L'ATC recapta un 18,28% més que l'any passat durant els primers nou mesos de l'any

L'import contret dels tributs gestionats per l'Agència catalana fins setembre és de 2.600 M€

query_builder   23 octubre 2017 17:48

event_note Nota de premsa

L'ATC recapta un 18,28% més que l'any passat durant els primers nou mesos de l'any

L'import contret dels tributs gestionats per l'Agència catalana fins setembre és de 2.600 M€


  • Aquest increment en la recaptació s’explica pel bon comportament de l’ITPAJD (26,39%)
Fotografia de diners
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar (en import contret) de gener a setembre un total de 2.597,8 milions d’euros pels tributs propis i cedits, el que representa un increment del 18,28% respecte al mateix període de l’any anterior.
 
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació registrada és de 208,9 milions d’euros, un 8,68% més que al 2016. Si és té en compte el total ingressat pels tributs que no formen part de les bestretes del model de finançament, el total és de 2.806,7 milions d’euros, amb un augment del 17,50%. Finalment, si s’inclouen les bestretes, els tributs propis i els cedits, el total recaptat a Catalunya és de 16.515,8 milions d’euros, un 11,90% d’increment respecte a gener-setembre del 2016.
 
 
1.    Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
 
 
 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona els següents tributs:
 
-       Impost sobre grans establiments comercials
-       Impost sobre successions i donacions
-       Impost sobre el patrimoni
-       Impost sobre els habitatges buits
-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)
-       Impost sobre estades en establiments turístics
-       Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques*
-       Impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector audiovisual i la difusió cultural digital**
-       Impost sobre begudes ensucrades envasades
-       Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics
-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
-       Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (entrada en vigor a 1 de gener del 2018)
-       Tributs sobre el joc
-       Gravamen de protecció civil
 
*El passat 19 de setembre, el TC admet a tràmit el recurs del Govern espanyol contra aquest impost i en suspèn la recaptació
** El passat 21 de juliol el TC declara inconstitucional aquest tribut
 
 
 
 
En el tercer trimestre del 2017, el contret dels tributs gestionats per l’ATC va ser de 2.597,8 M€, 401 milions més (18,28%) que al mateix període del 2016. Aquesta quantitat suposa el 15,73% sobre el total dels ingressos tributaris de la Generalitat comptabilitzats en aquest període.
 
Aquest increment en la recaptació s’explica pel bon comportament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i dels tributs sobre el joc. Pel que fa a l’ITPAJD, que registra un augment en la recaptació del 26,39%, posa de manifest la recuperació progressiva de l’economia, i en especial, del mercat immobiliari. 
 
L’ITPAJD inclou tres figures tributàries:
 
-       Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.135,9 M€ fins al setembre (un 27,17% més que el 2016)
-       Impost sobre actes jurídics documentats (362,3 M€, un 24,21% més)
-       Impost sobre operacions societàries (8,2 M€, un 17,98% més)
 
En el cas de les figures tributàries relacionades amb l’activitat del joc, amb un creixement del 33,65% (158,8M ingressats)  en el seu conjunt. L’increment respon principalment a l’increment de l’activitat i també a una millora en els circuits de comptabilització de la informació ingressada.
 
També destaquen per la seva evolució positiva, l’impost de patrimoni amb 492,2 milions d’euros (un 1,68% més); i l’impost de successions i donacions amb contret  total de 360,5 milions d’euros, un 9,25% més respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquests, 276,7 milions són de successions i 83,7 milions es corresponen amb les donacions.
 
Durant els primers nou mesos de l’any també ressalta per percentatge en l’increment de la recaptació l’impost que grava els habitatges buits, amb un total de 18,7 milions d’euros, el que representa un 63,19% d’increment. La diferència en termes anuals (uns 7 milions d’euros) s’explica en part per l’augment –de 72 a 234- dels municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, d’acord amb la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social. Aquest increment de base, juntament amb l’aplicació de la tarifa progressiva ha provocat aquest repunt en la recaptació.
 
També augmenta el contret de l’impost sobre provisió de continguts (10,3 M€, un 10,74% més). Cal tenir en compte que el mes de juliol passat aquest darrer tribut va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional (TC).
 
Pel que fa a la recaptació de l’impost sobre begudes ensucrades envasades s’ha de tenir en compte que és un tribut nou que va entrar en vigor l’1 de maig d’aquest any. La primera autoliquidació, realitzada entre l’1 i el 20 de juliol, va registrar una recaptació de 8,3 milions d’euros, corresponents al maig i juny del present exercici.
 
Finalment, és important aclarir que la disminució en el contret de l’impost sobre les estades en establiments turístics (-39,90%, i 16,9M ingressats) s’explica per la modificació dels terminis d’ingrés en passar de ser trimestral, a autoliquidar-se amb caràcter semestral, coincidint amb les dues temporades turístiques d’estiu i hivern: entre els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any; i entre l’1 i el 20 d’abril, per al segon. És a dir, si l’any 2016 es van autoliquidar quatre trimestres, aquest 2017 només s’ha liquidat el corresponent als mesos de gener a març. La primera autoliquidació d’acord amb el nou reglament, es veurà reflectida en el proper informe de recaptació.
 
 
2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament
 
 
 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:
-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)
-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
-       Tributs sobre el joc ‘on line’
 

L’import contret d’aquests quatre tributs durant els nou mesos de l’any  és de 208,9 M€, 16,7 M€ més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 8,68%.  
 
Els increments més significatius (+25,8% i 65,4 M€ ingressats) es detecten en l’àmbit de l’IEDMT i reflecteix el repunt en el nombre de matriculacions de vehicles; i en l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (normativa estatal), amb un total de 8,9 milions d’euros (+ 75,26%), després que aquest mes de juliol l’Estat hagi transferit la part corresponent a Catalunya.
 
Finalment, s’observa un lleu augment en el contret de l’impost especial sobre hidrocarburs del 0,14% (119,9 milions) i una caiguda dels ingressos del joc ‘on line’ de -5,01% (14,6 milions). Aquesta dada, però no és representativa del resultat anual, ja que la transferència que fa l’Estat no segueix una pauta temporal determinada.
 
En conjunt, la suma del contret dels tributs gestionats per l’ATC i dels gestionats per l’Estat transferits després a la Generalitat —sense incloure les bestretes del model de finançament— és de 2.806 M€, un 17,50% més que el mateix període de l’any anterior.
 
 
3.    Evolució dels recursos del sistema de finançament
 
 
 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:
 
-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-       Impost sobre el valor afegit (IVA)
-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal)
-       Impost especial sobre l’energia
 
 
 
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 10,82% respecte als mesos de gener-setembre del 2016 i arriben als 13,7 M€. Això s’explica per la liquidació del model de finançament del 2015, per un import total de 1.008 milions d’euros, que es van ingressar al mes de juliol.

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 90

Quadre contret i recaptació gener-setembre 2017

Quadre contret i recaptació gener-setembre 2017
PDF | 35