La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, i el secretari general de l’Esport, Rafel Niubò, han presentat avui les polítiques de dones en l’àmbit de l’esport que realitza el Govern de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes politiques es recullen en el Pla nacional per a la igualtat de gènere en l’esport. Aquest Pla inclou les actuacions de l’àmbit de dones i esport previstes en el V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007.

L’acte ha comptat amb la presència Mercè Curull, directora del Consell Català de l’Esport, Anna Solà, gerent de l’Institut Català de les Dones, Maria José Bilbao, responsable del Gabinet de Gènere de la Secretaria General de l’Esport, i les esportistes Berta Castells (llançament de martell) i Andrea Fuentes (natació sincronitzada).

La Secretaria General de l’Esport, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones, s’encarrega d’executar el Pla nacional per a la igualtat de gènere en l’esport amb un primer objectiu de feminitzar l’esport mitjançant l’execució de diverses mesures.

De cara a l’any 2006, el pressupost destinat a l’aplicació d’aquest Pla arriba a 1.143.590 euros, una xifra que representa un increment del 27% respecte la quantitat invertida durant l’any 2005 (947.020 euros). Marta Selva ha explicat que la bona entesa entre els dos departaments “ha fet possible un pla d’acció que permet institucionalitzar els mecanismes per afavorir la igualtat d’oportunitats”.

El Pla vol incloure la perspectiva de gènere en la planificació d’equipaments i infraestructures i en l’atorgament de subvencions aplicables a entitats per a la realització d’activitats esportives. Rafel Niubò ha avançat, en aquesta línia, que en la propera convocatòria de subvencions per a la instal·lació de gespa artificial als camps de futbol “obtindran més facilitats per obtenir ajudes aquells clubs que tinguin equips femenins dins el seu planter”. Incrementar la presència de dones en els òrgans de direcció i gestió de les federacions i clubs és una altra prioritat. “Necessitem un mínim del 50 per cent de dones dirigents a l’esport català”, ha afegit el secretari general de l’Esport, que ha lamentat que avui, només dues federacions (la de Salvament i Socorrisme i la de Piragüisme) de les 68 que hi ha a Catalunya tenen una dona com a presidenta.

Paral·lelament, es pretén augmentar la participació de nenes i noies que fan esport, incentivant els Consells Esportius comarcals perquè les disciplines esportives s’obrin als dos gèneres i subvencionant les proves oficials que celebrin proves dobles (masculines i femenines). Segons dades del 2005, del total de llicències esportives (615.401) que tenen comptabilitzades les federacions catalanes, un 81,37 per cent (500.743) corresponen a homes i només un 18,63 per cent (114.658) a dones.

El suport als clubs esportius amb equips femenins de modalitats olímpiques que participen en competicions estatals és una altra mesura en aquest àmbit, juntament amb la promoció de les activitats esportives dels clubs que tenen participació femenina en totes les categories.

La Generalitat de Catalunya també difondrà material educatiu esportiu amb perspectiva de gènere entre el personal tècnic esportiu, inclourà informació específica de gènere en els plans de formació per poder incrementar el nombre de tècniques, metgesses i investigadores en l’àmbit de l’esport, i establirà mesures perquè es consideri la carrera esportiva com una bona sortida professional per les noies.

Més presència als mitjans

El segon eix del Pla d’acció en polítiques de dones centrat en el món esportiu se centra en la voluntat de tenir un esport femení que sigui correctament valorat en els diferents escenaris de la societat. En aquest sentit, es treballa per ampliar la cobertura mediàtica de l’esport femení i eradicar el tracte discriminatori i estereotipat de les dones per obtenir un tractament adequat de la imatge de la dona esportista.

A la vegada, es dóna suport a l’elaboració d’estudis sobre la relació entre les dones i l’esport. D’altra banda, i per tal de conciliar la pràctica esportiva amb la vida laboral, familiar i personal, el Govern posarà en marxa accions de sensibilització adreçades a les associacions esportives del país perquè adeqüin l’oferta esportiva a les necessitats de les dones, afavorint l’ampliació i la reserva d’horaris i adaptant l’activitat a cada etapa de vida de la dona.

El Pla nacional per a la igualtat de gènere en l’esport vetllarà també perquè els dirigents de les federacions esportives se sensibilitzin sobre la importància del seu paper en la promoció de l’activitat esportiva de les dones.

D’altra banda, i fruit de la col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, la Secretaria General de l’Esport s’adhereix al protocol d’actuació contra la violència masclista que prepara el Govern de la Generalitat, en el qual participarà en la fase de prevenció.