L'ATC fa aflorar 360,42 milions d'euros procedents del frau fiscal durant els anys 2015 i 2016

Les tasques d'inspecció han tingut un efecte induït sobre l'Impost de Patrimoni amb un increment del 14% de la recaptació voluntària des del 2014

query_builder   17 febrer 2017 11:47

event_note Nota de premsa

L'ATC fa aflorar 360,42 milions d'euros procedents del frau fiscal durant els anys 2015 i 2016

Les tasques d'inspecció han tingut un efecte induït sobre l'Impost de Patrimoni amb un increment del 14% de la recaptació voluntària des del 2014

  • Les tasques d’inspecció han tingut un efecte induït sobre l’Impost de Patrimoni amb un increment del 14% de la recaptació voluntària des del 2014
  • Des del 2015, l’ATC ha ordenat l’embargament de comptes corrents per un import de 25,3 milions d’euros i aquest any s’avançarà en la recaptació executiva fins a l’embargament d’immobles, crèdits i vehicles
  • Durant el 2017, es crearà la nova seu electrònica de l’ATC, s’obtindrà el càlcul del tax gap i s’intensificarà el control sobre els impostos: turístic, successions i donacions i patrimoni
Fotografia de la roda de premsa
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va descobrir un frau fiscal de 360,42 milions d’euros durant els anys 2015 i 2016. Això ha estat possible gràcies al conjunt d’actuacions derivades de dos anys d’aplicació del “Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018”.
 
En concret, el deute tributari aflorat durant el 2015 a través de les activitats de gestió, inspecció i recaptació executiva que realitza l’ATC dels impostos que gestiona –cedits i propis- ha suposat un total de 190,3 milions el 2015, i de 170 milions el 2016, el que representa una diferència del 10,69%. No obstant això, si es compara el resultat en nombre de liquidacions, destaca un increment del 17,97%, en passar de 46.721 l’any 2015 a 55.116 el 2016. Aquest augment posa de relleu l’esforç de l’Agència durant el darrer exercici en les actuacions de control.
 
De fet, una de les principals conclusions del balanç 2015-2016 és l’efecte induït positiu que l’activitat inspectora ha tingut, per exemple, sobre l’Impost de Patrimoni i que es veu reflectit en la recaptació voluntària amb un increment del 14% des de l’any 2014.
 
Pel que fa al frau aflorat per tributs, destaca per import l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) amb un total de 145,2 milions, el que representa un 40,2% del total; seguit de l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) amb 133,4 milions (37%); l’Impost sobre Patrimoni (IP) amb 59,9 milions (16,6%), i els tributs sobre el Joc amb 20,1 milions (5,58%).
 
86 mesures i quatre àmbits d’actuació
 
Aquestes són algunes de les conclusions del balanç de dos anys d’implantació del “Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018”, que s’estructura en quatre eixos: la prevenció del frau; el control i la detecció del frau; la implicació social en la prevenció; i canvis organitzatius i en mitjans. En total, s’inclouen 86 mesures en la línia de sensibilitzar els contribuents envers el frau, el foment de les bones pràctiques tributàries i la creació d’un marc de confiança.
 
 
1.    Prevenció
Dins de l’àmbit de la prevenció, i amb l’objectiu d’augmentar la consciència fiscal de la ciutadania, destaca la participació de l’ATC en el programa EFEC (educació Financera a les Escoles de Catalunya) amb la incorporació de 31 voluntaris de l’Agència amb l’objectiu de difondre la cultura tributària i les conseqüències del frau tributari entre els alumnes de quart d’ESO de Catalunya. També durant el 2016 la seu de l’ATC al barri barceloní de la Zona Franca, ha rebut la visita de tres escoles.
 
També durant aquests dos anys s’ha elaborat un catàleg de conductes fraudulentes, que descriu els comportaments amb més risc fiscal i ajuda a identificar-los fàcilment. Així mateix, l’any 2015 es va crear una bústia de denúncies, que després de dos exercicis en funcionament ha rebut un total de 81 denúncies de contribuents.
 
Pel que fa a la millora en la gestió, l’ATC ha desenvolupat un programa informàtic que permet determinar els valors dels immobles de Catalunya, sobre la base dels imports declarats pels contribuents. D’aquesta manera, ja no caldrà encarregar estudis de mercat per fer les comprovacions administratives corresponents.
 
Finalment, i amb la voluntat d’oferir un millor servei als contribuents, l’ATC ha fet una aposta decidida per la tramitació telemàtica. Durant el 2016 s’ha ampliat el nombre de models tributaris que es poden presentar en línia i el 2017 es treballa amb l’objectiu de poder-los tramitar tots per internet. De fet, actualment ja hi ha quatre tributs que s’han d’autoliquidar obligatòriament per via telemàtica: provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques, habitatges buits, emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial.
 
