El Pla de Govern de la XIV legislatura té com a objectiu impulsar les transformacions democràtica, social, verda i feminista. S’estructura en 5 eixos diferents i conté més de 1.500 mesures.

Pla de Govern XIV legislatura

_

XIV Legislatura

Pla de Govern

Web en construcció

Polítiques educatives i formativesPolítiques educatives i formatives

Enfortir el model d'escola catalana

ActuacionsEstat

L'Institut Angeleta Ferrer de Barcelona serà un centre singular STEAM.

L'objectiu és que esdevingui un referent en tot el territori que serveixi per impulsar les vocacions de l'alumnat en les àrees STEAM: ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques. Un espai de referència per a la formació i el desenvolupament professional dels docents, que comptarà amb la col·laboració del Barcelona Institute of Sciencie and Technology (BIST).

En cursNdP 02/21

S'ha presentat el Pla d'Educació Digital de Catalunya 2020-2025

Aquest pla s'adreça a 795.617 alumnes, 102.632 docents i 3.249 centres educatius. El Govern vol aconseguir que l'alumnat sigui digitalment competent en acabar l'ensenyament obligatori, augmentar el nombre de professorat amb competència digital i teixir una xarxa de centres digitalment competents

En cursNdP 12/19

S'ha aprovat destinar 52 M€ del fons extraordinari per implementar el Pla d'Educació Digital

Aquesta transferència de crèdits permetrà continuar amb l'acceleració del pla. Un projecte que es preveia posar en marxa de forma esglaonada, però que a causa de la pandèmia de la Covid-19 i del confinament provocat, es va considerar la necessitat de desenvolupar-ho de manera immediata. L'objectiu del Pla d'Educació Digital de Catalunya és avançar cap a la digitalització de les aules amb criteris d'equitat per a tot l'alumnat.

En cursNdP 03/21

S'impulsarà 10 debats per afrontar els principals reptes educatius del país

Aquests debats intervindran multitud d'actors que han de contribuir a dibuixar una nova escola catalana. D'entre els 10 reptes anunciats, en considera 3 com a urgents per a afrontar durant aquest mateix curs: l'horari i calendari escolar, la reforma de l'educació postobligatòria, i la formació i itinerari professional del professorat.

En cursNdP 09/19

El Govern ha aprovat el Pla STEAMcat per a l'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques i matemàtiques

Un projecte d'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, d'enginyeria i matemàtiques, conjunt dels departaments d'Educació, Polítiques Digitals i Administració Pública, i Empresa i Coneixement. El pla se centra en 5 objectius: Incrementar el nombre d'alumnes graduats en estudis STEM, augmentar la proporció de dones en aquests estudis, millorar les competències d'aquest àmbit en l'educació obligatòria, millorar l'orientació personal, acadèmica i professional a partir de programes coordinats entre el sistema educatiu i les empreses i transmetre el valor social de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques.

FinalitzatNdP 09/19

S'ha aprovat el Decret que regula la inspecció educativa

Amb aquest nou desplegament normatiu, es vol garantir la qualitat de la funció inspectora en el present marc d'autonomia de centres, potenciant l'expertesa individual i col·lectiva com a clau de l'organització, el treball en equip i en xarxa i una major integració d'actuacions amb els agents socioeducatius del territori, així com millorant la singularització de les actuacions de la Inspecció a cada centre.

FinalitzatNdP 03/21

El Govern ha aprovat el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya

Es defineix l'estructura i funcionament i es dona una major seguretat jurídica al servei. Es dota l'IOC d'una estructura organitzativa pròpia, diferenciada de la dels centres educatius ordinaris, ajustada a les seves particularitats i necessitats concretes.

FinalitzatNdP 05/20

Educació i el projecte XNET signen un acord per treballar a llarg termini en el procés de digitalització de les escoles

L'acord preveu abordar àmbits com les suites educatives, la privadesa de les dades i l' aprofundiment en la tecnocultura.

FinalitzatNdP 06/20

Es crea el Projecte pilot d'Educació Híbrida en centres educatius i es fa pública la llista de centres participants el curs 2020-2021.

El Projecte té per finalitat promoure l'educació híbrida com a resposta de qualitat i equitat educativa davant d'escenaris canviants i complexos, i en el marc del Pla d'educació digital de Catalunya. Tindrà una durada d'un curs escolar, amb seguiment i avaluació. L'avaluació del projecte determinarà la continuïtat en el format que l'òrgan impulsor determini.

En cursNdP 11/20

S'ha obert la convocatòria per a participar en els diferents programes d'innovació pedagògica

Amb aquesta nova convocatòria, s'ha unificat l'oferta de tots els programes d'innovació pedagògica amb l'objectiu de facilitar als centres l'accés a la informació i simplificació dels processos de participació. Els diferents programes inclosos a la convocatòria són els següents: #aquiproubullying, ActivaFP, Apadrinem el nostre Patrimoni, araArt, AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües, Comunitats d'aprenentatge, EmprènFP, EmpresaFP, FP dual, FuturaFP, Generació Plurilingüe GEP, InnovaFP, L'Art de Parlar, MobilitatFP, Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador, OrientaFP, PACTE (Acceleració de la transformació educativa), Programa de Recerca, Creació i Servei. Desenvolupament de competències globals, Talent creatiu i empresa i Xarxa de Competències Bàsiques.

En cursNdP 03/21

S'ha acordat la participació de 60 docents i 30 centres educatius en un projecte per promoure el pensament computacional entre l'alumnat

Es tracta d'un acord de col·laboració entre el Departament d'Educació i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. Té com a objectiu impulsar i generalitzar l'ús de les tecnologies a les aules, amb especial èmfasi en el pensament computacional i la intel·ligència artificial, per beneficiar la formació de l'alumnat i ajudar el professorat en la seva tasca de formar als alumnes.

En cursNdP 09/20

S'ha aprovat les renovacions dels concerts educatius a Catalunya per a l'educació primària i les modificacions dels concerts d'educació infantil de segon cicle i d'educació secundària obligatòria i postobligatòria per al curs vinent 2020-2021.

11 centres educatius d'arreu de Catalunya no renovaran el concert encara que disposaran d'un any de pròrroga. El Departament d'Educació justifica la revocació del concert perquè no compleixen el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent, segons la LEC.

FinalitzatNdP 05/20

S'han destinat 8,6 M€ en ajudes a les llars d'infants privades per a pal·liar els perjudicis derivats del tancament a causa de la COVID-19 durant el curs 2019-20.

S'han 8,6 M€ en ajudes a les llars d'infants privades per a pal·liar els perjudicis derivats del tancament a causa de la COVID-19 durant el curs 2019-20.

FinalitzatNdP 08/20

El Departament d'Educació, Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill han impulsat les "Escoles d'evidència" per a la millora educativa

L'objectiu és incentivar el vincle entre grups de recerca i centres educatius i millorar l'educació de l'evidència contrastada. El programa, que es duu a terme inicialment en 20 centres educatius, vol posar l'evidència sobre allò que funciona en educació al servei del sistema educatiu i dels centres.

En cursNdP 11/19

S'ha modificat l'avaluació a secundària per adequar-la al currículum per competències bàsiques

La principal novetat és que s'utilitzaran qualificacions qualitatives enlloc de quantitatives per valorar els aprenentatges dels alumnes. Una altra novetat és l'avaluació dels àmbits transversals, en què algunes competències que es treballen des de diverses matèries seran avaluades conjuntament per l'equip docent.

FinalitzatNdP 07/18

S'ha implamentat el servei comunitari a tots els centres educatius durant curs 2019-2020

Tots els centres educatius, tan públic com concertats, implantaran el servei comunitari a 3r o 4t d'ESO. Això suposa que prop de 80.000 alumnes, dins el currícululm faran accions obligatòries de servei comunitari per tal que adquereixen els valors de la competència social i ciutadana.

FinalitzatNdP 02/20

S'ha aprovat el decret llei d'integració de centres educatius a la xarxa de la titularitat de la Generalitat

Es tracta d'una norma que regula el procediment d'integració de centres educatius d'altres titularitats a la xarxa de centres públics de la Generalitat, com és el cas de centres de titularitat d'ens local o privada. Dos centres ja s'han adherit a la xarxa pública com són: l'Escola Ateneu Igualadí d'Igualada i l'Escola Immaculada Concepció de Barcelona.

