Ja es pot consultar el darrer Informe trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya

L'ATC recapta un 13,7% més que l'any passat durant el primer semestre

L'import contret dels tributs gestionats per l'Agència fins al juny és de 1.369 M€

query_builder   3 agost 2017 00:23

event_note Nota de premsa

Ja es pot consultar el darrer Informe trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya

L'ATC recapta un 13,7% més que l'any passat durant el primer semestre

L'import contret dels tributs gestionats per l'Agència fins al juny és de 1.369 M€


  • L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats continua creixent a bon ritme (+17,5%)
Fotografia de l'ATC
Seu de l'ATC
La recaptació (en import contret) dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) durant el primer semestre del 2017 va ser un 13,7% superior a la del mateix període de l’any passat, amb un augment en termes homogenis de 165 M€ i un rendiment total de 1.368,9 M€. Així es desprèn del darrer Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya, que recull el comportament dels ingressos tributaris de gener a juny del 2017, i que es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Als 1.368,9 M€ inclosos en l’informe cal afegir 113 M€ liquidats el mes de juny però que per qüestions de termini no s’han pogut imputar als tributs corresponents. Si es té en compte aquesta quantitat, l’increment del contret en el primer semestre del 2017 passa del 13,7% al 16,7%.
 
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació ascendeix a 109,7 M€, un 4,22% més que el 2016. En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat que no formen part de les bestretes del model de finançament pugen un 12,9%, amb un contret total de 1.478,6 M€. Si s’hi inclouen les bestretes (8.209,3 M€), l’augment total de la recaptació per impostos arriba a 9.688 M€, un 6,48% més que el primer semestre del 2016.
 
 
1.    Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
 
 
 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona els següents tributs:
 
-       Impost sobre grans establiments comercials
-       Impost sobre successions i donacions
-       Impost sobre el patrimoni
-       Impost sobre els habitatges buits
-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)
-       Impost sobre estades en establiments turístics
-       Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
-       Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital
-       Impost sobre begudes ensucrades envasades
-       Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics
-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
-       Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (entrada en vigor a 1 de gener del 2018)
-       Tributs sobre el joc
-       Gravamen de protecció civil
 
 
 
 
En el segon trimestre del 2017, el contret dels tributs gestionats per l’ATC va ser de 1.368,9 M€, un 13,7% més que el mateix període del 2016 (1.203,9 M€). Aquesta quantitat suposa el 14,1% dels ingressos tributaris de la Generalitat comptabilitzats en aquest període.
 
L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) manté el creixement robust que ha presentat en els darrers dos anys. El seu rendiment en el primer semestre se situa en 954,4 M€, un 17,5% més que el mateix període del 2016 (812,2 M€). El repunt d’aquest impost reflecteix la recuperació progressiva de l’economia, i en especial el dinamisme del mercat immobiliari. Cal recordar que en el segon trimestre de l’any el PIB català va créixer un 2,8% interanual i un 1% respecte al trimestre anterior.
 
L’ITPAJD inclou tres figures tributàries:
-       Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 719,4 M€ fins al juny (un 18,5% més que el 2016)
-       Impost sobre actes jurídics documentats (230,2 M€, un 14,7% més)
-       Impost sobre operacions societàries (4,8 M€, un 1,7% menys)
 
En els primers mesos del 2017 també es constata una millora en l’import contret de l’impost sobre les estades en establiments turístics (+5,2%, amb uns ingressos de 16 M€). No obstant això, el gruix de la recaptació es rebrà durant la segona meitat de l’any, quan s’efectuïn les autoliquidacions corresponents a la campanya d’estiu.
 
Tres impostos més destaquen per la seva evolució positiva. El primer és el de l’impost sobre el patrimoni, que puja un 146,2% (23,8 M€), tot i que l’import més important no s’ingressarà fins al tercer trimestre, després de la campanya de la renda. També augmenta la recaptació de l’impost sobre els habitatges buits (18,7 M€, un 63% més) i la de l’impost sobre provisió de continguts (8,8 M€, un 25% més). Cal tenir en compte que el mes de juliol passat aquest darrer impost va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional.
 
L’impost sobre successions i donacions, amb un rendiment de 229,2 M€, i l’impost sobre grans establiments comercials, amb 14,7 M€, registren lleugers descensos, de l’1,29% i del 0,79% respectivament. En canvi, la tributació sobre el joc augmenta un 2,4%, amb un contret de 95,7 M€.
 
Durant el 2017 l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, vigent el primer trimestre del 2016, no s’ha pogut recaptar a conseqüència de l’anul·lació per part del Tribunal Constitucional. D’altra banda, el 2016 es va procedir a la devolució de les quantitats ingressades amb anterioritat per l’impost català sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, que també va ser anul·lat pel TC. La comparació entre 2016 i 2017 s’ha fet en termes homogenis, és a dir, sense tenir en compte aquests dos impostos. Si es té en compte la incidència negativa d’aquests dos factors, l’increment del contret el primer trimestre del 2017 seria del 10,7%.
 
 
 
2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament
 
 
 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:
-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)
-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
-       Tributs sobre el joc ‘on line’
 

L’import contret d’aquests quatre tributs durant el primer semestre del 2017 és de 109,7 M€, 4,4 M€ més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 4,2%.  
 
L’increment més significatiu (+29% i 38,1 M€ ingressats) es detecta en l’àmbit de l’IEDMT i reflecteix el repunt en el nombre de matriculacions de vehicles. També augmenta el rendiment de l’impost sobre hidrocarburs (+4,4% i un contret de 64,9 M€). Els ingressos del joc ‘on line’ cauen un 21,3% (6,6 M€), però la dada no és representativa del resultat anual, ja que la transferència que fa l’Estat no segueix una pauta temporal determinada. En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, durant el 2017 no s’ha contret cap import, ja que l’Estat encara no ha transferit cap quantitat (s’ingressa a partir del juliol).
 
En conjunt, la suma del contret dels tributs gestionats per l’ATC i dels gestionats per l’Estat transferits després a la Generalitat —sense incloure les bestretes del model de finançament— és de 1.478,6 M€, un 12,9% més que el primer semestre del 2016.
 
 
3.    Evolució dels recursos del sistema de finançament
 
 
 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:
 
-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-       Impost sobre el valor afegit (IVA)
-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal)
-       Impost especial sobre l’energia
 
 
 
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 5,39% respecte al mateix període del 2016, i arriben als 8.209,3 M€. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les bestretes que s’han rebut fins al juny encara corresponen a la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016. En els propers mesos l’import de la bestreta s’adaptarà a les noves previsions efectuades pel Govern espanyol.
 
L’informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat es pot consultar en aquest enllaç:
 
L’evolució mensual dels tributs es pot consultar a l’Informe Mensual d’Execució del pressupost: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/pressupostos/els-pressupostos-de-la-generalitat-de-catalunya-per-al-2017/ime/

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 75