Economia col·laborativa

El Govern aprova l'informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'economia col·laborativa

Aquest és el primer pas per abordar l'encaix de l'economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya

query_builder   5 setembre 2017 15:53

event_note Nota de premsa

El Govern aprova l'informe de la Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'economia col·laborativa

Aquest és el primer pas per abordar l'encaix de l'economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya

 
·         L’objectiu és facilitar el desplegament d’aquestes noves pràctiques i, al mateix temps, garantir una competència lleial i el respecte als drets dels consumidors i als dels treballadors
 
·         El document proposa crear la llar compartida com a nova modalitat d’oferta turística no professional i incorporar millores al transport en vehicles lleugers per tal de donar resposta als sectors en què l’economia col·laborativa té un impacte més rellevant
 
·         L’informe també promou l’aprovació d’un Codi de bones pràctiques i la signatura d’acords de col·laboració amb plataformes
 
El Govern ha aprovat l’informe elaborat per la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l’Economia Col·laborativa, el primer pas per abordar l’encaix de l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya i aprofitar-ne tot el potencial. L’objectiu és assolir un marc estable per al desenvolupament de l’economia col·laborativa, i fer difusió dels reptes i oportunitats que representa aquest nou fenomen.
 
L’informe descriu l’economia col·laborativa com un concepte paraigües que engloba totes aquelles noves realitats empresarials i socials sorgides arran de la irrupció de la tecnologia digital i les plataformes tecnològiques. Es caracteritzen perquè els ciutadans poden oferir o intercanviar serveis o recursos infrautilitzats mitjançant una plataforma o comunitat d’usuaris, que connecta oferta i demanda. Això genera nous models de prestació de serveis i activitats que ja existien, i produeix canvis com el nou paper del ciutadà, que pot esdevenir també un agent productor, o la desintermediació dels operadors tradicionals.
 
A partir d’aquesta caracterització, el document proposa diferents mesures i accions per tal de possibilitar l’expansió d’aquestes noves modalitats de prestació de serveis i, al mateix temps, garantir la seva convivència amb altres modalitats ja existents dins de cada sector. Així, s’acorda una revisió de totes les normatives sectorials per adaptar-les al nou entorn, i s’avancen mesures per aquells àmbits en què l’economia col·laborativa té un impacte més rellevant: el de l’habitatge i turisme i el del transport i mobilitat.
 
També es proposen mesures d’actuació en àmbits transversals –com el fiscal o el laboral- per tal de garantir que l’economia col·laborativa s’integri en l’activitat econòmica garantint una competència lleial i respectant tant els drets dels consumidors com els dels treballadors. L’informe promou l’aprovació d’un codi de bones pràctiques de les plataformes d’economia col·laborativa, i impulsa la signatura d’acords de col·laboració amb les plataformes tecnològiques.
 
La tasca de la Comissió Interdepartamental, formada per membres dels departaments Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Territori i Sostenibilitat; Treball, Afers Socials i Famílies; i Empresa i Coneixement i, s’ha organitzat a través de diferents grups de treballs específics per a cada matèria, en què també han pres part els departaments afectats. La seva tasca s’ha completat amb les aportacions de dues taules sectorials obertes a representants dels sectors de l’habitatge i el turisme i del transport i la mobilitat, i d’un procés de participació obert a tota la ciutadania.
 
Actuacions en matèria de turisme i habitatge: la llar compartida
 
En l’àmbit d’habitatge i turisme, l’informe proposa la creació d’una nova modalitat, la llar compartida, que es defineix com una oferta turística no professional consistent en compartir l’habitatge principal (domicili habitual i permanent) per períodes de curta durada sense limitació anual. Els requisits per exercir aquesta modalitat, totalment diferenciada dels habitatges d’ús turístic, són l’empadronament en l’habitatge on es realitza l’activitat, la cèdula d’habitabilitat vigent i l’oferta d’un nombre màxim de places, que s’acreditaran mitjançant la declaració responsable davant l’autoritat municipal. L’objectiu és definir un marc mínim aplicable al conjunt de Catalunya, i que després els municipis puguin adaptar-lo a la seva realitat territorial.
 