FinalitzatNdP 06/19

Sis centres concertats han passat a la xarxa pública d'educació a Catalunya

En aplicació del Decret llei que permet la integració de centres educatius d'altres titularitats a la xarxa de centres públics.Són els centres següents: l'Escola Ateneu Igualadí (Igualada), l'Institut escola Eixample (Barcelona), i l'Institut La Vall de Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana) i 3 centres de la Fundació Escola Vicenciana a l'Eixample (Barcelona).

FinalitzatNdP 06/20

S'ha iniciat el curs escolar 2020-2021 amb una previsió d'1,587.395 alumnes

Per primera vegada, es comptabilitza una pèrdua d'alumnes respecte el curs anterior, amb 9.451 alumnes menys en total.Per fer front a les circumstàncies excepcionals de la pandèmia, hi haurà 8.162 noves contractacions; de les quals 5.321 són personal docent. Es posa en marxa el Pla d'educació digital, amb el repartiment de 300.000 ordinadors a alumnat a partir de 3r d'ESO i 110.000 paquets de connectivitat per a alumnes més vulnerables

FinalitzatNdP 09/20

La preinscripció per al curs 2020-2021 ha registrat un total de 149.644 sol·licituds

Un total de 116.609 sol·licituds han estat tramitades de forma telemàtica, el que correspon 78% del total de peticions. La petició de preinscripció en escoles i instituts públics és d'un 77,3% dels casos davant del 22,7% que sol·liciten escolarització en centres concertats.

FinalitzatNdP 05/20

COVID. S'ha aprovat transferir crèdits dins del pressupost d'Educació per atendre la despesa arran de la Covid-19 per valor de 67 milions d'euros.

Les actuacions finançades més destacades amb aquests fons és el següent: 14.859.232€ als Consells Comarcals per als ajuts de targetes moneder que es van utilitzar el curs passat, per a indemnitzacions per a empreses que prestaven serveis de menjador escolar i per a l'increment de rutes de transport escolar; 4.775.907,16€ en el pressupost TIC del Departament i 53.273,81€ en el del Consorci d'Educació de Barcelona; 7.039.238,46€ per adquisició d'equipament EPI en els centres públics i 1.012.557€ en els centres concertats; 4.215.678,44€ per a l'aportació al programa "Educa en digital" de l'Estat; d'1.231.252,28€ pera l'increment dels tutors dels grups; reforços de docents i de personal PAS, complements de tutoria, reforços aules d'acollida, etc. per a centres concertats és de 15.278.416,7€ i per a centres municipals d'1.241.365,04€.

FinalitzatNdP 10/20

El 99% de les sol·licituds de P3 i el 97% de 1r d'ESO obtenen una de les places demanades per al curs 2020-2021

El 99% de les sol·licituds de P3 i el 97% de 1r d'ESO obtenen una de les places demanades. Pel que fa a la plaça demanada com a primera opció, a P3 l'han obtingut el 94% de les sol·licituds i, a 1r d'ESO, el 92%. A més, hi ha un increment de la demanda de places en centres públics, amb un 1,1% a P3 i un 0,7% a 1r d'ESO.

Finalitzat

S'ha presentat l'oferta d'ensenyaments postobligatoris per al curs 2021-2022

Educació oferta un total de 8.267 grups d'ensenyaments postobligatoris, 261 més que el passat curs. Com a novetats, s'implanta en 6 centres més la doble titulació de batxillerat amb ensenyaments esportius i artístics. En marxa un nou portal triaeducativa.gencat.cat que recull tota l'oferta unificada dels diferents ensenyaments. Hi haurà dos nous centres públics específics d'FP, l'Institut Centre de Tecnologies dels Aliments a Mercabarna (Barcelona) i l'Institut de Formació Professional Antoni Algueró (Sant Just Desvern).

Finalitzat

Es posaran en marxa 29 institut escola nous el curs 2020-2021

Aquests 29 nous s'afegeixen als 53 en funcionament, per tant, el curs vinent n'hi haurà 82, una xifra important per un model de transformació educativa per la millora. El Departament també crea la Xarxa d'Instituts Escola de Catalunya per impulsar espais de reflexió i l'intercanvi d'experiències.

En cursNdP 12/19

El Consorci d'Educació de Barcelona amplia oferta ensenyament postobligatori per frenar l'abandonament

D'aquesta manera, per al curs 2020-2021 s'oferirà un total de 11.885 places públiques, 417 més que l'any anterior. En el proper curs l'oferta a batxillerat creixerà amb 350 places i 10 grups més respecte a l'actual.

Finalitzat

S'han creat 5 instituts nous per al curs 2020-2021

Aquests centres són: l'Institut Vilafranca 2 (Vilafranca del Penedès), l'Institut Vapor del Fil (Barcelona),l'Institut Nou Palafrugell (Palafrugell), l'Institut de Peralada (Peralada) i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme (Santa Susanna).

En curs

S'ha aprovat 17 noves construccions i grans actuacions en obres en centres educatius per valor de 91 M€

De les 17, un total de 10 són de nova construcció i 7 són de gran reforma i ampliació. A més, s'ha ampliat la partida de les obres de reformes d'ampliació i millora (RAM) amb un total de 75 M€ fins l'any 2026 (17 M€ d'increment aquest 2020).

En cursNdP 07/20

El curs escolar 2019-2020 ha començat amb 1.581.534 alumnes i una plantilla de 72.535 docents

La plantilla de professorat augmenta en 670 places. Aquest curs, tots els centres de secundària de Catalunya implementaran el servei comunitari per tal que els alumnes adquireixin els valors de la competència social i ciutadana. A més, 413 centres acabaran les obres el 2019, seran centres de nova construcció, grans adequacions i rehabilitacions.

FinalitzatNdP 09/19

S'ha implantat la doble titulació de batxillerat i FP en el curs 2019-2020

Es cursa en 3 anys i permet obtenir dos títols: el de batxillerat i el del cicle formatiu artístic de grau mitjà o de tècnic esportiu: batxillerat cicle d'esports (futbol i salvament i socorrisme) i en la de batxillerat artístic arts plàstiques i disseny (assistent a la gràfica impresa, assistent a la gràfica interactiva, i decoració i ceràmica). Els instituts o escoles d'art on s'imparteix aquesta nova doble titulació són: Institut Ferran Tallada (Barcelona); Institut de Vic; Institut Jaume I de Salou; Escola d'Arts d'Olot; Escola d'Art Ondara (Tàrrega) i l'Escola d'Arts de Móra la Nova i Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre.

En cursNdP 03/19

El Govern ha aprovat la creació de 8 instituts i 1 centre de formació d'adults per al curs 2019-2020

6 Instituts a: El Prat de Llobregat, Sarrià de Ter, Lloret de Mar, Sabadell i dos a Barcelona Sant Andreu i Pedralbes i 2 Institut d'FP a Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès i un Centre de Formació d'Adults a Sant Adrià del Besòs.

FinalitzatNdP 08/19

El Govern ha aprovat l'encàrrec de 27 construccions escolars per un valor de 104,7 milions d'euros

De les 27 escoles, 21 són de nova construcció, 5 són grans ampliacions i 1 és una rehabilitació integral. Totes les obres es començaran a edificar de manera esglaonada fins al 2023 i permetran la retirada de més d'un centenar de mòduls. A banda, també està previst destinar 24 milions d'euros més a 260 actuacions de RAM durant el 2019.

En cursNdP 04/19

S'ha aprovat una inversió de més de 55 milions d'euros per construir, ampliar i adequar centres educatius en quatre municipis.

Aquesta inversió serà per a la subscripció de convenis de col·laboració del Departament d'Educació amb els ajuntaments de Rocafort de Queralt, Caldes de Montbui, Santa Oliva i Barcelona. El conveni amb Rocafort de Queralt tindrà un import de 685.000 euros per a les obres de nova construcció de l'Escola Sant Roc, el de Caldes de Montbui, per a l'execució de les obres d'ampliació de l'Institut Escola Pic del Vent-El Calderí, amb una aportació d'1.870.000 euros per part d'Educació, el de Santa Oliva preveu una aportació del Departament d'1.100.000 euros per a l'execució de les obres d'ampliació de l'Escola La Parellada i el de Barcelona, amb una aportació de 52.000.000 euros, per a l'execució d'obres de reforma, ampliació i millora de centres públics d'aquesta ciutat.

En cursNdP 10/20

S'ha aprovat una inversió de 6,8 milions d'euros per a la construcció, ampliació i adequació de quatre escoles.

