El Departament de Justícia preveu destinar 42,4 milions d’euros en el pressupost de 2006 a pagar les retribucions del torn d’ofici d’advocats i procuradors. Això suposa un augment  d’un 54,72 % respecte de l’any 2003. Així es recull en el projecte de pressupost del torn d’ofici d’advocats i procuradors de Catalunya que s’ha presentat al Parlament per a l’any 2006. El pressupost de l’any 2003 va ser de 27,4 milions d’euros, mentre que per a l’any 2004 i 2005 la dotació ha estat de 31,7 i 38,8 milions d’euros, respectivament.

Aquest augment es destina, d’una banda, a atendre l’increment de l’activitat i, d’altra banda, a millorar els mòduls que perceben els advocats i procuradors de torn d’ofici i a augmentar l’import destinat a finançar les despeses de gestió dels mateixos col•legis.

La compensació que reben els advocats i advocades d’ofici que actuen en el torn de guàrdia són 154 euros, en el cas de torn de 24 hores, i de 403 euros per al procediment penal, tant abreujat com general, i que se subdivideixen en 211 euros per a la fase d’instrucció i 192 euros per a la vista.  En el cas de judici amb jurat, la compensació és de 757 euros, 211 euros per a la fase d’instrucció i 546 euros per a la vista. Els pagaments que destina el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya al torn d’ofici són superiors als d’altres administracions, com el Ministeri de Justícia o la Comunitat de Madrid.

El Departament de Justícia fa efectiu el pagament al Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya i al Col•legi de Procuradors de Catalunya i són aquests els que després fan les transferències corresponents al col•legis, que efectuen els pagaments individualitzats als advocats i als procuradors sense que el Departament de Justícia tingui cap intervenció en aquests darrers processos.

Durant aquest any 2005, el Departament de Justícia ha fet un gran esforç per tal de tramitar mensualment les bestretes als consells de col•legis, de manera que s’han pagat dins del mes següent. En aquest sentit, el pagament del mes de setembre es va fer efectiu el dia 6 d’octubre al Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya i el pagament de les actuacions del mes d’octubre es farà al mes de novembre. Pel que fa a la regularització definitiva de les bestretes avançades, d’acord amb la normativa vigent i fins que tots els col•legis no presenten la documentació justificativa i està revisada amb la conformitat del Departament de Justícia, no es poden pagar.

Tots el col•legis tenen establert un torn o més de guàrdia per garantir una correcta i àgil atenció al ciutadà quan aquest és detingut o retingut en una dependència policial o judicial. La compensació de l’assistència lletrada al professional es fa pel sistema de guàrdia i es paga una única compensació per cada torn de guàrdia. Quan el nombre d’assistències realitzades a persones diferents és superior a 5 en una mateixa guàrdia, el professional té dret a percebre una compensació equivalent al doble del mòdul establert pel servei de guàrdia. A més, quan es fa la primera assistència davant l’òrgan judicial després del dia del torn de guàrdia, el professional té dret a percebre una altra compensació equivalent al mòdul d’assistència al detingut.