El Govern crea el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya

El Govern crea el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya

El CIR-CAT és el principal instrument del Programa per a la Integritat de la Recerca que vol donar compliment a les recomanacions europees en la matèria

query_builder   23 octubre 2018 15:03

event_note Nota de premsa

El Govern crea el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya

El CIR-CAT és el principal instrument del Programa per a la Integritat de la Recerca que vol donar compliment a les recomanacions europees en la matèria

 
·       La finalitat del Programa és la promoció i la consolidació de les bones pràctiques, així com l’assessorament, l’anàlisi i la prevenció de conflictes d’integritat de la recerca a Catalunya per garantir-ne la qualitat
 
El Govern ha aprovat avui la creació del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT). Aquest Comitè serà el principal instrument del Programa per a la Integritat de la Recerca, una proposta pionera que neix per donar compliment a les recomanacions europees en la matèria i garantir la màxima qualitat de la recerca que es fa a Catalunya.
 
Amb ple respecte a la llibertat acadèmica i de recerca, i havent escoltat prèviament el propi sistema de coneixement i innovació, el Govern considera convenient aprovar aquest Programa per a la Integritat de la Recerca, que té com a finalitat la promoció i la consolidació de bones pràctiques en l’àmbit de la recerca que es fa a Catalunya. Entre les seves funcions hi haurà l’assessorament, l’anàlisi i la prevenció dels conflictes d’integritat que puguin sorgir en recerca, dels agents d’execució i del finançament de la recerca a Catalunya. El programa tindrà una vigència de tres anys, prorrogable.
 
El Govern, amb aquesta mesura impulsada pel Departament d’Empresa i Coneixement en col·laboració amb el Departament de Salut, dona resposta a les múltiples recomanacions de la Comissió Europea en el marc de l’Horitzó 2020, que tenen la finalitat de garantir el respecte envers tots els principis ètics en activitats de recerca.  Igualment, es dona així compliment als criteris establerts per l’OCDE en el sentit que una mala praxi en recerca no només perjudica la ciència sinó que fa minvar la confiança que la societat hi té dipositada i, de retruc, la capacitat que té el propi Govern de fomentar i promoure la recerca de manera competent i responsable.
 
Per tal de desenvolupar aquest Programa, el Govern crea el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT), un òrgan consultiu que tindrà les següents funcions: promoure les bones pràctiques científiques; promoure la formació específica en aquest àmbit; promoure mesures per millorar la qualitat de la recerca que es fa a Catalunya, assessorar en aquells conflictes d’integritat de la recerca que afectin l’àmbit de les bones pràctiques.
 
En l’exercici de les seves funcions, el CIR-CAT actuarà en tot moment amb plena autonomia, independència tècnica i amb absència de conflicte d’interès, per garantir-ne així la imparcialitat i objectivitat. El Comitè assessorarà les universitats, els centres de recerca i altres institucions pel que fa a l’organització i la gestió interna dels aspectes relatius a la integritat de la recerca.
 
En tot moment, el CIR-CAT intervindrà a petició d’una entitat, persona o col·lectiu de persones interessades en el seu assessorament. La resolució que adopti serà sempre en forma de recomanació amb caràcter no vinculant. No forma part de les seves atribucions resoldre controvèrsies científiques ni acceptar peticions que afectin aspectes legals dels àmbits civil, laboral o administratiu, inclosos els relatius a la propietat intel·lectual i industrial. El CIR-CAT garantirà en tot moment la integritat, uniformitat, justícia i confidencialitat de tot el procés així com de la informació que utilitzi.
 
Composició del Comitè
 
El CIR-CAT estarà integrat pels membres següents:
 
a) Tres membres nomenats per la persona titular del departament competent en matèria de recerca i un membre nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de salut.
 
b) Tres membres nomenats per les universitats del sistema universitari català, a través del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).
 
c) Dos membres nomenats per les entitats de recerca amb seu a Catalunya a través de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER), d’entre els seus associats, i d’acord amb la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA).
 
d) Un membre nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de recerca, d’entre les persones titulars de les sindicatures de greuges de les universitats i figures equivalents en el cas dels centres de recerca de Catalunya.
 
e) Un membre d’una entitat privada sense ànim de lucre finançadora de la recerca que destaqui pel valor de la seva aportació, nomenat per la persona titular del departament competent en matèria de recerca, d’acord amb l’entitat.
 
Els membres del CIR-CAT seran escollits d’entre persones amb autoritat científica reconeguda per un període de tres anys prorrogable, en cas de pròrroga del Programa, i actuaran amb plena independència de les institucions i entitats que els han nomenat. Aquests membres seran escollits amb la intenció que hi estiguin representats tots els àmbits del coneixement.
 
Finalment, el CIR-CAT nomenarà d’entre els seus membres les persones que han  d’exercir la presidència i la vicepresidència del Comitè.
 
Precedents
A Catalunya alguns centres de recerca ja disposen de codis de bones pràctiques científiques -propis o internacionals- que es configuren com a instruments voluntaris d’autoregulació i incorporen els seus propis sistemes de resolució de conflictes d’integritat de la recerca.
 
A escala europea destaquen diferents iniciatives en aquest àmbit. El Codi Europeu de Conducta per a la Integritat en la Recerca, elaborat per l’ European Science Foundation i ALLEA (All European Academies), proporciona directrius sobre la conducta apropiada i els principis pràctics que han de regir la recerca. El Codi es defineix com un cànon per a l’autoregulació amb recomanacions, que neix amb la voluntat de ser considerat un model de referència a Europa, però que en cap cas pretén substituir les directrius que puguin existir en els respectius països en relació amb aquesta matèria.
 
També cal tenir en compte la tasca que duu a terme l’European Network of Research Integrity Offices (ENRIO), que és una xarxa on els seus membres discuteixen i comparteixen experiències i possibles solucions relacionades amb la integritat de la recerca.