S'han subscrit convenis de col·laboració entre el Departament i els ajuntaments afectats. El departament aportarà 1.742.000 d'euros per a l'execució de les obres per a la nova construcció de l'Escola Fanals d'Aro de Castell-Platja d'Aro, 1.647.000 euros per dur a terme les obres d'ampliació de l'Escola Arnau Berenguer d'El Palau d'Anglesola, 3.250.000 euros per l'execució de la construcció de l'Escola Madrenc de Vilablareix i 180.000 euros per a la realització de les obres d'ampliació i reforma de l'aulari de l'edifici d'infantil de l'Escola Fontmartina de Santa Maria de Palautordera.

FinalitzatNdP 07/20

S'han invertit 67 milions d'euros en obres en centres educatius el 2019

S'han dut a terme obres en 413 centres, incloent centres de nova construcció (4), grans ampliacions i grans adequacions (23) i actuacions de millora (386). Les 4 noves construccions són: l'Institut Maria Espinalt de Barcelona, l'Institut del Prat de Llobregat, Secció d'institut Can Record de Sant Esteve de Palautordera i l'Escola de Sant Iscle de Vidreres.

FinalitzatNdP 02/20

S'ha destinat 23,2 M€ a ajuts per a associacions de pares i mares que presten servei de menjador

L'objectiu és compensar els danys i perjudicis que hagin patit pel tancament dels menjadors escolars a causa de la Covid-19. Es destina a les associacions de mares i pares d'alumnes que prestin de forma directa amb mitjans propis el servei de menjador escolar en centres educatius titularitat de la Generalitat i en els centres també de titularitat de la Generalitat i gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.

En cursNdP 07/20

El Govern aprova una inversió d'1,7 milions d'euros per rehabilitar i ampliar una escola a Fonollosa

S'ha aprovat un conveni que fa possible avançar en la l'ampliació de l'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa. L'aportació d'Educació es durà a terme en dues anualitats: 850.000 euros per al 2021 i 850.000 euros per al 2022.

En cursNdP 06/20

El Govern ha aprovat invertir 2,2 M€ per a la construcció de dos centres educatius a Balenyà i Muntanyola (Osona)

S'han subscrit dos convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Departament d'Educació. Els centres es construiran entre el 2021 i el 2023. Concretament, s'ha aprovat una inversió d'1,4 MEUR per a les obres de nova construcció de la part de secundària de l'Institut-Escola Carles Capdevila, a Balenyà. I 850.000 euros per a l'execució de les obres de nova construcció de l'escola de Muntanyola.

En curs

S'ha establert el procediment d'implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals

La implantació dels ensenyaments de primer cicle d'educació infantil en les escoles rurals la podran sol·licitar els ens locals dels municipis que tinguin un població de fins a 2.500 habitants, sempre que en el nucli de població hi hagi una escola rural única. Els ajuntaments que participen en el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals disposen fins a la finalització del curs 2022-2023 per adequar-se a aquesta nova normativa.

FinalitzatNdP 05/20

S'ha convocat concurs oposició per cobrir 110 places del cos d'inspectors d'educació

Per accedir a aquest cos és requisit indispensable pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent i, per tant, la convocatòria va adreçada només als aspirants que són funcionaris de carrera d'un cos docent. Aquestes places se sumen a les 40 que ja es van convocar l'any 2017.

En cursNdP 10/19

La Generalitat ha posat en marxa un procés participatiu de l'espai de menjador escolar

L'objectiu és definir com ha de ser l'espai de migdia en els centres educatius a través del màxim consens entre tots els agents implicats. El debat girarà entorn a tres eixos: l'espai de migdia en el projecte educatiu de centre, l'alimentació i la qualitat del servei.

En cursNdP 04/19

El Govern ha obert una consulta pública prèvia a un decret que reguli la Inspecció d'Educació i l'adapti a la nova realitat educativa

S'ha obert així un procés de consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per regular l'estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans de la Inspecció d'Educació. L'objectiu és redefinir la pràctica de la funció inspectora i, alhora, respondre millor a les demandes actuals del sistema educatiu.

En cursNdP 03/19

El Govern ha aprovat la nova Classificació catalana d'educació 2020 (CCED-2020)

La CCDE-2020 s'adapta a la Classificació internacional normalitzada d'educació 2011 (CINE-2011), aprovada per la 36a Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), d'àmbit internacional, i a la nova Classificació nacional d'educació 2014 (CNED-2014), d'àmbit estatal. Ha estat elaborada per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

FinalitzatNdP 12/20

S'ha definit el mapa de la innovació pedagògica de Catalunya

Es tacta d'un mapa interactiu que identifica els programes d'innovació reconeguts i acreditats pel Departament d'Educació i situa damunt del territori els centres participants en cadascun d'ells, podent conèixer els anys d'implantació des del curs 2015-2016 fins el curs actual. En aquests moments, hi ha 1.896 centres acreditats.

En cursNdP 05/19

S'ha creat el Programa d'innovació pedagògica "Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador"

La finalitat del Programa és la reflexió i l'acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l'orientació educativa i l'acció tutorial per tal de promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l'alumnat participant.

En cursNdP 09/18

S'ha creat el programa mòbils.edu

Un programa d'innovació que es posa en marxa aquest curs 2019-2020, amb l'objectiu de contribuir a la millora de les competències digitals dels alumnes, dins de l'aposta del Departament per l'ús educatiu dels dispositius mòbils. Primer es posa en marxa amb alumnes de 5è i 6è d'educació primària i 1r i 2n de secundària. Després, i a partir del 3r any d'aplicació, s'estendrà a la resta de l'alumnat del centre.

En cursNdP 11/19

Entre 300 i 500 centres educatius han implementat pràctiques d'expressió oral durant el curs 2019-20

El Departament d'Educació treballa perquè totes les escoles i instituts puguin treballar l'oralitat a partir del 2021-2022. El Departament ha detectat que la llengua oral, tant en català, com en castellà i en anglès, és una de les branques de l'expressió lingüística que menys es treballa a les escoles i per posar-hi remei, ha dissenyat aquest programa 'Tenim la paraula'.

En curs

S'han presentat el resultat de les proves d'avaluació de 4t d'ESO

Els resultats de l'avaluació de 4t d'ESO del curs 2019-2020 evidencien una estabilitat respecte les proves de l'any anterior. Així, la puntuació mitjana de les diferents competències és la següent: 74,1 en llengua catalana; 77,0 en llengua castellana; 74,7 en llengua anglesa; 70,2 en matemàtiques; i 63,5 en cientificotecnològica. Entre el 20% i el 27% d'alumnes se situa en el nivell alt d'assoliment de les competències en totes les matèries avaluades. Pel que fa a l'alumnat situat a les franges baixes d'assoliment, només en el cas de la competència cientificotecnològica un 16% dels alumnes no assoleixen la competència.

FinalitzatNdP 10/20

S'ha introduït l'educació afectivo-sexual des de P3 a 4t d'ESO

S'ha iniciat durant el curs 2019-2020, en tres anys tots els centres finançats amb fons públics hauran de tenir integrada l'educació afectivo-sexual en les seves programacions segons les vuit dimensions que proposa la UNESCO.

En cursNdP 10/19

El Consell Escolar de Catalunya ha lliurat l'informe de recomanacions de l'ús dels dispositius mòbils al departament

L'informe del CEC destaca l'oportunitat pedagògica que els dispositius mòbils ofereixen per l'aprenentatge de l'alumnat a Catalunya. El document recull també recomanacions, entre d'altres, en relació a la protecció de dades, al pensament crític, al paper de la família o les addiccions.

FinalitzatNdP 09/19

El Govern ha presentat l'actualització del model lingüístic educatiu català

El document planteja canvis metodològics i organitzatius per donar resposta a les necessitats de la societat multilingüe i multicultural actual, diferent de quan es va implantar el programa d'immersió. El model lingüístic de l'escola té com a eix central el català, el domini del castellà i l'aprenentatge d'una o dues llengües estrangeres.

En cursNdP 10/18

Educació i les entitats municipalistes han presentat un acord per promoure xarxes d'actualització educativa amb el programa Escola Nova 21

Educació incorpora Escola Nova 21 a les xarxes de millora del Departament amb l'objectiu d'impulsar la innovació i la millora educativa per respondre a les necessitats educatives de tot l'alumnat.

En cursNdP 12/18

El Govern ha aprovat una dotació de 180.000 euros per promoure les pràctiques STEAM als centres educatius

La inversió permetrà fer front a les despeses derivades d'un conveni de col·laboració amb la Fundació Catalana per a la Recerca, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Bancària "la Caixa". L'objectiu és promoure i fomentar l'STEM a partir de la creació d'una comunitat virtual d'aprenentatge, i a través de la compartició de bones pràctiques a les aules dels centres participants en el programa

En cursNdP 05/19

S'han seleccionat 50 centres per formar part del programa Programa STEAMcat per potenciar l'interès de l'alumnat vers les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques

Dels 50 centres, 24 són d'Educació Infantil i Primària i 26 d'Educació Secundària Obligatòria que hauran de dur a terme un projecte de centre STEM amb una durada de 3 cursos.

