.

Per donar a conèixer el procés, durant el mes d’octubre la Subdirecció General d’Associacionisme i Voluntariat del Departament de Benestar i Família ha realitzat una sèrie de presentacions territorials que han tingut lloc a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Tota la informació sobre aquest procés es troba publicada al web del Consell Català del Voluntariat: http://consell.voluntariat.org/

Representació territorial i temàtica

El Consell Català del Voluntariat és l’òrgan d’assessorament, consulta i participació de les entitats, els col·lectius i les persones expertes que actuen en l’àmbit del voluntariat. Formen part d’aquest Consell les entitats que actuen en els diferents àmbits d’actuació voluntària (comunitari, social, cultural, de cooperació internacional i ambiental) i en els diferents àmbits territorials de les comarques de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.

En aquestes primeres eleccions per escollir la representació del Consell Català del Voluntariat, totes les entitats registrades disposaran de dos vots per escollir l’entitat que les representarà territorialment (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre) i temàticament (social, comunitari, cultural, cooperació internacional i ambiental). En el cas que l’entitat sigui escollida per més d’un àmbit territorial o temàtic, haurà d’optar per una de les categories.

L’organització del Consell

El Consell Català del Voluntariat s’organitza en un plenari i una comissió executiva. El Plenari, que es reunirà en sessió ordinària almenys dues vegades a l’any, és l’òrgan directiu del Consell i està format per 41 membres. Les seves funcions són:

Informar sobre les línies d’impuls i promoció i coordinació interassociatives en matèria de voluntariat. Informar sobre els plans estratègics de subvencions i criteris de prioritat per a la concessió de subvencions. Informar sobre les línies formatives del Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya. Promoure la participació de les persones voluntàries en el si de les entitats. Promoure la realització d’estudis i de campanyes de voluntariat.

La Comissió Executiva, que es reunirà en sessió ordinària almenys cinc vegades a l’any, està formada per una presidència, una vicepresidència i fins a un màxim de 10 vocalies de representants del Plenari. Les seves funcions són:

Desenvolupar i fer el seguiment dels acords presos pel Plenari del Consell del Voluntariat i vetllar pel seu compliment. Promoure informes i estudis en matèria de voluntariat. Coordinar les actuacions públiques que es duguin a terme en l’àmbit del voluntariat. Fer propostes d’actuació al Plenari en matèria de voluntariat. Totes aquelles funcions que li encomani el Plenari.

2  

Fitxers adjunts

Comunicat amb el calendari electoral complet

Comunicat amb el calendari electoral complet
DOC | 55

Comunicat amb el calendari electoral complet

Comunicat amb el calendari electoral complet
DOC | 55