Fotografia de bitllets

La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC va augmentar un 6,1% l'any 2018

query_builder   7 març 2019 10:13

event_note Nota de premsa

La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC va augmentar un 6,1% l'any 2018

  • L’import contret dels tributs propis i cedits de l’Agència catalana va pujar fins als 3.452 M€
  • Destaca el bon rendiment dels impostos sobre successions i donacions (+11,3%), patrimoni (+4,4%) i ITP/AJD (+4,4%)
Fotografia de bitllets
L’any 2018, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar (en import contret) un total de 3.452 M€ en concepte de tributs propis i cedits, el que representa un increment del 6,1% respecte al 2017. Així ho indica el darrer Informe trimestral dels tributs de la Generalitat, que ja es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
 
En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat el passat exercici van ascendir a 23.196 M€, el que suposa un augment del 6,2% respecte al 2017. Aquest import inclou, a més dels esmentats tributs que gestiona l’ATC, les bestretes del model de finançament —que creixen un 6,3%, fins als 19.354 M€— i la resta d’impostos gestionats per l’Estat i transferits després a la Generalitat, que sumen una recaptació de 389,9 M€, un 0,74% més.
 
 
1.    Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
 
Dins dels tributs gestionats directament per l’Agència Tributària de Catalunya, els majors increments en termes absoluts es troben a l’apartat de tributs cedits, la recaptació global dels quals creix un 5,48% (3.302,4 M€). Concretament, el rendiment de l’impost sobre successions i donacions puja un 11,3% (510,7M€), un 4,4% el de l’impost sobre el patrimoni (534,1M€) i un 4,4% el de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (2.034,9 M€). Cal recordar que l’ITP/AJD inclou tres figures tributàries:
 
-       Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.528,5 M€ (un 3,6% més que el 2017)
-       Impost sobre actes jurídics documentats (495,5 M€, un 7,5% més)
-       Impost sobre operacions societàries (10,9 M€, un 11,3% menys)
 
També els tributs sobre el joc mostren una evolució positiva, amb un contret de 222,7 M€, un 5% més que el 2017.
 
En l’apartat de tributs propis, l’impost que més recapta en termes absoluts és el que grava les estades en establiments turístics, que presenta un contret de 60,9 M€, un 16,1% més. Aquesta millora de la recaptació respon, en gran mesura, a l’increment de tarifes introduït per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos per al 2017.
La segona major recaptació prové de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, amb un contret de 41,9 M€. En aquest cas, la comparació amb l’exercici precedent no és homogènia, atès que l’impost va entrar en vigor l’1 de maig del 2017.
                
L’impost sobre grans establiments comercials (IGEC) mostra una reducció de la recaptació del 17,6% (12,2 M€) derivada també d’un canvi introduït per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos del 2017. Pel que fa a l’impost sobre els habitatges buits, es registra una baixada de la recaptació (-11,5%) atribuïble a l’efecte dissuasiu del propi tribut, que va ser creat per estimular la sortida al mercat de lloguer dels habitatges buits.  
 
Els tres impostos de caràcter mediambiental presenten evolucions diferents. La recaptació de l’impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera es redueix en 0,5 M€ i la de l’impost que grava l’emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial augmenta en 1,1 M€, alhora que la de l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics creix en 2,5 M€. Amb tot, l’impacte d’aquests impostos sobre la recaptació global és poc significatiu.
 
 
 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona actualment els següents tributs:
 
Tributs propis
-       Impost sobre grans establiments comercials (IGEC)
-       Impost sobre els habitatges buits
-       Impost sobre estades en establiments turístics (IEET)
-       Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE)
-       Impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics
-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
-       Gravamen de protecció civil
 
Tributs cedits
-       Impost sobre successions i donacions
-       Impost sobre el patrimoni
-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)
-       Tributs sobre el joc
 
        
         
 
 
 
 

2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament
 
La recaptació d’aquests quatre tributs durant el 2018 és de 389,9 M€, un 0,7% més que l’any anterior. El rendiment de impost sobre el joc on-line creix un 8,1%, amb un contret de 22,1 M€. Els ingressos de l’impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) es redueixen lleugerament (-0,7%) fins als 213,1 M€, mentre que l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) recapta un 2,1% més (97 M€). En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, la transferència de l’Estat ha estat un 1,4% superior a la del 2017 (57,6M€).
 
 
 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:
 
-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)
-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
-       Tributs sobre el joc ‘on line’
 

 
 
3.    Evolució dels recursos del sistema de finançament
 
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament augmenten un 6,3% i arriben als 19.354 M€. En valors absoluts, l’IRPF és la figura que genera una major recaptació (9.532,3 M€, un 4,8% més), mentre que l’IVA és l’impost que més creix en termes relatius (7.352,8 M€, un 9,7%).
 
 
 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:
 
-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-       Impost sobre el valor afegit (IVA)
-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal)
-       Impost especial sobre l’electricitat
 
 
 
Enllaça amb l'informe.  
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 86