La consellera Chacón, durant la seva intervenció

Consellera Chacón: "Catalunya necessita unes Cambres que tinguin la màxima representativitat del seu teixit empresarial, i el vot electrònic pot ajudar a assolir-ho"

query_builder   8 abril 2019 13:25

event_note Nota de premsa

Consellera Chacón: "Catalunya necessita unes Cambres que tinguin la màxima representativitat del seu teixit empresarial, i el vot electrònic pot ajudar a assolir-ho"

La consellera Chacón, durant la seva intervenció
·     Les empreses Scytl i AGTIC Consulting detallen el funcionament de la plataforma de vot electrònic per a les eleccions camerals i de l’auditoria externa del procés electoral

·     El Consell General de Cambres de Catalunya exposa les principals novetats i característiques
 
La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha participat aquest matí en la presentació del sistema de votació que s’utilitzarà en el procés electoral de renovació dels plenaris de les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació catalanes. L’acte ha servit per explicar a les empreses candidates tant el funcionament de la plataforma de vot electrònic que ha preparat l’empresa Scytl com l’auditoria externa que durà a terme l’empresa AGTIC Consulting. A més, el Consell General de Cambres Catalunya (CGCC) ha exposat a les empreses candidates les principals novetats de la normativa electoral, i han posat les cambres i el propi Consell a disposició de totes les candidatures i de les persones electores per facilitar-los la màxima informació sobre el procediment electoral. 
 
La consellera ha explicat que els plenaris de les cambres “han de tenir la major representativitat possible i això requereix que les 682.000 empreses censades a Catalunya connectin amb la Cambra, facin sentir les seves propostes i necessitats i votin”, i ha assegurat que el vot electrònic “ajudarà a assolir aquesta representativitat”. “Amb l’objectiu de facilitar i promoure la participació en aquests comicis, des de la Generalitat hem dissenyat un règim electoral àgil, senzill i segur”, hi ha afegit Chacón.
 
Aquestes són les primeres eleccions camerals des de l’any 2010. La introducció del vot electrònic presencial i remot pretén facilitar i incentivar la participació –en les darreres eleccions només va votar un 2% del cens–, amb l’objectiu que la representativitat del teixit empresarial català que la Llei de Cambres encomana a aquestes corporacions públiques tingui la seva correcta plasmació en  llurs plenaris. A més, la utilització de les TIC a les votacions s’alinea amb el creixent procés de digitalització dels tràmits empresarials.
 
Un sistema intuïtiu, transparent i segur
 
El sistema de vot electrònic s’ha dissenyat perquè, garantint les exigències legals,  sigui senzill d’utilitzar, transparent, i segur. Per això, l’empresa Scytl ha elaborat una plataforma intuïtiva, de fàcil accés, i que garanteix la seguretat dels vots dipositats. A més, l’empresa AGTIC Consulting realitzarà una auditoria externa per tal d’acreditar que tot el procediment, des del disseny de la plataforma fins al recompte de vots, s’ha fet de manera transparent i sense irregularitats. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (CESICAT) també vetllarà per la seguretat del procediment.
 
La representant de Scytl, Yasmina Papiol, ha explicat el funcionament de la plataforma de vot electrònic. Pel que fa al vot electrònic remot, l’elector haurà d’accedir a la plataforma electrònica de vot mitjançant un enllaç al portal de l’elector habilitat a la pàgina web de la seva cambra. Aquest enllaç s’habilitarà el dia 2 de maig en l’espai electoral que cada cambra i el CGCC inclouran en la seva web, i que incorporarà instruccions detallades dels passos a seguir per votar.
 
Per votar, s’haurà d’utilitzar un dels certificats electrònics admesos, que donarà accés a una pàgina amb els diferents grups de votació –és a dir, cada un dels àmbits en què es divideix el cens segons els sectors d’activitat econòmica que el Ple de cada Cambra va definir a l’inici del període electoral per tal d’atorgar la representativitat en funció del pes d’aquest sector d’activitat en l’economia del seu àmbit territorial– en què l’empresa té dret a vot. En seleccionar un grup de votació, l’elector o electora podrà escollir entre les diferents candidatures que hi concorren o bé votar en blanc.
 