El document també proposa una revisió del Registre de Turisme de Catalunya, de manera que passi a ser una eina estadística i informativa, on s’inscriuran les llars compartides després de ser declarades davant del corresponent ajuntament. Quan una llar compartida s’ofereixi a través de plataformes tecnològiques, haurà de fer constar el número de declaració responsable que se li assigni.
 
Totes aquestes propostes es recolliran en el decret de Reglament de Turisme de Catalunya, que actualment està en tràmit.
 
Actuacions en matèria de transport i mobilitat: avançar en la mobilitat compartida
 
Pel què fa al transport i mobilitat, l’informe identifica que l’economia col·laborativa s’hi materialitza en pràctiques com l’ús compartit d’un vehicle com a bé ociós (carsharing), el trajecte o desplaçament compartit en el transport de persones (carpooling o ridesharing) o la compartició d’un trajecte o desplaçament en el transport de mercaderies. Per això, es proposa incloure aquests models en la Llei de Mobilitat, i regular el transport particular en l’avantprojecte de llei de transport terrestre de manera que es fixin condicions favorables per al seu desenvolupament.
 
El document recorda que el transport de persones dissenyat específicament per a l’ús de tercers és una activitat professionalitzada i integrada en el sistema de transport públic, i per tant subjecta a regulació. En aquest sentit, es proposa una revisió de la normativa per tal d’incorporar les millores que propicien les plataformes tecnològiques en aquest servei públic, valorar la necessitat i proporcionalitat de les mesures reguladores vigents, i incloure mecanismes de taxi compartit, un sistema tarifari més senzill i transparent i fer extensiu l’ús d’aplicacions tecnològiques basades en la geolocalització.
 
En la mateixa línia, el document promou polítiques actives de foment dels nous models de mobilitat compartida, com proves pilot en àrees geogràfiques o funcionals determinades, la seva inclusió en el catàleg de serveis integrats o la modernització i digitalització del sector del taxi i dels transport per carretera.
 
Propostes de caràcter transversal
 
En l’àmbit fiscal, l’informe impulsa l’elaboració d’una guia pràctica perquè els ciutadans coneguin les seves obligacions tributàries derivades de la seva activitat com a ciutadà agent productor. També es fan recomanacions en matèria de política fiscal, com la simplificació de la gestió de l’IVA, la modificació del règim de l’IVA en determinats supòsits i la proposta de nous tractaments de l’IRPF. Igualment, s’insta a vetllar perquè les plataformes tecnològiques que operen a Catalunya tributin en funció de la seva activitat i beneficis en aquest territori, i a desenvolupar la figura de l’assistent en la recaptació.
 
En l’àmbit laboral, davant la diversitat de situacions que genera la pràctica de l’economia col·laborativa, es promou l’elaboració d’una classificació de les plataformes de serveis en funció de les seves relacions laborals, per facilitar la transparència per a totes les parts implicades. També es proposen diferents actuacions perquè es reconeguin aquestes noves situacions laborals i s’encaixin en l’actual marc de relacions laborals –modificació de quotes d’autònoms, revitalització del contracte a temps parcial, estudi de llindars de cotització-, o bé es modifiqui aquest marc.
 
L’informe també avala la signatura d’un Codi de Bones Pràctiques de les Plataformes d’Economia col·laborativa, que s’ha elaborat amb l’objectiu de crear un entorn de confiança per a tots els participants en transaccions a través de plataformes digitals. Aquest mecanisme permetrà articular un sistema de resolució de litigis a través d’una mediació senzilla i accessible entre les parts, facilitar la diferenciació entre oferent professional o ciutadà productor per part de les persones consumidores, i establir un canal de col·laboració fluid amb les administracions.
 
El treball de la Comissió Interdepartmental també impulsa la signatura d’acords de col·laboració público-privada amb les plataformes digitals, de manera que  la traçabilitat i informació de l’activitat s’aprofiti per a aspectes com el compliment de la normativa sectorial o la recaptació d’impostos. També es proposa la col·laboració público-privada en l’àmbit de les dades, amb l’objectiu d’optimitzar el seu ús en labors com el disseny de polítiques públiques.