Instal·lacions de l'Agència Tributària de Catalunya

La recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya creix un 3,5% durant el primer semestre del 2019

query_builder   9 agost 2019 11:00

event_note Nota de premsa

La recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya creix un 3,5% durant el primer semestre del 2019

  • Destaca la millora en els impostos sobre successions i donacions (5,9%) i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (5,1%)
  • L’import contret fins al juny s’eleva a 1.538,7 milions d’euros
Instal·lacions de l'Agència Tributària de Catalunya
L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar (en import contret) de gener a juny un total de 1.538,7 M€ pels tributs propis i cedits que gestiona directament, el que representa una pujada del 3,47% respecte al mateix període de l’any anterior. Així ho indica el darrer Informe trimestral dels tributs de la Generalitat, que ja es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. La comparació no té en compte els tributs anul·lats pel Tribunal Constitucional.
 
Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació és de 72,9 M€, un 34,01% menys que el 2018. Aquesta disminució respon al fet que, des de gener d’aquest any, el tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs ja no forma part d’aquesta categoria d’impostos, sinó que s’ha integrat en la categoria de tributs vinculats al model de finançament subjectes a bestreta. Per tant, la recaptació global dels impostos gestionats per l’Estat i transferits després a la Generalitat és inferior a la de l’any 2018, ja que la comparació no és homogènia.
 
En el cas dels ingressos vinculats al model de finançament, que són transferits per l’Estat a la Generalitat en forma de bestreta, el total ingressat fins al juny són   9.327,6 M€, un 7,75% més que el 2018.
 
(la nota de premsa adjunta inclou un quadre amb l'evolució dels diferents tributs)
 
 
1.    Evolució dels tributs gestionats per l’ATC
 
De tots els tributs gestionats directament per l’Agència Tributària de Catalunya, els cedits són els que continuen tenint un major pes. En el primer semestre del 2019, aquests impostos van generar 1.468,4 M€, un 4,08% que l’any anterior. Destaquen pel seu bon comportament l’impost sobre successions i donacions, amb un contret de 286,0 M€ (+5,92%), i l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), amb 1.054,0 M€ (+5,09%). L’ITPAJD inclou tres figures tributàries:
 
·         Impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 781,4 M€ (un 3,79% més)
·         Impost sobre actes jurídics documentats (265,8 M€, un 8,47% més)
·         Impost sobre operacions societàries (6,8 M€, un 34,60% més)
 
En canvi, els tributs sobre el joc mostren una reducció de 9,0 M€, derivada de l’impacte de d’ajornament i fraccionament d’algunes autoliquidacions. Pel que fa a l’impost sobre el Patrimoni, la Generalitat l’ingressa el juliol, de forma que l’impacte de l’impost quedarà recollit en el proper informe trimestral.
 
En l’apartat dels tributs propis, el major increment es troba en l’impost sobre les estades en establiments turístics, que presenta un contret de 22,0 milions, un 5,37% més que en el mateix període del 2018. Aquest increment és especialment rellevant tenint en compte que els ingressos del primer semestre (autoliquidacions d’octubre a març) no recullen l’impacte de la Setmana Santa, que va ser a l’abril, mentre que el 2018 els ingressos fins al juny sí que comptabilitzaven aquest impacte.
 
La recaptació de l’impost sobre grans establiments comercials, amb un contret de 11,6 M€, recull per primera vegada una anualitat sencera de l’impost amb la nova configuració aprovada per la Llei 5/2017, de 28 de març, que reformulava els paràmetres per determinar la base imposable de l’impost (nombre de vehicles reals o potencials que accedeixen a l’establiment comercial).   
 
En el cas de l’impost sobre habitatges buits, es comptabilitza una reducció de 4,5 M€ respecte al 2018, de forma que s’accentua la tendència a la baixa que ja es va detectar l’any passat. Segons l’informe, aquesta tendència reflecteix en part l’assoliment de l’objectiu de l’impost de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne l’ocupació i la disposició a lloguer social. De la mateixa manera, l’impost sobre les begudes ensucrades envasades també va reduint la seva recaptació, en línia amb l’objectiu de fomentar un canvi en els hàbits de la població moderant el consum d’aquest tipus de begudes.
 
Finalment, l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, que va ser declarat inconstitucional el març passat, presenta un import negatiu de 18,3 M€, ja que en compliment de la sentència s’han hagut de retornar les quantitats ingressades des de d’inici de l’aplicació de l’impost.
 
 
 
L’Agència Tributària de Catalunya gestiona els següents tributs:
 
-       Impost sobre grans establiments comercials
-       Impost sobre successions i donacions
-       Impost sobre el patrimoni
-       Impost sobre els habitatges buits
-       Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)
-       Impost sobre estades en establiments turístics
-       Impost sobre begudes ensucrades envasades
-       Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria
-       Impost sobre emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial
-       Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica
-       Tributs sobre el joc
-       Gravamen de protecció civil
 
 
 
 
 
 
2.    Evolució dels tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat no subjectes a bestreta
 
 
Els tributs recaptats per l’Estat i posteriorment transferits a la Generalitat són 4:
 
-       Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (IDEC). Normativa estatal
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic)
-       Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT)
-       Tributs sobre el joc ‘on line’
 

 
L’import contret d’aquests tributs durant els sis primers mesos de l’any és de 72,9 M€, un 34,01% menys que el 2018. Com s’ha explicat anteriorment, la comparació amb l’exercici 2018 no és homogènia, ja que a partir del 2019 el tipus autonòmic de l’impost sobre hidrocarburs ha passat a integrar-se en els tributs del sistema de finançament (epígraf següent).
 
Quant a la resta d’impostos d’aquest grup, la recaptació procedent del joc on-line creix un 16,81%, amb un contret del 15,8 M€, mentre que els ingressos de l’impost sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) augmenten un 36,89% i arriben als 49,7 M€. En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (normativa estatal), l’Estat encara no ha transferit la recaptació perquè el termini de pagament per part del contribuent finalitzava el mes de juliol. Per tant, l’ingrés quedarà recollit en l’informe del proper trimestre.
 
 
 
3.    Evolució dels recursos del sistema de finançament subjectes a bestreta
 
 
 
Els tributs que formen part del sistema de bestretes del model de finançament són:
 
-       Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-       Impost sobre el valor afegit (IVA)
-       Impostos especials de fabricació: labors del tabac, alcohols i begudes derivades
-       Impost sobre hidrocarburs (tipus estatal i autonòmic)
-       Impost especial sobre l’electricitat
 
 
 
Els ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 7,75% respecte als mesos de gener-juny del 2018 i arriben als 9.327,6 M€. Cal tenir present que aquestes transferències són provisionals i no recullen les bestretes definitives corresponents a l’exercici 2019.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 377