FinalitzatNdP 07/18

Acord per estendre la banda ampla ultraràpida als centres educatius

La inversió serà de 2.400.094 euros que el Govern assumirà a través d'un conveni amb el Ministeri d'Educació i l'Entitat Pública Empresarial Red.es, en el marc del programa europeu FEDER. La inversió total del conveni és de 6.570.000 euros. Atès que la connectivitat amb fibra òptica ja està garantida als centres educatius, el conveni se centra a desplegar la infraestructura de la xarxa interna i el wi-fi. Així, per tant, s'estendran les actuacions a 401 centres de primària i secundària, centres triats en funció de criteris de complexitat i d'impuls de les competències digitals.

En cursNdP 03/19

S'ha presentat el programa eduCAC per treballar l'esperit crític en l'ús de les tecnologies digitals

El programa té com a objectiu fomentar l'esperit crític de l'alumnat davant els continguts que reben per les diferents pantalles i fomentar un bon ús dels dispositius. S'ofereixen als centres recursos educatius i materials didàctics per treballar amb nens i joves de 10 a 16 anys sobre matèries com les fake news o la publicitat i els valors que transmeten els influencers i youtubers.

En cursNdP 11/18

S'ha creat el Programa d'innovació pedagògica "araArt"

La finalitat del programa és fomentar i posar en valor projectes artístics que es portin a terme en el si d'un centre d'educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l'alumnat participant.

FinalitzatNdP 06/19

S'han convocat subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2019.

Es destinen 25.778 €

En cursNdP 08/20

Els centres públics han de publicar els seus documents d'organització i gestió

Els centres públics han de publicar els documents d'organització i gestió d'aquests centres. Es tracta d'una mesura de transparència per afavorir que les famílies disposin de la informació de tots els centres d'arreu de Catalunya i que és obligatori des del curs 2018-2019.

FinalitzatNdP 06/18

S'han convocat subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, per al curs 2019-2020.

l'import de la subvenció és 3.000.000 €.

En curs

S'ha presentat el programa d'innovació Generació Plurilingüe als 90 centres que s'hi incorporen aquest curs

El programa té com a objectiu incrementar el grau d'exposició de l'alumnat a les llengües estrangeres i acompanyar els centres educatius en el procés de consolidació del seu projecte lingüístic plurilingüe. Des del curs 2013-14 hi han participat gairebé 500 centres educatius de primària, secundària i formació professional inicial.

En cursNdP 09/18

S'ha aprovat l'acord de col·laboració entre Educació i l'Acadèmia de Borgonya

L'acord preveu, entre altres, els intercanvis d'alumnat i professorat, i els projectes educatius entre centres catalans i francesos. Un dels principals objectius és incrementar el coneixement per part de l'alumnat català de la llengua francesa.

FinalitzatNdP 10/20

S'ha obert un espai web de participació on-line per a la comunitat educativa i la ciutadania

S'engega amb tres qüestions: el servei de menjador escolar, el model lingüístic del sistema educatiu i com l'arquitectura pot ajudar l'educació. L'objectiu és enriquir el debat sobre les grans qüestions que el Departament té la voluntat de regular en un futur.

FinalitzatNdP 11/18

El Departament d'Educació i la Fundació Futbol Club Barcelona han presentat el Programa contra el bullying per prevenir l'assetjament als alumnes de primària

La iniciativa del programa de la Fundació FCB s'adreça a l'alumnat d'educació primària, entre els 6 i 12 anys, i que té com a objectiu de promoure la convivència i reduir l'assetjament a través de l'esport com a eix transversal. El programa preveu 7 sessions adaptades a les àrees de tutoria, educació física i educació artística, amb formació específica per docents i directius i amb acompanyament pedagògic.

FinalitzatNdP 11/19

S'ha creat el Programa d'innovació pedagògica "Apadrinem el nostre patrimoni"

La finalitat del Programa és fomentar la implicació de l'alumnat participant, com a subjecte actiu del procés d'aprenentatge, a partir del treball interdisciplinari i sobre els elements patrimonials de l'entorn per promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les seves capacitats i competències.

En cursNdP 08/18

El Govern ha aprovat un pla per fomentar la llengua i la cultura aranesa a través de l'IOC

El Pla preveu la concreció de l'oferta educativa a l'IOC, la creació d'un espai en xarxa pels professors i la publicació dels currículums oficials en ensenyaments de l'aranès.

En cursNdP 03/19

S'han inaugurat diversos centres educatius durant el darrers dos cursos (2018-2019 i 2019-2020)

L'escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix (Alt Penedès), l'escola El Far de Calella (Maresme), l'escola Els Quatre Vents de Canovelles (Vallès Oriental), l'escola Angeleta Ferrer de Mataró (Maresme), l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), l'Institut de Pineda de Mar (Maresme), l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) l'Institut Can Periquet de Palau-solità i Plegamans (Vallès Oriental), l'Institut Can Roca de Terrassa i l'Institut Les Aimerigues Terrassa (Vallès Occidental) i l'Institut del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

FinalitzatNdP 09/18

El Govern ha aprovat el finançament per a la construcció de diferents centres educatius

S'ha aprovat un pressupost de 4 M€ per a la construcció de l'escola Anglesola de Barcelona que es dividirà en 2 anualitats: 1,8 M€ (2019) i 2,2 M€ (2020). S'ha aprovat també el pressupost de 5M€ per a la construcció de l'Escola La Maquinista de Barcelona que es dividirà en dues anualitats 2 M€ (2019) i 3,1 M€ (2020). Així mateix, s'ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sitges per a la construcció de l'escola Agnès per un import de 4,4 M€ dels quals la Generalitat n'aportarà 2,4 M€.

En curs

S'han cret set centres de secundària nous al curs 2018-2019

Són quatre instituts i tres instituts escola a Santa Coloma de Gramenet, l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa i Mataró.

Finalitzat

Posicionar el professorat com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya

ActuacionsEstat

S'ha presentat el model de formació i desenvolupament professional docent de la Xarxa de Competències Bàsiques

Es tracta d'un model de formació en xarxa que té com a objectiu afavorir la transformació dels centres educatius per millorar els aprenentatges de tots els alumnes. Actualment, més de 700 centres i 10.000 docents formen part d'aquesta xarxa.

En cursNdP 11/19

S'han regulat els programes de formació inicial i d'actualització per a l'exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic

S'han establert els continguts que ha de tenir aquesta formació així com les competències que s'ha d'haver assolit per iniciar l'exercici de la funció directiva. Així mateix s'estableix el procediment perquè les universitats puguin proposar per a la seva validació al Departament d'Educació màsters i postgraus per a l'exercici de la funció directiva.

FinalitzatNdP 11/19

S'ha creat un programa d'innovació per tal que una seixantena d'instituts siguin referents en la formació de professorat

Es crea el programa d'innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en Centres Educatius. Els estudiants del màster de professorat de secundària podran fer les pràctiques en centres especialitzats en formació

En cursNdP 07/19

Es contractaran 8.258 entre personal docent i no docent per al proper curs 2020-2021

1.276 corresponen a l'increment previst al pressupost de l'any 2020 i 6.982 són fruit de l'ampliació del pressupost per la Covid-19. 5.417 seran de personal docent, 1.265 de personal d'atenció educativa, 1.239 de personal de monitoratge, i 337 de personal d'administració i serveis. El total de personal d'atenció educativa a l'aula és de 6.682, xifra que suposa el 80,9% de les noves contractacions. Es destinarà 233 M€ extraordinaris a la contractació de professorat dins de les mesures preses per fer front a l'emergència educativa.

En curs

Des del curs 2017-2018 s'han incorporat gairebé 7.000 professors nous

Per tal d'atendre les necessitats d'escolarització, l'escola inclusiva, els centres d'alta complexitat, la reducció d'una hora lectiva i d'altres millores laborals, el curs 2017-2018 es va augmentar en 4.714 docents, el curs 2018-2019 es va incrementar en 690 professors, el curs 2019-2020 va augmentar en 670 i la previsió és que el pròxim curs 2020-2021 augmentin en 785 dotacions.

