Fotografia de l'ATC

La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC augmenta un 7,34% el primer trimestre del 2019

query_builder   3 juny 2019 15:30

event_note Nota de premsa

La recaptació dels impostos gestionats per l'ATC augmenta un 7,34% el primer trimestre del 2019

  • L’import contret dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya fins al març és de 758,1 milions d’euros, 51,8 milions d’euros més que al mateix període de l’any anterior
  • L’augment s’explica sobretot per la millor recaptació de l’ITPAJD amb un creixement del 8,74%, respecte al gener-març del 2018
Fotografia de l'ATC
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha recaptat (en import contret) de gener a març un total de 758,1 milions d’euros pels tributs propis i cedits, el que representa un increment del 7,34% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquestes són algunes de les dades de l’Informe Trimestral dels Tributs de la Generalitat de Catalunya, que es pot consultar des d’avui al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
 
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació ha estat de 36 milions d’euros, un 28,37% més que durant el primer trimestre del 2018. En conjunt, els ingressos tributaris de l’administració catalana, sense sumar les bestretes del model de finançament, arriben a un total de 794,1 milions d’euros, amb un increment del 8,14%. Si es tenen en compte les bestretes, el total de la recaptació d’impostos durant el primer trimestre de l’any ha estat de 5.457,9 milions d’euros, 7,80% més.
 
1.    Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
 
 
 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona els següents tributs:
 
-       Impost sobre grans establiments comercials
-       Impost sobre successions i donacions
-       Impost sobre el patrimoni
-       Impost sobre els habitatges buits
-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)
-       Impost sobre estades en establiments turístics
-       Impost sobre begudes ensucrades envasades
-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
-       Tributs sobre el joc
-       Gravamen de protecció civil
 
 
El primer trimestre del 2019, la recaptació dels 11 tributs gestionats per l’ATC va arribar als 758,1 milions d’euros, un 7,34% més que el mateix període del 2018 (51,8 milions d’euros). Aquest augment respon sobretot al bon comportament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats(ITPAJD), que va aportar 516,1 milions d’euros, un 8,74% més que el 2018 (41,5 milions d’euros), en créixer tant el nombre d’autoliquidacions com la base imposable. L’ITPAJD inclou tres figures tributàries:
 
-       Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 376,9 milions d’euros (un 8,57% més que el 2018)
-       Impost sobre actes jurídics documentats (135,6 milions d’euros, un 9,59% més)
-       Impost sobre operacions societàries (3,5 milions d’euros, un -3,65% menys)
 
Dins de l’àmbit dels tributs cedits, cal dir que en l’impost de patrimoni encara no s’ha produït l’ingrés corresponent a la campanya anual, que tot just ha començat aquest mes de maig i finalitza el 30 de juny, i que es veurà reflectida en l’Informe del tercer trimestre de l’any. Pel que fa a successions i donacions, en el seu conjunt creix un 3,18% amb un total de 136,8 milions d’euros, gràcies a successions que augmenta un 9,61% i compensa la davallada de donacions (-14,66%). Pel que fa als tributs sobre el joc, també disminueixen aquests primers tres mesos de l’any en un -11,72%, respecte al l’import contret en el mateix període del 2018. D’acord amb les conclusions de l’Informe, aquesta baixada en la recaptació pot respondre a desfasaments temporals en la comptabilització dels ingressos ja que no hi ha elements objectius que facin pensar en una baixada important en la recaptació d’aquests impostos.
 
En l’apartat de tributs propis, les variacions interanuals en la majoria dels casos responen a diferencies temporals en la comptabilització dels ingressos entre ambdós anys, per la qual cosa no serà fins al proper informe trimestral quan les dades seran comparables i es podrà dur a terme una anàlisi més exhaustiva de l’evolució de cada impost. Destaca l’impost sobre grans establiments comercials, que presenta un contret de 10,7 milions d’euros, i que per primera vegada recull una anualitat sencera de l’impost d’acord amb la nova configuració aprovada per la Llei 5/2017, de 28 de març, que, entre altres aspectes, va suposar una reformulació de la base imposable que mesura el nombre de vehicles reals o potencials que accedeixen a l’establiment comercial.   
 
D’altra banda, també destaquen l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, amb 8,4 milions d’euros; i l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen per a l’aviació comercial, amb 4,3 milions d’euros.  
 
En el cas de l’impost sobre habitatges buits, s’han reconegut drets per 10,37 milions d’euros, amb una disminució del -21,24% si el comparem amb el mateix període de l’any anterior (13,2 milions d’euros). Tot i que el termini de pagament és entre l’1 i el 20 de març, durant el segon trimestre poden haver-hi ingressos pendents d’aplicació que es registraran en el segon Informe de l’any. 
 
2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament
 
 
 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:
 
-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)
-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
-       Tributs sobre el joc ‘on line’
 

 
L’import contret d’aquests quatre tributs durant els tres primers mesos de l’any és de 36 milions d’euros, un 28,37% més que l’any anterior. És important precisar, d’una banda, que aquests ingressos són transferits per l’Estat i les quantitats rebudes no coincideixen exactament amb les declaracions del període; de l’altra, que des de l’1 de gener el tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs s’ha integrat en el tipus estatal especial i, per tant, ha quedat inclòs en la bestreta a compte de l’impost especial sobre hidrocarburs. En aquest sentit, els 9,8 milions d’euros ingressats de gener a març corresponen a fets meritats l’any anterior.
 
La recaptació procedent del joc “on line” creix un 39,14% amb un contret de 9,3 milions d’euros, tot i que l’increment no és comparable amb el 2018 en termes homogenis per la irregularitat temporal en el pagament de les transferències de l’Estat.  Els ingressos de l’impost sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) augmenta un 50,26%, amb 16,8 milions d’euros. En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (normativa estatal), l’Estat encara no ha transferit la recaptació perquè el termini de pagament encara no ha finalitzat, i l’import que apareix es correspon a petites devolucions.
 
 
3.    Evolució dels recursos del sistema de finançament
 
 
 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:
 
-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-       Impost sobre el valor afegit (IVA)
-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal)
-       Impost especial sobre l’electricitat
 
 
 
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 7,75% respecte als mesos de gener-març del 2018 i arriben als 4.663,8 milions d’euros. L’IRPF augmenta un 9,41%, l’IVA un 7,49% i els impostos especialsun 2,62%.
 
L’impost sobre el risc mediambiental, anul·lat pel TC
 
Finalment, l’Informe fa referència al contret de l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics que durant el primer trimestre de l’any va ser de 14,3 milions d’euros. Un import que el govern de la Generalitat haurà de retornar, juntament amb les quantitats ingressades des del 2017 –any de creació d’aquest tribut-, després que el passat 27 de març el Tribunal Constitucional el declarés inconstitucional.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 87