Ja es pot consultar l'Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya

La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC augmenta un 22,8% el primer trimestre del 2017

Destaca el rendiment de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (+25,5%), en línia amb la recuperació de l'economia

query_builder   12 maig 2017 14:32

event_note Nota de premsa

Ja es pot consultar l'Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya

La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC augmenta un 22,8% el primer trimestre del 2017

Destaca el rendiment de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (+25,5%), en línia amb la recuperació de l'economia


  • En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat creixen un 7,74% respecte als tres primers mesos del 2016
Fotografia de les oficines de l'ATC
Els tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) van tenir un comportament òptim els tres primers mesos del 2017, amb un increment en termes homogenis de 134,8 milions d’euros, un 22,8% més que el mateix període de l’any anterior. Així es desprèn del l’Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya, que es pot consultar des d’avui al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. En total, el rendiment dels tributs gestionats per l’ATC en aquest període va arribar als 725 M€.  Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació ascendeix a 27,9 M€, un 16,8% més que el 2016.
 
En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat que no formen part de les bestretes del model de finançament pugen un 22,6%, amb una recaptació total de 753 M€. Si es tenen en compte les bestretes, l’augment total de la recaptació per impostos arriba a 4.857,6 M€, un 7,74% més que el primer trimestre del 2016.
 
1.    Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
 
 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona 14 tributs:
 
-       Impost sobre grans establiments comercials
-       Impost sobre successions i donacions
-       Impost sobre el patrimoni
-       Impost sobre els habitatges buits
-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)
-       Impost sobre estades en establiments turístics
-       Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital
-       Impost sobre begudes ensucrades envasades
-       Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics
-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
-       Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (entrada en vigor a 1 de gener del 2018)
-       Tributs sobre el joc
-       Gravamen de protecció civil
 
 

El primer trimestre del 2017, la recaptació dels 14 tributs gestionats per l’ATC va arribar als 725 M€, un 22,8% més que el mateix període del 2016 (590,2 M€). Aquest augment respon sobretot al bon comportament de l’impost sobre transmissions  patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), que va aportar 486,6 M€, un 25,5% més que el 2016 (387,7 M€). L’ITPAJD inclou tres figures tributàries:
-       Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 361 M€ (un 28,8% més que el 2016)
-       Impost sobre actes jurídics documentats (122 M€, un 17,4% més)
-       Impost sobre operacions societàries (3,4 M€, un 2,3% més)
 
El repunt de l’ITPAJD reflecteix la recuperació progressiva de l’economia, i en especial el dinamisme del mercat immobiliari. Cal recordar que el primer trimestre de l’any el PIB català va créixer un 2,5% interanual i un 0,7% respecte al trimestre anterior.
 
També es detecten increments significatius en l’impost sobre les estades en establiments turístics (+10,8%, amb una recaptació de 8,9 M€) i en la tributació sobre el joc (+26%, 58,7 M€), tot i que en aquest darrer cas la intensitat de la pujada s’explica per diferències temporals en la comptabilització respecte al 2016.
 
El rendiment de l’impost sobre successions i donacions creix un 3,3%, amb una recaptació de 121,3 M€. D’aquests, 92,4 provenen de l’import general sobre successions (+6,1%) i 28,8 de l’impost general sobre donacions (-4,8%).
 
Durant el 2016 es va procedir a la devolució de les quantitats ingressades amb anterioritat per l’impost català sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, que va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional. A més, l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, vigent el primer trimestre del 2016, no s’ha pogut recaptar el 2017, també a conseqüència de l’anul·lació del TC. Si es té en compte la incidència negativa d’aquests dos factors, l’increment de la recaptació el primer trimestre del 2017 seria del 18,08%.
 
 
2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament
 
 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:
 
-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)
-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
-       Tributs sobre el joc ‘on line’
 
 
 
L’import de la recaptació d’aquests quatre tributs durant els tres primers mesos del 2017 és de 27,9 M€, 4 M€ més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 16,8%. L’increment més significatiu (+27,5% i 13,7 M€ recaptats) es detecta en l’àmbit de l’IEDMT i reflecteix el repunt en el nombre de matriculacions de vehicles. L’excepcional evolució dels ingressos del joc ‘on line’ (+4.771%), amb una recaptació de 252.400 euros, no és representativa del resultat anual, ja que la transferència que fa l’Estat no segueix una pauta temporal determinada.
 
En conjunt, la suma de la recaptació dels tributs gestionats per l’ATC i dels tributs gestionats per l’Estat transferits després a la Generalitat —sense incloure les bestretes del model de finançament— és de 753 M€, un 22,6 més que el 2016.
 
Cal tenir en compte que, en el cas dels tributs no subjectes a bestretes del sistema de finançament, l’evolució d’un trimestre no és representativa del comportament que tindran els impostos al llarg de l’any, atès que els processos de comptabilització i gestió d’aquests impostos no són sempre homogenis en el temps. A més, durant el primer trimestre alguns impostos no presenten drets reconeguts, ja que encara no han començat els terminis d’ingrés. És el cas de l’impost sobre el patrimoni (el termini d’ingrés finalitza el 30 de juny, en acabar la campanya de la renda), l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria (que es liquida a l’abril) o de l’IDEC estatal (que s’ingressa a partir del juliol).
 
 
3.    Evolució dels recursos del sistema de finançament
 
 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:
 
-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-       Impost sobre el valor afegit (IVA)
-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal)
-       Impost especial sobre l’energia
 

 

Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 5,39% respecte al mateix període del 2016, i arriben als 4.104 M€. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les bestretes que s’estan rebent actualment encara corresponen a la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016. Quan s’aprovin els del 2017, l’import de la bestreta s’adaptarà a les noves previsions efectuades pel Govern espanyol.

 
L’informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat es pot consultar en aquest enllaç:
 
L’evolució mensual dels tributs es pot consultar a l’Informe Mensual d’Execució del pressupost: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/els-pressupostos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2017/ime/
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 72