Finalitzat

Programa de millora i innovació en la formació de mestres (MIF): S'han presentat les conclusions de l'estudi fet per un grup d'experts per renovar i millorar la formació inicial docent i s'ha acordat impulsar una 2a fase per al període 2019-2023

La 2a fase té com a prioritat millorar l'impacte dels resultats de les actuacions de diagnosi fetes a la 1a fase. Focalitzarà el treball a l'entorn de 4 eixos prioritaris que afecten a l'accés als graus universitaris, al transcurs de l'etapa universitària dels graus, i a l'accés a la professió docent dels/les mestres recents graduats/des.

FinalitzatNdP 10/18

S'ha convocat concurs oposició de 5.000 places per a l'ingrés als cossos docents per aquest any 2020

Les places corresponen al cos de professors d'ensenyament secundari, el d'escoles oficials d'idiomes, al cos de professors i mestres d'arts plàstiques i disseny. Com a novetat, l'oposició és menys memorística i permet valorar la competència comunicativa dels aspirants. El 2019 es van convocar també 5.005 places. L'objectiu és estabilitzar les plantilles de professorat dels centres, ja que es preveu que en 3 o 4 anys, sumarem gairebé 18.000 places.

En cursNdP 01/20

S'ha aprovat l'oferta de 3.152 places docents per a l'estabilització i reposició de les plantilles de professorat

L'oferta d'ocupació pública per al 2020 inclou 1.356 places per a la consolidació de l'ocupació temporal i 1.796 places per a reposició de jubilacions. Aquesta oferta pública s'ha d'executar en un termini màxim de 3 anys i s'afegeix a les ofertes d'ocupació aprovades pel govern els anys 2017,2018 i 2019.

FinalitzatNdP 12/20

S'ha realitzat concurs de mèrits per seleccionar 413 directors de centres educatius

Per primer cop, per poder participar-hi, s'ha de disposar de l'acreditació de director professional docent o de la formació inicial prèvia o de la formació d'actualització en el cas d'aquells docents que hagin exercit de directors. L'exercici d'un bon lideratge pedagògic als centres és imprescindible per a l'assoliment de l'èxit educatiu, tant en l'àmbit acadèmic, social com personal de tot l'alumnat.

En cursNdP 02/19

La borsa de treball d'interins estarà oberta tot l'any

Millorarà la cobertura de les substitucions i serà beneficiós per al professorat, atès que es podran incorporar de manera immediata. Com a novetats destaquen que el procediment es gestionarà amb una nova aplicació informàtica, que les especialitats s'actualitzaran quinzenalment segons les necessitats dels serveis territorials i que es reconeixeran nous mèrits.

FinalitzatNdP 03/19

S'ha aprovat les instruccions sobre el curs d'iniciació, la prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent

Suposa una actualització de la normativa que regula el curs d'iniciació a la tasca docent del personal interí i substitut de la borsa de treball; així com un reforç de la figura del tutor. D'aquesta forma el departament reforça la tutoria i l'acompanyament del professorat novell.

FinalitzatNdP 02/19

S'ha convocat 3.490 places noves places d'oposicions per a docents

Les places convocades corresponen al cos de mestres (1.575 places), a les especialitats de formació professional del cos de professors d'ensenyament secundari (1.198 places) i del cos de professors tècnics de formació professional (717 places). És la tercera convocatòria d'oposicions consecutiva. Fins el 2021 es convocaran un total de 17.014 places d'estabilització.

FinalitzatNdP 02/21

S'han establert les competències dels programes i cursos de formació inicial i d'actualització de les competències per a l'exercici de la funció directiva

S'ha establert els continguts que ha de tenir aquesta formació així com les competències que s'ha d'haver assolit per iniciar l'exercici de la funció directiva. Així mateix s'ha establert el procediment perquè les universitats puguin proposar per a la seva validació màsters i postgraus per a l'exercici de la funció directiva.

FinalitzatNdP 07/18

Es convoquen subvencions a associacions, organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d'àmbit no universitari per a l'any 2019

Ensenyament preveu un conjunt d'accions encaminades a facilitar al professorat la participació en activitats de formació permanent. L'import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de 205.000 €.

En cursNdP 08/19

Potenciar la igualtat d'oportunitats en un marc d'educació inclusiva

ActuacionsEstat

S'ha signat el Pacte contra la segregació

Més de 100 ajuntaments han signat el Pacte, impulsat pel Síndic de Greuges conjuntament amb Educació. Al pacte també s'han adherit la majoria de representants de l'arc parlamentari i institucional. El document inclou 30 actuacions i 189 mesures concretes en nou àmbits. Alguns dels àmbits d'actuació són l'aprovació d'un nou decret en el procés d'admissió o les orientacions relacionades amb la programació de l'oferta. També l'establiment d'una proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques per centres d'una mateixa zona -a través d'una nova normativa d'admissió-, i la millora de la distribució d'alumnat entre centres.

En cursNdP 03/19

S'ha aprovat el Decret d'admissió i programació de l'oferta educativa per garantir un sistema educatiu més equitatiu

La norma incorpora més instruments per combatre la segregació, així com orientacions relacionades amb la programació de l'oferta educativa i la gestió del procés d'admissió. El procediment d'admissió garanteix a tot l'alumnat l'accés en condicions d'igualtat a un lloc escolar, així com la llibertat d'elecció de centre en el marc de l'oferta de llocs escolars. És una de les mesures més importants en la política educativa de la legislatura.

FinalitzatNdP 02/21

S'ha constituït la Comissió de Seguiment del Pacte contra la segregació escolar

S'ha acordat el reglament de funcionament de la comissió de seguiment, i també la constitució de la comissió d'estudi règim d'admissió, que ha de plantejar propostes per al nou decret d'admissió d'alumnat, i la constitució de la comissió sobre l'estudi del cost de la plaça escolar.

FinalitzatNdP 05/19

El Govern segueix desplegant el decret d'educació inclusiva

Es preveu contractar 445 nous professionals al 2020 que se sumen als 300 profesionals dels dos útlims anys, per contribuir a atendre millor l'alumnat amb mesures i suports adequats a les seves necessitats. La inversió pevista és de 54 milions d'euros per a docents i tècnic, monitors, transport, serveis, formació i despeses tecnològiques.

En curs

S'ha aprovat una inversió de 184,8M fins al 2025 per al Pla d'Educació Digital a Catalunya

Es facilitarà 300.000 ordinadors portàtils per a l'alumnat de 3r de l'ESO fins a la postobligatòria, 110.000 paquets de connectivitat per a l'alumnat vulnerable. En els centres s'instal·laran 1.230 xarxes LAN WIFI i als docents se'ls facilitarà fins a 85.000 dispositius per poder fer ús des de la seva llar

En cursNdP 07/20

Educació destina més de 48 M€ als centres amb complexitat educativa per pal·liar els efectes de la covid-19

El Pla de Millora d'Oportunitats Educatives per al curs 2020-2021 preveu 19 mesures adreçades a reduir les barreres econòmiques en els centres, a fer acompanyament, motivació i suport a l'alumnat, a fer acompanyament a les famílies i a l'acció educativa comunitària. Així, per exemple, es destinaran 5 M€ a l'accés equitatiu en les sortides i colònies escolars i 4,2 M€ per garantir la gratuïtat dels materials escolars. També s'assignaran 4M€ a tallers d'estudi i suport escolar i 5,7 M€ a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Pel que fa al al reforç del personal d'atenció educativa amb s'hi invertiran 13,5 M€.

En cursNdP 07/20

Es dotarà de forma extraordinària 33 milions d'euros per fer front a la segregació escolar

Aquesta dotació forma part de les mesures extrordinaries de l'emergència educativa per al curs 2020-2021. Es destinarà al pla de millora de les necessitats educatives, que ampliarà les activitats de reforç i extraescolars, moltes d'aquestes accions van dirigides a centres de màxima complexitat a través d'un contracte programa.

En cursNdP 06/20

S'ha aprovat una despesa de 20 M€ per a la contractació de diferents serveis de suport a l'alumnat en l'àmbit educatiu

Es destinaran gairebé 14 milions d'euros a monitors per a l'alumnat amb necessitats educatives especials; 6 milions d'euros a monitors per a les Unitats d'escolarització compartida; i més de 700.000 euros a intèrprets en llengua de signes catalana.

En cursNdP 08/20

S'han aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de dispositius electrònics als centres privats concertats, per al curs 2020-2021 i 2021-2022

La finalitat de la subvenció és garantir que els centres privats concertats puguin lliurar en préstec aquests dispositius electrònics a l'alumnat vulnerable que escolaritza, per tal d'assolir la competència digital de l'alumnat assegurant la igualtat d'oportunitats i evitant l'escletxa digital.

