Recentment el Ministeri de Treball i Assumptes Socials ha publicat, com cada any, la convocatòria de subvencions per a la realització de programes de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF).Els programes que se subvencionen s’adrecen a l’atenció a collectius amb especials necessitats de suport de cara a la seva integració social. Aquest és el cas de les persones sotmeses a una mesura d’execució penal, les quals s’identifiquen clarament en les bases de la convocatòria com una de les poblacions objecte d’atenció preferent.

Des de fa dos anys, el Ministeri de Treball ha adoptat un criteri clarament discriminatori cap a les entitats catalanes que adrecen la seva intervenció a aquest col•lectiu, ja que cap d’elles ha vist aprovada la seva sol•licitud de subvenció. En efecte, emparant-se en l’argument que la Generalitat de Catalunya exerceix la competència executiva en l’àmbit penitenciari, el Ministeri considera, erròniament, que les entitats catalanes ja reben finançament des de l’àmbit autonòmic.

Així, es dóna el cas que entitats catalanes que presenten els seus projectes de manera federada amb entitats homòlogues de la resta de l’Estat, veuen com els seus projectes no reben subvenció, mentre que sí la reben projectes idèntics, també adreçats a població sotmesa a mesures d’execució penal, que es desenvolupen a qualsevol altra part del territori espanyol.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya considera que aquesta situació és injusta. L’exercici d’una competència complexa com la penitenciària palesa un alt nivell de compromís de l’Administració catalana que mereix una resposta al mateix nivell de sensibilitat per part de l’Administració central, especialment si, com és el cas, els fons per distribuir provenen d’un impost de caràcter estatal en el qual Catalunya participa de manera significativa.

Tot i que en la redacció de la convocatòria d’enguany no apareix cap element que de manera explícita exclogui de l’àmbit de la subvenció els projectes de les entitats catalanes que s’adrecen a la població sotmesa a mesures d’execució penal, els precedents dels anys anteriors, i molt especialment la posició poc receptiva de la Direcció General d’Inclusió Social del Ministeri de Treball respecte als arguments que el Departament de Justícia li ha traslladat, fan témer que en aquest any 2006 el sentit de les resolucions no millori.

Davant d’aquesta situació, amb el benentès que el plantejament del Ministeri de Treball aboca a una situació clarament perjudicial per als interessos de les persones sotmeses a una mesura d’execució penal, en particular, i als ciutadans de Catalunya, en general, el Departament de Justícia i la Taula de Participació Social —òrgan consultiu i de relació amb les entitats col•laboradores i de voluntariat que treballen en els processos de reinserció social a Catalunya— volen manifestar el seu desacord denunciant aquesta situació, a fi d’evitar un desenllaç negatiu de la convocatòria.  

Sobre aquesta qüestió, l’Entesa Catalana de Progrés al Senat ha plantejat al Govern cinc preguntes per escrit, que actualment es troben pendents de resposta.