El Departament de Treball ha posat en marxa la continuació de la campanya per a la prevenció de riscos laborals “A la feina, cap risc”, iniciada l’any 2004. Aquesta iniciativa que han presentat en roda de premsa la consellera de Treball, Mar Serna, i el director general de Relacions Laborals, Salvador Álvarez, se centra més en les causes que no pas en les conseqüències dels accidents i insisiteix en la necessitat d’integrar la prevenció de riscos laborals a tots els nivells de l’empresa.

Aquesta campanya de comunicació, que s’inicia demà, dimecres 30 de maig, pretén promoure la prevenció de riscos a les empreses conscienciant els empresaris i empresàries de la necessitat d’invertir en prevenció per garantir la seguretat i salut laboral a les seves organitzacions.

La inversió en prevenció, a més, és una de les claus per millorar la competitivitat de l’economia catalana. Els accidents de treball van suposar l’any 2006 a Catalunya la pèrdua de gairebé 3,2 milions de jornades laborals, amb un cost estimat per a les empreses de 232 milions d’euros només en salaris i cotitzacions. Estudis de la Organització Internacional del Treball (OIT) vinculen directament la competitivitat d’un país a un menor índex de sinistralitat laboral.

La nova campanya de prevenció de riscos incideix en la importància d’integrar la prevenció perquè “els accidents no avisen” –el lema de la campanya- i, per tant, les empreses han de prendre d’inici les mesures necessàries per no posar en risc la salut dels seus treballadors i treballadores. En aquesta fase la campanya incideix sobre les causes i no sobre les conseqüències dels accidents de treball.

“La lluita contra la sinistralitat és un eix fonamental de la nostra activitat com a Govern i com a Departament de Treball”, ha dit la consellera Serna, que ha subratllat que “no ens podem permetre tenir 400 accidents cada dia i més de dos accidents mortals per setmana a Catalunya”. Aquesta campanya és un element més de les actuacions que el Departament està duent a terme per lluitar contra la sinistralitat laboral, un problema que a més “té molta relació amb la competitivitat del nostre país i de les nostres empreses”, ha afirmat Serna.

L’espot de televisió reflecteix diverses situacions de treball on maquinària o equips –una vàlvula, una bastida, una rasa, o un sistema de ventil·lació- diuen, com si cobressin vida, que estan a punt d’esclatar, de caure o de deixar de filtrar l’aire, causant, si no s’han adoptat les mesures preventives, accidents o malalties laborals. Els efectes i la música reforcen la sensació de perill imminent. L’espot acaba amb un pla d’un empresari, amb una veu en off que diu: “els accidents no avisen, posa les mesures de prevenció i de seguretat per evitar-los”.

L’anunci subratlla, en la mateixa línia de les campanyes realitzades els anys anteriors pel Departament de Treball, la importància de la prevenció per evitar els accidents i incideix en que les empreses han de prendre aquestes mesures i fer-les respectar.

Els anuncis per a ràdio, premsa o tanques publicitàries segueixen, amb la necessària adaptació per adeqüar-se als respectius mitjans, la mateixa línia argumental.

7 de cada 10 treballadors perceben almenys una situació de risc a la seva feina

Cada dia es produeixen a Catalunya més de 400 accidents laborals. Segons l’avenç de l’Enquesta de Condicions de Treball de Catalunya (ECTC), feta entre 3.127 persones, el 70% dels treballadors i treballadores catalans perceben que com a mínim una situació de risc d’accident laboral a la seva feina. El 30% restant considera que no està sotmés a cap situació de risc en el seu lloc de treball.

Segons l’ECTC, la percepció de risc varia de forma important entre homes i dones. Així, un 41% de dones considera que mai està sotmesa a una situació de risc d’accident, xifra que baixa al 22,2% entre els homes. Aquesta diferència es pot explicar per la menor presència de dones en sectors econòmics de major risc com la construcció o certes activitats industrials i extractives.

Pel que fa a la tipologia dels riscos, entre els enquestats el risc d’accident laboral que es percep com a més probable és el de tallarse, punxar-se o fer-se mal amb un material dur o rugós (el 47,5% dels enquestats creuen probable patir un accident d’aquesta mena). El segon tipus d’accident que es considera més probable –per al 47,1% dels enquestats- és el produït per contacte amb corrent elèctric, foc, temperatures o substàncies perilloses.

La resta de riscos analitzats, com els xocs o col·lisions amb objectes en moviment, o treballar sobre superfícies mullades o lliscants, els perceben com a possibles menys del 26% dels treballadors consultats.

La percepció de risc és més elevada entre els treballadors de la construcció

Analitzant per sectors la percepció del risc de patir un accident laboral, l’ECTC mostra que els treballadors de la construcció són els que tenen una major percepció d’aquest risc. Preguntant els treballadors i treballadores sobre la freqüència amb la que es veuen sotmesos a determinats riscos o viuen situacions que poden desembocar en un accident, s’aprecia que les persones que treballen a la construcció són les que més sovint les pateixen.

Així, un 49% dels treballadors del sector responen que com a mínim algun cop han de fer la seva feina en àrees de treball inestables o irregulars, per un 12% en el conjunt dels sectors. A la construcció és també on amb més freqüència es fa la feina en àrees de treball desordenades o brutes.

Capítol a part mereix l’elevada percepció de risc de caigudes d’altura que es dóna a la construcció. Un 54% dels treballadors d’aquest sector creuen que com a mínim algun cop es veuen sotmesos al risc de caure d’altura, però és particularment rellevant el fet que un 19% de les persones que treballen a la construcció perceben que sempre que treballen es troben en situació de patir un accident d’aquest tipus.

Respecte als treballadors i treballadores que utilitzen maquinària, més del 70% diuen que la maquinària amb la que treballen està protegida, se’n fa un manteniment regular i les normes d’utilització estan a l’abast de les persones que les utilitzen.

Gairebé la meitat dels treballadors han de fer moviments repetitius

Altra dada significativa de l’ECTC és la que indica que un 49% dels treballadors i treballadores catalans han de fer, moltes vegades o sempre, moviments repetitius a la feina, que sovint apareixen vinculats a l’aparició de problemes músculo-esquelètics. La proporció de dones que asseguren que sempre han de fer moviments repetitius (el 30,8%) supera a la dels homes (27,7%).

D’altra banda, un 22,5% dels homes i un 19% de les dones responen que molt sovint o sempre han de mantenir postures forçades a la feina. Només el 50,2% de les dones i el 41% dels homes asseguren que mai han de treballar amb postures forçades.

Dimarts, 29 de maig de 2007