En cursNdP 03/21

COVID. S'han aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions a centres privats concertats en el marc del Pla de millora d'oportunitats educatives, per al curs 2020-2021

La finalitat és reforçar els centres educatius privats concertats de més complexitat educativa perquè disposin dels recursos necessaris per compensar l'impacte negatiu del seu tancament durant el tercer trimestre del curs 2019-2020, així com compensar aquests centres per l'increment de les necessitats i desigualtats educatives derivades del confinament, millorant les oportunitats educatives del seu alumnat i reforçant el suport a les famílies.

En cursNdP 04/21

S'han publica les instruccions d'organització dels centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos

L'objectiu és establir el funcionament d'aquests suports per tal que contribueixin a donar una resposta educativa ajustada a les necessitats de l'alumnat. Són destinataris d'aquest suport els alumnes d'ensenyaments obligatoris amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres ordinaris.

FinalitzatNdP 04/21

S'ha engegat el Pla Les Escoles Lliures de Violències per erradicar tot tipus de violències als centres educatius

S'ha creat la Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (USAV) per gestionar tots els casos de manera coordinada. Es posarà a l'abast de l'alumnat i de tota la comunitat educativa una web/app per comunicar situacions de violència. El pla compta amb un pressupost de prop de 35M€ que es desplegarà fins al 2026.

En cursNdP 03/21

El Govern modifica el Decret d'admissió d'alumnat per afavorir la igualtat en l'accés al sistema educatiu

El Govern ha aprovat el decret de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. Amb aquesta modificació s'elimina la puntuació per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i la puntuació per a pare, mare, tutors o germans que han estat escolaritzats al centre: l'objectiu és afavorir la igualtat en l'accés al sistema educatiu.

FinalitzatNdP 02/19

S'ha atorgat 141.796 ajuts de menjador, 8.049 més que ara fa un any

Aquest curs 2020-2021 s'ha incrementat el percentatge de les beques parcials, passant del 50% al 70% del cost del servei del menjador. Dels ajuts concedits a data de 7 de desembre, un total de 21.437 corresponen al 100% de la beca i la resta, 120.359 cobreixen el 70% del cost del menjador. De moment, s'ha destinat una dotació de gairebé 113 milions d'euros

En cursNdP 12/20

El Govern renova el conveni amb el Ministeri d'Educació per a la gestió de beques i ajuts a l'estudi del curs 2019-2020

El passat curs 2018-2019, es van destinar 76 milions d'euros, amb més de 65.000 beques i ajuts concedits. Per a aquest curs, està previst que s'acabin destinant uns 80 milions d'euros i que s'arribi a les 70.000 beques i ajuts concedits a finals de curs.

FinalitzatNdP 09/19

S'ha creat el Programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0-20

S'ha iniciat una prova pilot per estendre els Plans d'entorn entre els 0 i els 20 any. Els destinataris del Programa són els centres educatius d'educació infantil i primària, d'educació secundària i de cicles formatius de les 5 zones on es durà a terme el pilotatge d'aquests plans: Esplugues de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Tàrrega, Ripoll i L'Hospitalet de Llobregat (La Florida- Les Planes). Els Plans d'entorn 0-20 volen impulsar un nou model educatiu més enllà de l'aula i amb la col·laboració de la resta d'agents educatius d'un territori

En cursNdP 02/19

S'ha presentat el programa Coeduca't, que haurà d'estar implantat a tots els centres, independentment de la seva titularitat, en el termini de 3 cursos

Caldrà que els projectes educatius de centre incorporin la coeducació i la perspectiva de gènere.

En cursNdP 10/20

Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d'Oportunitats i Èxit Educatiu 2020-2021 del Consorci d'Educació de Barcelona.

El Pla es va començar aplicar el curs 2019-2020. Es potencia els batxillerats més flexibles i pràctics per reduir l'abandonament, s'amplia el pla curricular del batxillerat de dos a tres anys. Un altra de les novetats és que el pla s'aplicarà al llarg de l'escolarització dels infants en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que s'incorporin a nivells inicials d'etapa escolar, a P3 i 1r d'ESO, en centres educatius sufragats amb fons públics i cada curs, s'ampliarà un nivell educatiu. Aquest 2020, la seva aplicació és a P3, P4, 1ESO i 2ESO.

En curs

S'han promut estades d'immersió en llengua anglesa a l'ESO per a centres d'alta complexitat

Es fomentarà la mobilitat de l'alumnat i els intercanvis educatius amb França per els 9.000 alumnes de centres d'altat complexitat.

Finalitzat

S'ha creat un nou programa per a la promoció de les llengües i cultures d'origen de l'alumnat

S'ha creat el programa Llengües i Cultures d'Origen amb l'objectiu de posar en valor les llengües i cultures d'origen de l'alumnat, facilitar-ne l'aprenentatge i el reconeixement acadèmic a tots els alumnes del sistema educatiu. A través d'aquesta iniciativa s'impulsarà l'ensenyament de llengües d'origen tant en horari lectiu com en horari extraescolar en centres -sostinguts amb fons públics- d'educació primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional inicial i de règim especial.

En cursNdP 02/19

S'han aprovat subvencions destinades a finançar la contractació de tècnics d'integració social a diversos centres privats concertats

Les subvencions es destinen a diversos centres privats concertats participants en el Programa d'innovació pedagògica Plans educatius d'entorn 0-20, per al curs 2020-2021. La finalitat de la subvenció és col·laborar en el Programa "Operativo de Empleo, Formación y Educación" del Fons Social Europeu 2014-2020 que té com a eix fonamental la reducció de l'abandonament prematur i la millora dels resultats educatius de l'alumnat, a partir del suport als centres educatius que es troben en entorns socioeconòmics vulnerables.

En curs

S'ha convocat subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presta el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2020-2021

La subvenció va adreçada als centres que tinguin més d'un 10% d'alumnes escolaritzats en situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides. L'import de la subvenció és de 8.144.400,00 euros.

En cursNdP 12/20

S'han atorgat subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2019-2020

Als efectes d'aquesta subvenció, aquests alumnes són els que tenen necessitats educatives especials vinculades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus. Es destina a aquesta subvenció 4.254.777 euros

FinalitzatNdP 09/19

S'han convocat subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial per al curs 2020-2021

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 7.464.725,48 euros.

En cursNdP 03/21

S'ha destinat 750.000 mil euros a la promoció escolar de l'alumnat gitano

L'objectiu és assolir l'escolarització plena, l'èxit escolar i la promoció sociolaboral de l'alumnat gitano. En el marc del Pla de Millora de les oportunitats educatives, s'amplien les zones on es du a terme el Projecte de promoció escolar d'aquest col·lectiu, passant de 10 a 19 zones.

FinalitzatNdP 11/20

El Govern ha destinat 750.000 euros per a contractar intèrprets en llengua de signes a l'etapa postobligatòria en la modalitat bilingüe

Es dona així compliment a les demandes de l'alumnat amb sordesa, dins de les mesures d'Educació en el marc de l'escola inclusiva. La dotació es divideix en dos exercicis: 2019: 283.640,00 € i 2020: 465.980,00 €.

FinalitzatNdP 06/19

Educació i l'ONCE han renovat el conveni que dona suport a 1.200 alumnes cecs a Catalunya

La renovació de l'acord permet que es puguin continuar establint les directrius en l'atenció a l'alumnat amb ceguesa i discapacitat visual greu a Catalunya. El conveni contempla tres grans àrees d'actuació, la unitat de valoració i orientació dels alumnes amb discapacitat visual a Catalunya, la de seguiment escolar i la de gestió de recursos, tecnologia i formació.

FinalitzatNdP 07/18

Impulsar i consolidar el model de formació professional al llarg de la vida

ActuacionsEstat

Set instituts de Girona i les Terres de l'Ebre han participat en el projecte pilot per impartir Formació Professional per a l'Ocupació (FPO) als instituts

S'han impartit a Olot, Blanes, Figueres, Roses, Flix i Gandesa. Fins ara, aquest tipus d'ensenyament s'impartia exclusivament als centres propis del SOC o bé a través d'entitats col·laboradores. Permet oferir Certificats de Professionalitat a zones del país amb manca d'oferta en algunes especialitats. Aquesta oferta de formació s'amplia també a d'altres zones com el Pirineu (la Pobla de Segur i Sort), Catalunya Central (Igualada i Tona) i les Terres de l'Ebre (Tortosa i Amposta). També el Camp de Tarragona (Tarragona i Valls), Ponent (les Borges Blanques, Mollerussa i Lleida), comarques gironines (Palafrugell, Girona i Banyoles), i municipis de la conurbació barcelonina, Mollet, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona.