Per poder emetre el vot, l’elector o electora haurà de complimentar una declaració responsable acreditant que efectivament està legitimat per fer ús del certificat electrònic que l’identifica i representa la empresa electora. Un cop exercit el vot, el sistema emetrà un rebut o comprovant de l’operació, i el sistema ja no permetrà l’accés de la persona electora a aquell epígraf. 
 
Pel que fa al vot presencial, la persona electora s’haurà d’identificar davant la mesa electoral amb el DNI o passaport vigent, en el cas de les persones físiques, o amb la identificació del seu representant –DNI o passaport- i els corresponents poders de representació. En aquesta modalitat de vot no caldrà el certificat electrònic, ja que la mateixa mesa electoral farà entrega a l’elector d’una clau d’un sol ús per emetre el vot. Un cop s’accedeixi a la plataforma electrònica, el procediment per a votar serà el mateix.
 
Per la seva banda, el representant d’AGTIC Consulting, Raül Rabionet, ha descrit les principals funcions que corresponen a l’auditoria externa. La seva tasca se centrarà a garantir la transparència i els drets inherents a la condició d’elector i candidat en els comicis camerals, i a verificar i assegurar la integritat, l’honestedat i l’autenticitat dels resultats electorals. Amb aquest objectiu, l’auditora actuarà en tres fases: una prèvia a l’inici de la votació, que consistirà en verificar la seguretat del sistema de votació, la protecció del registre de persones i de dades i la invulnerabilitat de la plataforma informàtica; una durant l’emissió del vot, que consistirà en supervisar que el sistema no permeti la introducció de vots provinents d’agents externs i a garantir el secret de vot i la disponibilitat dels recursos tecnològics; i una posterior a les votacions, que consistirà en la supervisió de l’escrutini, la revisió de qualsevol incidència i la comprovació de la destrucció de vots. El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (CESICAT) col·laborarà en la seguretat del sistema electoral i vetllarà per la ciberseguretat dels sistemes d’informació.
 
En aquest enllaç podeu consultar les intervencions que han servit per explicar el procediment electoral.
 
El procés electoral avança
 
Les eleccions a les cambres de comerç catalanes se celebraran del 2 al 8 de maig. Des de les 9.00 hores del dia 2 de maig fins les 9.00 hores del dia 7 de maig es podrà emetre el vot electrònic remot, mentre que el dia 8 de maig, des de les 10.00 hores fins les 18.00 hores, es podrà votar de manera presencial als col·legis electorals.
 
En aquestes eleccions podran votar totes aquelles persones físiques o jurídiques inscrites en el cens electoral; en el cas de les persones jurídiques, el dret a vot l’exercirà la seva representació legal o voluntària. Cada empresa podrà votar només als candidats i les candidates del mateix grup, categoria i, si s’escau subcategoria, en què consti en el cens.
 
Com a conseqüència de l’aplicació de la nova normativa, no se celebraran eleccions a les cambres de Reus, Tàrrega, Valls, Tortosa i Palamós, ja que els vocals per sufragi dels electors i les electores i els vocals en representació de les organitzacions empresarials han estat escollits de manera directa al presentar-se el mateix nombre de candidatures que de vocalies. A la Cambra de Tarragona només s’hauran d’escollir els representants a proposta de les organitzacions empresarials. Entre abril i maig es podran constituir els nous plenaris d’aquestes cambres.
 
Les Cambres de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, de Girona i de Sant Feliu de Guíxols celebraran eleccions per escollir els representants per sufragi dels vots dels electors i les electores, però només per a alguns dels epígrafs. La Cambra de Lleida, a més de celebrar eleccions per a alguns dels epígrafs, també celebrarà eleccions per elegir els vocals en representació de les organitzacions empresarials. Finalment, a la Cambra de Barcelona se celebraran comicis per a totes les categories, és a dir, per a tots els epígrafs pel que fa als representants per sufragi dels vots dels electors i les electores i també per a als representants de les organitzacions empresarials.
 
 
Segueix-nos a les xarxes _________________________________________________________
 
§   Twitter @empresacat | @coneixementcat

2  

Imatges

La consellera Chacón, durant la seva intervenció

La consellera Chacón, durant la seva intervenció 1521

La consellera Chacón, durant la seva intervenció

La consellera Chacón, durant la seva intervenció 1792