El Parlament de Catalunya ha aprovat avui la llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, un òrgan col·legiat de participació institucional i de diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals. Aquesta és la primera llei que el Parlament de Catalunya aprova en aquesta legislatura.

La constitució d’aquest organisme respon a la voluntat del Govern de continuar desenvolupant i enfortint les relacions laborals i la participació institucional a Catalunya i amb ella es dóna un pas més en la construcció de l’àmbit sociolaboral que es va iniciar amb la reforma del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya és també expressió de la voluntat dels agents socials, juntament amb la del Govern català, de fomentar i afavorir el diàleg social, manifestada en l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, signat el 16 de febrer de 2005.

Així mateix, el Consell donarà cobertura amb caràcter estable a la participació institucional dels agents socials, contribuint a fomentar i facilitar la cooperació i el diàleg permanent entre les organitzacions sindicals, les empresarials i l’Administració de Catalunya per garantir els drets socials i laborals, la qualitat de l’ocupació, la innovació, la competitivitat i la millora de la productivitat de les empreses i la modernització del sistema de relacions laborals de Catalunya en el seu conjunt.

Pel que fa a la seva estructura, els trets més destacats són la composició tripartida i el seu caràcter col·legiat, adscrit al Departament de Treball. El Consell serà paritari, és a dir, garantirà la composició igualitària des de la perspectiva de gènere, i estarà integrat per un president o presidenta i 24 persones membres, designades per l’Administració de la Generalitat (8), les organitzacions sindicals (8) i empresarials (8) més representatives del territori català.

Respecte a les formes d’actuació, el Consell podrà actuar en ple, en comissions i en grups de treball. El Consell integrarà les comissions de seguretat i salut laboral, de seguiment de la contractació laboral, una en matèria d’igualtat i no discriminació, del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i dels Convenis Col·lectius de Catalunya.

La comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya es crea com a organisme especialitzat del Consell de Relacions Laborals, amb l’objectiu general d’impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la negociació col·lectiva. D’aquesta manera, Catalunya serà la primera Comunitat Autònoma en disposar de d’aquesta comissió especialitzada, així com les d’igualtat i no discriminació i la d’Inspecció de Treball.

Aquesta comissió actuarà, entre d’altres funcions, d’observatori de seguiment de la negociació col·lectiva a Catalunya, serà l’òrgan de consulta i assessorament i el dipositari dels acords i pactes.

El pressupost previst per aquest òrgan, inclòs en la Llei de pressupostos per al 2006, és de 1.000.000 euros (400.000 euros per al Consell Català de Relacions Laborals i 600.000 euros per a la Comissió de Convenis Col·lectius).

Dimecres, 30 de maig de 2007