En cursNdP 11/20

S'ha regulat l'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics

Els estudis que s'han inclòs són: ensenyaments de formació professional, els d'arts plàstiques i disseny i els ensenyaments esportius de règim especial. La finalitat és facilitar la formació permanent, la integració social i la inclusió de les persones adultes amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball.

FinalitzatNdP 06/18

S'han convocat 900 places en 20 sectors diferents per a persones que vulguin acreditar la seva experiència laboral al 2020

L'objectiu és que persones amb experiència laboral o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin aconseguir una certificació de les seves competències

En cursNdP 02/20

S'ha ofert 722 places en vuit àmbits diferents per tal d'avaluar i acreditar competències professionals corresponent al curs 2019-2020

L'objectiu és que persones amb experiència laboral o formació relacionada amb els àmbits proposats puguin acreditar-la de manera oficial. Les 722 places es distribueixen en el següents àmbits: biocides (110), emergències sanitàries (94), treball de neteja (50), condicionament físic i ioga (110), dependència i teleassistència (42), salvament i socorrisme (110), acció social (96), i microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web (110).

En cursNdP 07/19

S'ha realitzat una campanya de publicitat per potenciar l'FP

L'objectiu és millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la formació professional inicial, incloent la modalitat dual, i de la contínua i l'ocupacional al llarg de la vida.

FinalitzatNdP 11/19

La Generalitat ha impulsat una acreditació professional que reconeix les llengües de la immigració

Es tracta d'una convocatòria d'acreditació de les competències professionals en comunicació i idiomes que reconeix les llengües de la immigració en l'àmbit laboral. És una iniciativa pionera i en aquesta primera convocatòria s'acreditarà el coneixement de l'alemany, l'amazic, l'anglès, l'àrab, el danès, el francès, l'italià, el portuguès, el rus i el xinès, llengües que revaloritzaran el currículum de les persones que han treballat en sectors professionals com la gestió administrativa, l'assessorament a serveis financers, el comerç internacional, la restauració o activitats turístiques.

En cursNdP 02/19

La FP es consolida com una de les millors vies d'inserció laboral, segon l'estudi d'inserció laboral 2019 dels Ensenyaments Professionals

Per sisè any consecutiu, creix la xifra d'inserció laboral de les persones graduades en FP. Els graduats en FP tenen un percentatge d'atur 4 vegades inferior que la mitjana de joves de Catalunya. En els nou mesos després de graduar-se, els graduats superiors desocupats són un 8,88% i els graduats mitjans representen un 8,13%. Molt lluny de la mitjana d'atur dels joves catalans, que se situa en el 30,4%Pel que fa a l'FP dual, creix l'ocupació entre els graduats, i només un 5,90% busquen feina.

FinalitzatNdP 01/20

El Govern promou la matriculació de dones als cicles d'FP industrial amb bonificació a la matrícula

Es vol incentivar l'interès de les dones per la formació professional del sector industrial, que mostra una subrepresentació de gènere. Serà en els cicles de grau superior, i les dones que s'hi matriculin tindran una bonificació en el moment del pagament del 50% de l'import del preu públic a partir d'aquest curs 2019-2020.

FinalitzatNdP 10/19

Pla pilot d'oferta compartida entre els departament d'Educació i de Treball, Afers Socials i Famílies

En centres públics d'FP del departament d'Educació s'impartirà la formació per a l'obtenció de certificats professionals emesos pel departament de Treball, concretament a les comarques d'Alt Emprodà, La Selva, La Garrotxa i la Ribera d'Ebre

En cursNdP 02/20

Augmenten un 15% les matrícules en cicle Superior de FP en els últims 5 anys

Durant el mateix període les matricules en el cicle mitjà de FP han augmentat un 8,8%. Per a aquest curs 2019-20, un total de 123.363 alumnes s'han matriculat en els cicles mitjà i superior de Formació Professional, fet que suposa 1.334 més que en el curs anterior.

Finalitzat

El 21% de l'alumnat de segon curs d'FP dual participen en aquesta formació en el curs 2019-2020

9.000 alummnes d'FP de segon grau fan FP dual.

Finalitzat

El Govern destina 2,6 M€ als Programes de formació i inserció per al curs 2020-2021

La subvenció es destina a centres que no són de titularitat pública. Els Programes de formació i inserció, d'un curs acadèmic, estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir el graduat i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.

En cursNdP 06/19

Els Departaments d'Educació i Treball impulsen a Tarragona el primer Centre de recerca, innovació i transferència de coneixement de Catalunya

Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu d'actualitzar els ensenyaments de formació professional, fer recerca tecnològica, establir relacions amb les empreses i prestar-hi serveis, i alhora promoure l'intercanvi internacional dels agents de l'FP. Per això, el CRITC treballarà estretament amb dos centres de formació professional de Tarragona, l'Institut Pere Martell i l'Institut Cal·lípolis, fet que ha de facilitar la investigació i la transferència de coneixement.

En cursNdP 05/19

S'ha aprovat la gestió integrada de la FP del Centre de l'Automoció de Martorell

El Govern impulsa la gestió del centre que, a partir d'ara, oferirà l'oportunitat de formació contínua i certificada vinculada a la demanda real del sector de l'automoció. La gestió del Centre d'FP d'Automoció de Martorell es farà a partir d'una licitació que garanteixi que sigui un centre integrat i amb un operador integral de formació, que vetlli perquè s'hi duguin a terme activitats formatives de tots els subsistemes de formació professional, i que s'adapti constantment a les necessitats reals del sector de l'automoció

En cursNdP 04/19

S'ha creat el Programa d'innovació ActivaFP i s'ha obert la convocatòria per a la selecció dels centres educatius que en vulguin formar part

El programa té com a objectiu promoure les competències en FP, basades en l'aprenentatge col·laboratiu, a partir de reptes relacionats amb situacions o entorns laborals. Ensenyament seleccionarà 12 centres educatius per formar part del programa a partir del curs 2018-2019.

En cursNdP 06/18

S'ha creat el Programa OrientaFP

Aquest programa neix amb la finalitat de facilitar eines i estratègies als centres per tal de desenvolupar els seus mecanismes d'orientació d'una forma integral, promovent una perspectiva innovadora en tots aquells aspectes que afecten a la millora de l'acompanyament de l'alumnat de Formació Professional en la seva carrera formativa i la seva projecció professional.

FinalitzatNdP 01/20

S'ha creat el Programa EmpresaFP

La finalitat d'aquest programa és donar suport als centres d'ensenyaments professionals que participen al programa, a desplegar estratègies adreçades a fomentar la prestació d'un conjunt de serveis complementaris, a la formació professional, a les empreses i les entitats. El programa s'organitza en xarxes de centres per treballar els temes de la planificació anual, comparteixen experiències i es donen suport mutu.

FinalitzatNdP 01/20

S'ha creat el programa "L'art de parlar" per reforçar la competència oral dels alumnes de les escoles d'adults

La finalitat del programa és reforçar la competència oral dels alumnes dels ensenyaments de llengua a l'educació d'adults dins el marc de la competència global.

FinalitzatNdP 06/19

Els instituts Cal·lípolis i Campclar de Tarragona incorporaran el batxillerat professionalitzador de tres anys

Aquesta oferta permetrà obtenir en tres anys el títol de tècnic esportiu, estudis equivalents a un cicle formatiu de grau mitjà, i el títol de batxillerat.

En curs

3 centres es desglossaran dels instituts on formaven part i ara seran específics d'ensenyaments d'FP per al curs 2020-2021.

Aquests nous centres són: l'Institut de l'Esport de Barcelona, l'Institut-Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (La Pobla de Segur) i l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (Sant Carles de la Ràpita).

En curs

S'ha ofert 72 itineraris formatius relacionats amb l'àmbit industrial el curs 2018-2019

Els graduats en FP industrial tenen una inserció per sobre de la mitjana catalana fins a 24 anys. Per contra, menys del 30% dels alumnes d'FP estan matriculats en cicles de l'àmbit industrial, per aquest motiu el Departament té com a objectiu incentivar els alumnes per tal que triïn els diferents cicles professionals vinculats al sector industrial com a opció formativa.

