obres

El Govern aprova la represa gradual de les obres i contractes de serveis suspesos per la Covid-19

query_builder   5 maig 2020 16:24

event_note Nota de premsa

El Govern aprova la represa gradual de les obres i contractes de serveis suspesos per la Covid-19

 • Es reactivaran primer, a partir del 7 de maig, aquelles actuacions que no comportin interacció amb persones alienes a l’obra i que no estiguin relacionades amb l’àmbit sanitari o assistencial

El Govern ha aprovat avui aixecar la suspensió de l’execució de les obres de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic decretada el 27 de març per pal·liar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. Atès que la crisi derivada del coronavirus ha evolucionat cap a una relaxació progressiva del confinament i que la situació de força major que va originar la suspensió ja no es produeix, el Govern ha aprovat, a proposta del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i del Departament de Territori i Sostenibilitat, la represa gradual de l’execució de les obres i de la prestació dels serveis presencials en edificis, instal·lacions i equipaments públics dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic.

Aquesta represa es produirà sempre que es garanteixin les mesures de seguretat i salut pública i seguint aquests criteris i fases:

 

 • A partir del 7 de maig vinent, es reprendran aquests tipus d’obres, sempre que la seva execució no comporti interacció amb usuaris o persones alienes a l’obra:
 • Obres d’edificació en equipaments públics i monuments existents (rehabilitació, reforma, ampliació i millora).
 • Obres d’edificació de nova construcció.
 • Intervencions arqueològiques.
 • Obra civil en espais oberts com poden ser les obres de carreteres i camins rurals, recs, obres hidràuliques i de sanejament, obres portuàries o obres ambientals que s’executin fora dels nuclis urbans de les poblacions.
 • Obres civils de transports (metro, tren, estacions d’autobusos, entre altres).

 

 • A partir del 21 de maig, es reactivaran aquelles obres que impliquin una interacció sectorial controlada amb usuaris o persones alienes a l’obra:

 

 • Obres d’edificació de les tipologies esmentades per a la fase anterior, tret de les que afectin l’àmbit sanitari i assistencial.
 • Obres de rehabilitació d’edificis d’habitatge.
 • Obres civils que s’executin en superfície a l’interior de nuclis urbans.
 • Obres de manteniment i reparació ordinaris dels habitatges del parc públic titularitat o administrat per la Generalitat i el seu sector públic.
 • Obres de reparació en habitatges buits propietat o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya quan aquests estiguin destinats a famílies vulnerables, tot garantint les mesures que limitin el contacte amb els veïns de l’immoble.

 

 • A partir del 28 de maig, es reprendran els tipus d’obres següents, que puguin interactuar amb usuaris o persones alienes a l’obra:
 • Resta d’obres d’edificació, tret de les que afectin a l’àmbit sanitari i assistencial.
 • Resta d’obres civils.

 

 • Quan el Departament de Salut ho determini, i no abans del 28 de maig, la represa es durà a terme respecte d’obres d’edificació de l’àmbit sanitari i assistencial.

Aquest calendari es podrà modificar en funció de les decisions que acordi el PROCICAT, en atenció a l’evolució de la pandèmia.

L’aixecament de les obres suspeses tindrà efectes automàtics en la data establerta per a cada fase i serà suficient una comunicació per correu electrònic de l’Administració o entitat contractant al contractista. En el cas dels contractes d’obres que es van suspendre a petició del contractista en aplicació del Decret llei 7/2020, de 17 de març, modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, l’Administració o entitat contractant declararà l’aixecament de la suspensió sense que sigui necessària petició del contractista, i sempre tenint en compte els termes i calendaris que s’han esmentat.

Altres contractes i serveis

D’altra banda, els contractes de serveis i assistències tècniques vinculats a obres suspeses com a conseqüència de l’emergència de la Covid-19 ampliaran el termini de forma automàtica, per un període equivalent al termini en què l’obra hagi quedat suspesa.

Pel que fa als serveis de manteniment dels immobles de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic que actualment estan suspesos totalment o parcial, s’aniran restablint per fases i d’acord amb criteris de proporcionalitat respecte dels usos dels immobles i garantint-ne, en tot cas, la funcionalitat.  

Evolució de la crisi sanitària

Des de l’inici de l’emergència sanitària, diverses disposicions han comportat la suspensió total o parcial de contractes d’execució d’obres de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, llevat dels declarats d’emergència; bàsics o estratègics, o amb qualificacions anàlogues a essencial. També han afectat els contractes de serveis vinculats a les obres.

En data 17 de març es va aprovar el Decret llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, el qual va ser modificat pel Decret llei 8/2020, de 24 de març.

Posteriorment, en data 27 de març, es va aprovar l’Acord pel qual se suspenien els contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació del Covid-19, durant la vigència de l'estat d'alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

D’altra banda, i com a conseqüència, en primer lloc, de l’esmentat Reial decret llei 8/2020, de 17 de març; en segon lloc, de la Resolució SLT/719/2020, per la qual es va acordar el tancament dels centres escolars a Catalunya; i en tercer lloc, dels plans de contingència que van adoptar els departaments de la Generalitat i el seu sector públic a l’empara de la Instrucció 2/2020, de la Secretaria de Funció Pública i Administració, es van suspendre totalment o parcialment les prestacions derivades de contractes de prestació successiva vinculats a edificis, instal·lacions i equipaments públics, com ara: neteja, seguretat i vigilància, manteniment, consergeria, o  jardineria entre altres. De la mateixa manera, també es van suspendre els contractes de centres i establiments competència del Departament de Treball, Afers  Socials i Famílies.

L’evolució de la crisi sanitària comporta l’adaptació continuada les mesures adoptades i la flexibilització de les restriccions de les activitats econòmiques, de prestació de serveis i de realització d’obres derivades de la declaració de l’estat d’alarma i de les pròrrogues consecutives. En aquest context, es fa palesa la necessitat de reactivar els contractes d’obres i de manteniment de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic declarats suspesos totalment o parcialment o que han vist afectat el seu desenvolupament normal com a conseqüència de les mesures derivades de la pandèmia de la Covid-19.