El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica avui l’anunci pel qual el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per mitjà de l’empresa pública GISA, convoca un concurs d’idees, amb intervenció de jurat, per a la solució estructural i de disseny del futur pont sobre l’Ebre que unirà els municipis de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre. Actualment, l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta actuació estan en fase d’informació pública. Es preveu que el concurs d’idees es resolgui la tardor vinent.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha impulsat la construcció d’un pont sobre el riu Ebre que uneixi els municipis de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, actualment connectats per un pas de barca. Aquesta actuació esdevindrà una alternativa a aquest pas i permetrà evitar l’actual recorregut per carretera de més de 20 quilòmetres passant per Amposta.

Així, aquest projecte afavorirà la mobilitat en la zona del Delta, que en els últims anys ha experimentat un creixement notable a causa sobretot del seu desenvolupament urbà i de les visites turístiques que atrau. La inversió estimada per a la construcció d’aquest pont és d’entre 9 i 11,5 MEUR.

El febrer passat, el DPTOP va iniciar el procés d’informació pública dels estudis informatiu i d’impacte ambiental d’aquesta estructura, molt reclamada al territori. Avui, ha obert el concurs d’idees per tal de desenvolupar les solucions estructurals possibles per a la construcció del pont.

El concurs

Un jurat establirà el guanyador del concurs d’idees, tot valorant aspectes com l’adequació de la proposta als condicionants tècnics, els aspectes paisatgístics i d’integració de l’estructura en l’entorn, la connectivitat amb la trama urbana i la qualitat estètica, originalitat i viabilitat de la construcció.

El jurat estarà presidit pel conseller de PTOP o la persona en qui ho delegui, i també estarà format pel director general de Carreteres, el director general de GISA, representants de les Secretaries per a la Mobilitat i per a la Planificació Territorial i professionals proposats pel Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, els concursants i els ajuntaments de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja.

L’empresa pública GISA, tenint en compte les seves característiques i capacitats tècniques i professionals, podrà adjudicar al guanyador del concurs la redacció del projecte constructiu i la direcció de les obres, per tal de desenvolupar la idea guanyadora, amb un pressupost previst de 810.000 euros.

Característiques del pont

Els concursants hauran de tenir en compte a l’hora de presentar les seves propostes les característiques tècniques de l’estudi informatiu. El nou pont, de tipus fix, tindrà una longitud d’entre 220 i 240 metres i estarà format per tres trams, amb un tram central que tingui un mínim de 100 metres de longitud.

La proposta ha de garantir un gàlib nàutic lliure de 10 metres, en un tram central de 50 metres, per a permetre el pas de vaixells sota el pont. El disseny configurarà l’estructura com un element integrat en el seu entorn.

El pont tindrà una amplada recomanada de 14,8 metres i comptarà amb: - Una calçada de 8 metres d’amplada, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres d’amplada i dos vorals de 0,5 metres. - Una vorera per a vianants i una vorera per a carril-bici, amb la mateixa amplada que la de vianants. Ambdues voreres tindran una amplada mínima lliure útil de 2,5 metres.

La proposta ha d’incloure la formació dels vials de connexió al pont. En el costat de Sant Jaume d’Enveja, els vials connectaran amb l’avinguda de l’Ebre i a l’encreuament s’hi formarà una rotonda. Al costat Deltebre, es connectarà amb el carrer Girona i també s’hi construirà una rotonda al punt de connexió. El pendent màxim d’aquests vials serà del 7,5%. Les dues rotondes tindran un diàmetre exterior de 50 metres. 17