El Departament de Salut amplia el programa de diagnòstic ràpid del càncer als de pròstata i bufeta. Al llarg del 2007 s'aniran incorporant a aquest programa els següents hospitals: Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Terrassa, Fundació Puigverd i l'Hospital de Palamós.

El programa de diagnòstic ràpid del càncer segueix les directrius del Pla director d’oncologia de Catalunya que recomana que el temps entre la sospita fonamentada de patir un càncer i l’inici del tractament sigui inferior a 30 dies, sempre i quan les característiques del procés específic de diagnòstic ho permetin.

El dispositiu assistencial d’aquest programa combina l’accés ràpid del pacient amb una sospita fonamentada de càncer que consulta a l’atenció primària, amb d’utilització de  la consulta externa i l’hospitalització de dia i l’establiment de circuïts preferents per a la realització de les exploracions diagnòstiques.

El mes d’octubre de 2005 es va iniciar el programa de diagnòstic ràpid per als tumors de pulmó, mama i colorrectales, i al llarg de l’any 2006 s’han beneficiat d’aquest diagnòstic més de 4.000 persones, que han estat diagnosticades amb algun dels tres tipus de càncer.