FinalitzatNdP 06/18

S'ha ofert per primer cop a Catalunya els Cursos d'Especialització de Formació Professional

Aquests cursos són posteriors a l'obtenció d'un títol de grau mitjà o grau superior en FP. S'han implantat arreu del territori tres especialitats diferents que es duran a terme durant el segon i el tercer trimestre del curs 2020-2021. Els nous cursos d'especialització tenen una durada d'entre 600 i 720 hores, són els següents: forneria i brioixeria artesanal, ciberseguretat en entorns de tecnologies de la informació i fabricació Intel·ligent.

En cursNdP 01/21

S'han establert diversos currículums del cicle formatiu de grau superior

D'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, d'Assistència a la Direcció i de Disseny i de disseny i Gestió de la Producció Gràfica (06/18), de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell, de Coordinació d'Emergències i Protecció Civil, de Gestió de Vendes i Espais Comercials i de Màrqueting i Publicitat (07/18), de Radioteràpia i Dosimetria (10/18) i de Documentació i Administració Sanitàries (02/20)

Finalitzat

S'han establert diversos currículums del cicle formatiu de grau mitjà

D'Operacions de Laboratori (06/18) , de Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques (09/18), d'Activitats Eqüestres (02/20) i Pedra Natural (02/20)

Finalitzat

S'han inclòs el Programa Erasmus+ i els projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial

L'objectiu del programa és promoure la mobilitat formativa i la participació en projectes de cooperació europea i internacional de l'alumnat i el professorat dels centres que imparteixen FP i que han fet actuacions de mobilitat formativa i cooperació europea durant el curs 2017-2018.

FinalitzatNdP 07/18

Erasmus+ ha seleccionat una xarxa europea impulsada per Educació per promoure la cultura digital a l'escola

El projecte, on hi participen diverses regions, desenvoluparà i compartirà recursos educatius a favor de les competències digitals dels alumnes. Es tracta de la xarxa EduRegio, Digital Regions for Education, que integren les autoritats educatives de Trento (Itàlia), Coimbra (Portugal), Göteborg (Suècia) i Castella i Lleó, a més a més del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya com a coordinador.

En cursNdP 11/19

Sis centre catalans han participat en el projecte europeu d'intercanvi i foment de la innovació TransferINN

Es tracta d'un projecte transfronterer que ha tingut l'objectiu de promoure la innovació i la transferència de coneixement entre els àmbits de la formació i l'empresa.

FinalitzatNdP 11/19

S'ha aprovat els Estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya

L'Agència FPCAT és bàsica per a la gestió eficaç de la FP a Catalunya ja que integra la Formació Professional Inicial (del sistema educatiu) i la Formació Professional per l'Ocupació (ocupacional i continua). Aquest nou organisme suposa un canvi qualitatiu en les polítiques de formació i qualificació professionals i haurà de fer front a les necessitats que reclama el mercat de treball amb l'objectiu de millorar l'actual estructura de qualificació professional.

Finalitzat

S'han creat 8 títols propis per cobrir les necessitats de qualificació professionals existents a Catalunya

Aquests títols propis es creen perquè no n'existeix cap d'establert pel Govern de l'Estat que respongui a aquestes necessitats de qualificació. Són vuit els títols propis creats per la Generalitat: grau superior en Maquinària Escènica i tècnic en Tècniques de Dansa Urbana, aprovats el 2021; tècnic superior en Arts del Circ, del 2017; tècnic en Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, del 2012; tècnic en Xarxes, Instal·lacions i Estacions de Tractament d'Aigua, del 2014, i tècnic en Manteniment de Vaixells Esportius i d'Esbarjo, tècnic d'Animació en Circ i tècnic superior en tècniques d'Actuació Teatral, tots tres creats el 2015.

FinalitzatNdP 03/21

En l'àmbit de les Escoles Agràries s'ha posat en marxa el Campus Empresarial Agrari, un nou Pla Estratègic per al període 2018-2022, nous cicles formatius, i un pla pilot per millorar la formació dels joves que s'incorporen al sector agrari, ramader i pesquer.

Les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i superior que ofereixen les escoles agràries han augmentat un 20% i un 13% respectivament el curs 2020-2021. A més, s'ha dut a terme la campanya "Som futur" que té l'objectiu de donar visibilitat a aquestes entitats educatives i reflectir les virtuts, les qualitats i els valors de la formació professional i del sector agrari i alimentari.

FinalitzatNdP 06/20

El Govern ha posat en marxa la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals

El Govern ha aprovat l'acord per posar en funcionament la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals que, tal i com estableix la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, és l'òrgan de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de Formació Professional a Catalunya.

FinalitzatNdP 12/18

S'han aprovat els Estatuts de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT)

L'Agència FPCAT és bàsica per a la gestió eficaç de la FP a Catalunya ja que integra la Formació Professional Inicial (del sistema educatiu) i la Formació Professional per l'Ocupació (ocupacional i continua). Aquest model de gestió s'ha preparat i experimentat durant la darrera legislatura i la seva consolidació esdevindrà un eix clau com a eina de competitivitat per a l'economia de les empreses i de la societat, en un moment crucial en què calen organismes àgils i transversals

FinalitzatNdP 02/21

La Generalitat ha aprovat les bases per al desplegament del model català de formació professional dual

La Comissió Rectora del Sistema de la Formació i Qualificació Professionals ha aprovat les bases per al desplegament del model català de formació professional dual per al període 2020-202. Es vol aconseguir que l'FP dual es consolidi com un instrument que contribueixi a la millora de l'ocupabilitat de les persones, a la seva qualitat de vida, a la satisfacció de les necessitats de persones qualificades i a la competitivitat de les empreses.

En cursNdP 07/19

S'ha aprovat el Document de Bases de l'Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030)

Aquest document ha de definir cap a on ha d'anar l'FP al llarg de la propera dècada.

En cursNdP 07/19

S'ha aprovat el document de bases del model català de formació professional no presencial i del model de prospecció de necessitats de formació i qualificació professionals

S'ha establert els criteris generals del model català, amb l'objectiu d'impulsar-lo a partir d'una visió integrada en el conjunt de la Generalitat, que regularà l'Agència. L'FP no presencial permet donar resposta a les necessitats de qualificació de les persones, atès que amplia les possibilitats d'accés, qualificació, inserció i adaptació professionals i la promoció cap a estudis ulteriors, i també respon a les necessitats de qualificació de les empreses.

FinalitzatNdP 07/20

S'ha aprovat l'oferta integrada de formació professional (2020-2021), amb una previsió d'inversió econòmica 9,4M€

Aquesta oferta preveu la planificació de l'oferta integrada de certificats de professionalitat en centres educatius públics que es durà a terme de l'any 2020 al 2022, els criteris de distribució de l'oferta, el llistat de centres públics que poden fer l'oferta, el llistat de certificats de professionalitat a proposar, el llistat de comarques on s'actuarà, la proposta de les famílies professionals que s'impartiran i la proposta de certificats de professionalitat.

En cursNdP 07/20

Promocionar la pràctica esportiva en l'àmbit escolar i la formació esportiva

ActuacionsEstat

S'han presentat les novetats del programa Esport Blanc Escolar 2018-2019 al Pirineu lleidatà

El programa Esport Blanc Escolar, que enguany arriba a la 6a edició, comptarà al Pirineu lleidatà i Aran amb 1.012 alumnes de 3r i 4t de primària, pertanyents a 22 centres, entre escoles rurals públiques i concertades. En el curs anterior, l'alumnat participant d'aquestes comarques va ser de 909

En cursNdP 02/19

El Govern ha accelerat la modificació del Decret de les entitats esportives de Catalunya

El futur decret estableix que pugui haver-hi una relació laboral retribuïda per les tasques que desenvolupen en el si de l'entitat, més enllà de les pròpies del càrrec. Es vol aconseguir una gestió més professionalitzada del dia a dia de les entitats esportives

En cursNdP 12/18

El Govern i l'Ajuntament de Tarragona han signat un acord per la cessió del Palau d'Esports Catalunya

El pavelló, situat a l'Anella Mediterrània de Tarragona, va suposar una inversió per part de la Secretaria General de l'Esport de 17,8 milions d'euros, té una capacitat per a 5.000 espectadors i es caracteritza per la funcionalitat, pel doble ús (preparat per competicions d'alt nivell i pel dia a dia amb tres pistes grans), per la qualitat en la construcció amb estàndards europeus (està dissenyat amb simulacions i tecnologia BIM) i per ser energèticament de classe A (gasta menys i optimitza l'energia)

FinalitzatNdP 10/18

Actuacions al territori

Totes les actuacions
Totes les actuacions del president al territori