Està previst estendre aquesta experiència a la resta de centres penitenciaris de Catalunya.El percentatge de població penitenciària que presenta problemes de toxicomanies a Catalunya se situa entre el 50 i el 70 %

El conseller de Justícia, Josep M. Vallès, i la consellera de Salut, Marina Geli, acompanyats pel secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Allbert Batlle, han visitat avui les instal•lacions del Centre d’Atenció i Seguiment de Toxicomanies (CAS) del Centre Penitenciari Brians.

El Centre d’Atenció i Seguiment de Toxicomanies de Brians és una iniciativa conjunta dels Departaments de Justícia i de Salut, que han volgut crear un centre que atengui els interns amb problemes de drogodependència amb les mateixes eines terapeutiques, criteris i prestacions que es poden trobar en la xarxa pública de salut.

Des de la seva posada en funcionament el mes d’octubre de 2005, el CAS de Brians ha atès 364 interns. A les presons catalanes es calcula que el vòlum de població interna amb problemes de toxicomanies està entre el 50 i el 70 %.

En el moment de l’ingrés a presó el 44 % dels reclusos presenten antecedents de consum de cocaïna; el 36,3 % han consumit heroïna i el 23 % ha consumit drogues per via parenteral. Durant l’any 2005, més de 1.300 interns van prendre part en programes específics de toxicomanies duts a terme a dins de les presons de Catalunya.

El CAS de Brians està format per professionals multidisciplinaris especialitzats en el tractament integral de problemes derivats de les toxicomanies. Un coordinador, un psiquiatre, un metge, dos psicòlegs, tres educadors socials, tres diplomats d’infermeria, un auxiliar de clínica, un treballador social, un jurista i un administratiu, integren aquest equip.

El CAS té com a objectiu coordinar tots els programes d’intervenció en toxicomanies que es fan a l’interior de la presó (programa de manteniment en metadona, intercanvi de xeringues, educació per a la salut, programa de detecció i consum de drogues, etc.). L’equip del CAS organitza les diferents modalitats de tractament que hi ha al Centre i s’encarrega de fer el seguiment i l’assistència dels reclusos amb problemes de drogodependència de cadascun dels mòduls del Centre Penitenciari Brians.

Tots els programes que desenvolupa el CAS es dissenyen de forma multidisciplinària amb la idea que totes les accions, ja siguin farmacològiques, psicològiques, socials, educatives o d’altres tipus hi estiguin coordinades.  Aquests programes persegueixen un triple objectiu: millorar la qualitat de vida dels interns, potenciar la reducció del consum o el consum controlat i intentar derivar tots els interns perquè rebin tractament.

Els professionals del CAS disposen d’una oficina central, situada al carrer major del Centre, però per dur a terme l’atenció als interns es desplacen a tots els mòduls, on fan les mateixes intervencions que en un centre de la xarxa pública de salut.

Els titulars de les conselleries de Salut i Justícia també han signat avui un conveni de col•laboració per donar continuïtat a aquest projecte pilot d’abordatge global de les drogodependències.

Per mitjà d’aquest Conveni, els departaments de Justícia i de Salut es fan càrrec cadascú del 50 % del cost de les contractacions del personal del CAS.  Aquesta despesa és de 644.993 euros, dels quals 332.393 els aporta el Departament de Salut, i 300.252 els financia el Departament de Justícia.

A més, el Departament de Justícia es fa càrrec de la resta de despeses (personal de vigilància, material necessari i despeses de manteniment (taules, ordinadors, material d’oficina, llum, aigua, calefacció...).

La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya ha atès 198 interns al llarg del 2005

A Catalunya el 3 % de la població penitenciària presenta trastorns mentals greus

Els consellers de Justícia i de Salut també han visitat les dependències de la Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya que està ubicada dins del recinte del Centre Penitenciari Brians, però diferenciada funcionalment i físicament de l’establiment penitenciari.

En el decurs de l’any 2005 aquesta Unitat ha atès 198 interns, dels quals 170 eren homes i 28 dones. El nombre de visites d’urgència ha estat de 34. La Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica atén tota la població masculina i femenina major de 18 anys dels centres penitenciaris. A Catalunya el 3 % de la població penitenciària presenta trastorns mentals greus i el 30 % dels interns pren algun tipus de tractament psicofarmacològic.

La Unitat ofereix assistència integral als interns amb problemes psiquiàtrics aguts i amb situacions de crisi en les quals pugui haver-hi un compromís psicopatològic greu, i també als interns amb processos crònics amb alta dependència psiquiàtrica. També pot atendre aquells interns que requereixen una valoració psicopatològica, a instàncies del jutge instructor, abans d’ingressar a presó.

Té una capacitat total de 67 places per a interns i internes, diferenciades en tres nivells d’intervenció assistencial: 10 places en una unitat d’hospitalització independent per a estades fins a 30 dies (aguts i observació); 15 places en una unitat de subaguts –per a estades fins a 3 mesos-, i 42 places en una unitat de crònics –per a estades a partir dels 3 mesos.

Aquesta Unitat de Psiquiatria, que es va inaugurar el 19 de setembre del 2003, és gestionada per Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental, entitat proveïdora que també col•labora, com d’altres entitats, amb el pla de reordenació de la salut mental als centres penitenciaris de Catalunya. El Servei Català de la Salut és qui es fa càrrec del finançament d’aquest Servei.

2  

Fitxers adjunts

Conveni

Conveni
PDF | 260

Conveni

Conveni
PDF | 24