2.    Control i detecció del frau
En matèria de control i detecció del frau, destaquen els treballs de l’ATC per assumir, gradualment, totes les competències incloses en l’actual marc legislatiu en matèria de recaptació executiva. Això vol dir la gestió dels deutes tributaris que els contribuents tenen amb qualsevol de les administracions tributàries catalanes. Des de l’any 2015, quan l’ATC va endegar l’embargament de comptes corrents, ja s’han realitzat un total de 10.801 diligències –ordres d’embargament a les entitats financeres- per un import total de 25,3 milions d’euros.
 
Per aconseguir desplegar al màxim les seves competències en matèria de recaptació executiva, l’ATC ha signat convenis de col·laboració amb diferents administracions. El primer, al maig de 2015, amb les quatre diputacions. El segon, el passat 2 de febrer, amb el Servei Català de Trànsit per assumir els deutes per sancions de multes de manera gradual, i arribar a gestionar, a partir de l’1 de setembre, el 100% dels deutes derivats de les sancions per infraccions de trànsit.
 
Properament, l’ATC té previst signar nous convenis amb altres administracions com ara el Consell Comarcal de la Selva, o els ajuntaments de Sabadell i Barcelona.
 
Finalment, dins de l’àmbit del control, destaquen les campanyes de detecció del frau realitzades per l’ATC durant els darrers dos anys i dirigides a sectors molt específics com ara els professionals de les subhastes, les concessions administratives o els revenedors de béns mobles. Destaca, en l’àmbit de l’ITP, la campanya realitzada a partir del creuament de la informació de l’ATC amb les bases de dades de les fiances dipositades pels arrendadors a l’Incasòl. Gràcies a aquesta campanya, els imports autoliquidats pels contribuents van pujar un 140% del 2015 al 2016.  
 
3.    Implicació social en la prevenció
Entre les mesures realitzades, destaca la potenciació del rol de l’intermediari tributari amb la signatura de diferents convenis per a la presentació d’autoliquidacions telemàtiques en nom de tercers. Actualment es troba en tràmit parlamentari la primera Llei del Codi tributari que ha de permetre la posada en funcionament del Consell Fiscal de Catalunya.
 
4.    Canvis organitzatius
Finalment, el desenvolupament del pla ha suposat tot un seguit de canvis en l’organització de l’Agència, per donar resposta a les noves necessitats derivades de l’assumpció de competències. Per exemple, en l’àmbit de la recaptació executiva i de la gestió dels tributs cedits, que actualment realitzen els registradors de la propietat.
 
Això, lligat al desplegament territorial de l’ATC durant el 2017 i que comportarà l’obertura de 15 noves delegacions arreu de la geografia catalana que se sumaran a les 4 ja existents –Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona-, suposarà ampliar la plantilla de treballadors i passar dels 400 treballadors a 31 a desembre del 2016 a un total de 800 a finals del 2017. D’aquestes 15 noves oficines de l’ATC, el passat 6 de febrer va entrar en funcionament la del Barcelonès Nord, que donarà servei als contribuents del nord de la ciutat de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besós i Santa Coloma de Gramenet.
 
Objectius 2017
 
Més enllà del balanç de dos anys del “Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018”, l’ATC s’ha fixat un seguit d’objectius per al 2017. Destaquen els següents:
 
·         Càlcul del tax gap: per conèixer la diferència dels ingressos potencials que té Catalunya i els recursos que efectivament se n’obtenen. En aquest sentit, l’ATC ha obert un procés de licitació, actualment en tràmit, per adjudicar el contracte de serveis per elaborar aquest càlcul, que s’haurà de lliurar a l’Agència abans del 10 de desembre del 2017. D’acord amb les bases del concurs, l’adjudicatari haurà de proporcionar a l’ATC la metodologia i haurà d’especificar el programari informàtic que ha utilitzat a l’hora de calcular el tax gap, per tal que l’Agència pugui efectuar el càlcul en anys successius amb els seu mitjans propis.
 
·         Nova seu electrònica: per millorar la interrelació entre el contribuent i l’ATC, ja que permetrà fer nous tràmits de forma telemàtica. La previsió és que la nova seu es creï durant les properes setmanes i que estigui operativa a finals del mes de març.
·         Avançar en la recaptació executiva: amb el desenvolupament dels sistemes informàtics per embargar immobles, crèdits i dèbits i vehicles. També durant el 2017, l’ATC preveu implantar el sistema de subhasta de determinats béns embargats.
 
·         Subministrament periòdic d’informació: quan entri en vigor la llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat per al 2017 i el nou Codi tributari de Catalunya, l’ATC rebrà informació procedent la Direcció General de la Policia, les autoritats portuàries, les empreses que celebrin subhastes, els revenedors de béns mobles i les entitats asseguradores.
 
·         Pla de control tributari 2017: a part d’intensificar el control de l’impost sobre les estades en establiments turístics, l’activitat inspectora de l’ATC se centrarà en la investigació de persones que localitzen de manera fictícia la seva residència fora de Catalunya, la utilització d’estructures societàries per a situar béns no afectes a cap activitat econòmica o bé béns d’ús personal, amb incidència en els impostos sobre successions i donacions i patrimoni.
 

2  

Fitxers adjunts

Dossier de presentació

Dossier de presentació
PDF | 1255

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 50