El Consell de direcció del CatSalut aprova el decret de creació de governs territorials de salut

query_builder   4 maig 2005 18:58

event_note Nota de premsa

El Consell de direcció del CatSalut aprova el decret de creació de governs territorials de salut

El Consell de Direcció del CatSalut ha aprovat el Decret pel qual es regula la creació de governs territorials de salut com a instruments de descentralització, col•laboració i participació entre la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, en l’àmbit de la governabilitat de la salut.

El Decret té per objecte regular mecanismes de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya i les administracions locals en l’àmbit de la salut, amb la finalitat d’assolir un grau d’integració més alt de les competències d’ambdós tipus d’administracions territorials per fomentar la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i a la comunitat.

El Departament de Salut ha adoptat acords globals amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que es completaran mitjançant la subscripció d’acords específics amb les administracions locals, concebuts com a pactes de salut als diferents territoris de referència, amb la finalitat de facilitar el desenvolupament dels processos de col•laboració i descentralització de forma equilibrada.

L’objectiu prioritari dels governs territorials de salut serà contribuir a la millora de la salut de la població de referència. Les funcions bàsiques per a l’assoliment d’aquest objectiu seran l’ordenació, la priorització i la coordinació dels recursos dels seus territoris de referència per garantir la prestació efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut. Els consorcis de govern orientaran aquest objectiu i desenvoluparan les seves funcions, a partir de les directrius d’abast general determinades pel Departament de Salut, des de l’aplicació de criteris descentralització i corresponsabilització amb els ajuntaments.

El Decret també preveu que el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut podran compartir amb els governs territorials de salut, per delegació expressa, les competències que la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya els atribueix en matèria de planificació, programació i avaluació, tant en relació amb els aspectes de promoció, prevenció, protecció i vigilància de la salut com a l’assistència sanitària i sociosanitària als seus territoris d’influència.

Estructura dels governs territorials de salut

- El govern d’un consorci estarà format per un consell de govern i una presidència.

- El consell serà el màxim òrgan de govern del consorci i tindrà una composició equilibrada, que garantirà la paritat en l’adopció de decisions entre els membres designats a iniciativa de les entitats locals que l’integrin i els membres designats a iniciativa del Departament de Salut, mitjançant els oportuns mecanismes de ponderació de vot que s’estableixin als seus estatuts.

- La persona que ostenti la direcció dels serveis territorials del Departament de Salut o la gerència de la regió sanitària del Servei Català de la Salut al territori de referència que pertoqui assumirà la presidència del consell, tindrà conferida la representació institucional del consorci i el seu vot tindrà valor diriment en cas d’empat en les votacions del consell.

- Els consorcis es dotaran amb un consell de salut del govern territorial de salut, com a òrgan de participació ciutadana i una comissió de coordinació d’entitats proveïdores del Servei Català de la Salut, com a òrgan d’assessorament format pels centres, els serveis i establiments que exerceixen funcions en el camp de la salut al territori.

Antecedents

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, vol aprofundir en el principi de descentralització que inspira la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. Les polítiques de proximitat al territori i de participació poden dotar el model sanitari de Catalunya d’una nova dimensió d’apropament a la ciutadania.

Els acords de govern del Tinell van preveure la descentralització en els ajuntaments de diverses matèries. En el camp de la salut, el present decret proposa compartir el govern de les competències que ambdues administracions posseeixen. És per això que s’articulen consorcis de govern dels previstos a l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional tercera de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined