El Govern presenta el Pla d'Acció per atendre la despesa urgent del 2019 en el context excepcional de pròrroga pressupostària

El Govern presenta el Pla d'Acció per atendre la despesa urgent del 2019 en el context excepcional de pròrroga pressupostària

query_builder   30 abril 2019 14:47

event_note Nota de premsa

El Govern presenta el Pla d'Acció per atendre la despesa urgent del 2019 en el context excepcional de pròrroga pressupostària


 
·       La despesa de personal s’incrementa en 1.039 milions d’euros per cobrir les necessitats sorgides des del 2017
 
·       Entre les actuacions prioritàries que s’aprovaran el 2019 destaquen noves inversions en escoles i en prevenció i extinció d’incendis, així com el desplegament de la renda garantida i del Pacte Nacional per la Indústria
 
·       També es manté la previsió de retornar el 40% de la paga extra del 2013 malgrat els dubtes plantejats pel Govern de l’Estat
 
El Govern ha presentat avui el Pla d’Acció que ha de garantir, d’una banda, el manteniment del nivell de prestació dels serveis públics fonamentals en el context excepcional de pròrroga pressupostària; i, de l’altra, el compliment dels compromisos ineludibles de despesa que d’entrada no poden ser atesos amb als comptes prorrogats.
 
El pla té dues parts: una amb mesures específiques en l’àmbit de personal i una altra per atendre altres despeses dels departaments.
 
Primera part: actuacions en matèria de personal
 
El 2 d’abril passat el Govern va aprovar un suplement de crèdit que eleva la despesa de personal de la Generalitat en 813,9 M, i que va ser convalidat pel ple del Parlament el 10 d’abril. Aquesta quantitat, que es completarà amb recursos ja disponibles del pressupost prorrogat, permetrà finançar la incorporació d’efectius docents i sanitaris a la plantilla de la Generalitat, millorar les retribucions dels treballadors públics i retornar la part compromesa de la paga extra pendent del 2013. En total, la despesa de personal augmentarà en 1.039 M€ respecte als crèdits inicials aprovats per al 2017.
 
Segona part: actuacions en altres àmbits de despesa
 
La normativa aplicable en període de pròrroga pressupostària impedeix portar a terme tots els nous projectes i iniciatives que preveia l’avantprojecte de Pressupostos del 2019. Per això, la segona part del Pla d’Acció consisteix en un pla d’actuació departamental per tal d’identificar i fer front als increments nets de despesa (excloent-ne la de personal) que s’han de cobrir durant l’exercici 2019.
 
Així, mitjançant el Pla d’Acció, el Govern garanteix, entre altres, l’aprovació de les següents actuacions prioritàries:
 
·       Desplegament del tercer tram de la renda garantida de ciutadania.
·       Pla d’inversions en centres escolars que permetrà la reducció de mòduls.
·       Desplegament del grau 1 de dependència i increment del nombre de beneficiaris.
·       Cobertura dels acords sindicals per a les millores de les condicions de treball a l’ICS i al SISCAT que redundaran en la millora de l’atenció al ciutadà.
·       Inici d’actuacions per a la millora dels equipaments pel que fa a la prevenció i extinció d’incendis.
·       Desplegament del Pacte Nacional per la Indústria.
·       Cobertura de les insuficiències de finançament a les universitats públiques per tal de garantir uns nivells adequats en la prestació de serveis.
·       Desplegament de la xarxa de fibra òptica com a element cohesionador del país.
·       Nova convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2019-2023, on es recuperarà l’aportació de la Generalitat per a inversions al món local.
 
Les necessitats s’han classificat amb el següent ordre de prioritat: primer, les obligacions derivades d’un mandat legal; després, les vinculades per acord de govern, anualitats recurrents o revisions contractuals; i, finalment, la resta de necessitats (noves actuacions i altres despeses).
 
Per tal de cobrir aquestes necessitats, el pla preveu les següents mesures:
·       Identificació de fonts addicionals de finançament, ja sigui introduint canvis normatius en determinats impostos o amb nous ingressos estatals vinculats al principi de lleialtat institucional; en aquest sentit, es reclamarà la corresponsabilitat del Govern de l’Estat en partides tan rellevants com els ajuts per a la dependència o a l’atenció dels menors no acompanyats.
·       Reassignació de partides pressupostàries a través de transferències entre departaments i del fons de contingència i les seccions transversals.
·       Mesures addicionals d’ingressos derivades dels romanents de tresoreria de les entitats de cada agrupació departamental.
·       Revisió de costos i models de prestació d’aquells serveis en què es perceben majors guanys potencials d’eficiència sense reduir el nivell d’eficàcia i qualitat.
·       Renegociació o recalendarització d’actuacions no prioritàries per tal de minimitzar el seu impacte durant l’exercici 2019.
 
Al llarg de les properes setmanes, es portaran a terme reunions de seguiment del pla amb els diferents departaments. I, en paral·lel, es realitzaran avaluacions periòdiques pel que fa al compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa.
El context dels pressupostos prorrogats
 
La no aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2018 (en què es va aplicar l’article 155 de la Constitució) i per a l’any 2019 ha fet que els comptes vigents actualment siguin els prorrogats del 2017. La normativa aplicable en pròrroga especifica que, en aquest context, no es podrà gastar més enllà del límit del darrer pressupost aprovat, és a dir, que la despesa de la Generalitat queda congelada al nivell de l’exercici 2017. Tanmateix, les necessitats de despesa des d’aleshores han augmentat, ja que hi ha més població beneficiària dels serveis (ex. la població en edat escolar), el cost de la prestació és més elevat (ex. tecnologia mèdica, medicaments nous) i han sorgit nous compromisos de despesa (ex. drets subjectius com la renda garantida de ciutadania i els increments retributius dels funcionaris).
 
Davant les restriccions que imposa la pròrroga, el Govern ha presentat aquest Pla d’Acció per donar cobertura a les necessitats de despesa més urgents i inajornables.