PDU activitat econòmica baix llobregat

Aprovat provisionalment el Pla director urbanístic d'activitat econòmica del Baix Llobregat nord

query_builder   7 agost 2020 17:01

event_note Nota de premsa

Aprovat provisionalment el Pla director urbanístic d'activitat econòmica del Baix Llobregat nord

  • Abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires, on ordena tres sectors d’activitat econòmica lligats a la logística, la indústria i els usos terciaris

 

  • La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc metropolità aprova una modificació del POUM de Lliçà d’Amunt pel que fa als sectors PMU-1 Centre-Can Guadanya Vell i PMU-2 Centre - Can Francí

 

baix llobregat nord urbanisme

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc metropolità, celebrada telemàticament i presidida pel secretari d’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat provisionalment avui el Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica del Baix Llobregat nord, que abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. Els PDU són figures de planejament que es focalitzen en sectors d’activitat o en peces de sòl amb un clar interès públic i que afecten diversos municipis. En aquest cas, forma part de l’estratègia de planejament urbanístic pensat per generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic i territorial. Ara, la Comissió elevarà el PDU a la Comissió territorial de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.

 

Així, el Pla determina i ordena tres sectors d’activitat econòmica supramunicipal; fixa directrius per habilitar diversos trams de bulevards urbans, i estableix mesures per estructurar i potenciar els corredors ecològics de la zona. Cal remarcar que aquest PDU s’ha tramitat de manera coordinada amb el Pla director urbanístic d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera, que va ser aprovat definitivament el mes passat i que abasta un àmbit territorial més ampli.

 

Ordenació de sectors d’activitat econòmica

 

El PDU que avui s’aprova abasta 1.912 hectàrees i representa el 37% de la superfície dels termes de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Abrera. Delimita i ordena tres àrees d’activitat econòmica, en defineix els elements estructurals, articula la seva relació amb les ciutats existents i concreta la possibilitat d’ubicar-hi usos logístics, industrials i terciaris.

 

  1. Sector Cinturó Oest: Situat en els termes municipals d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, amb una superfície de 118 hectàrees. Abasta els terrenys de la factoria SEAT des de l’avinguda de Ca n’Amat, a l’extrem nord, fins el parc forestal de Can Cases, al sud. S’hi proposa un sostre edificable de 921 m2, inferior al que preveia el planejament vigent.

 

L’ordenació proposada preveu convertir la banda oest de les instal·lacions de SEAT en el nou front urbà de l’empresa una vegada es construeixi el Cinturó Oest. Es tracta del vial de connexió entre el perllongament del Quart Cinturó (B-40) i la B-224, que funcionarà com un nou eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l’oest de l’A-2.

 

  1. Sector Can Cases: Amb 58.428 m2 de superfície, és una parcel·la triangular delimitada al sud per la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a l’est per l’antiga carretera N-II, i a l’oest pel ramal d’enllaç de l’A-2 i l’AP-7.

 

Atesa la seva posició privilegiada, es dibuixa com un pol d’activitat vinculat a la factoria SEAT.

 

  1. Sector Xàmenes: En aquest cas, el sector es troba entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires i té 519.156 m2 de superfície, a tocar de la carretera B-224. El seu desenvolupament es preveu aprofitant el desdoblament d’aquesta carretera. El Pla planteja dividir-lo en quatre parcel·les amb una superfície d’entre 3,5 i 12,5 hectàrees cadascuna.
llobregat urbanisme activitat econòmica PDU

Integració dels bulevards urbans

 

El PDU recull el concepte de xarxa de bulevards urbans que proposa el PDUI, entesos com a eixos cívics d’un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, així com carril bici i itinerari per a vianants.

 

Per tal de guiar la transformació d’antics trams de carretera o de carrer en aquests bulevards, el PDU estableix una sèrie de directrius per a la via que unirà el centre de Martorell amb la recta de SEAT i amb el centre d’Abrera pels laterals de l’A-2. Des d’aquí, es bifurcarà cap a Olesa de Montserrat per la C-55 transformada o cap a Esparreguera pels laterals de l’A-2.

 

Així, per a l’execució del bulevard que recorrerà la nova façana oest de la SEAT es proposa ubicar-hi usos terciaris i equipaments, juntament amb espais lliures situats al llarg de l’eix i aparcaments per als treballadors de la indústria automovilística.

 

Pel que fa a la transformació de l’entorn del nus de la C-55, a Abrera, es preveu que els sòls industrials actuals acullin també usos terciaris i equipaments.

Preservació dels corredors ecològics

PDU activitat econòmica baix llobregat

El Pla dona una gran importància a l’articulació de la xarxa d’espais lliures, especialment per concretar-ne els límits i la relació amb els nuclis urbans i per potenciar la seva connexió amb altres corredors ecològics metropolitans.

 

Així, es defineixen dos correctors: el de Magarola-l’Anoia i el de la llera oest del riu Llobregat. Per a tots dos, el PDU estableix directrius encaminades a garantir la continuïtat de les rieres i torrents; potenciar el mosaic agroforestal i els seus valors productius, ambientals i paisatgístics; mantenir l’activitat agrícola, i millorar la xarxa de camins rurals.

El juny de 2018 aquest PDU es va aprovar inicialment i es va exposar a informació pública i a consulta institucional. S’han rebut set escrits d’al·legacions, tres escrits dels ajuntaments concernits pel Pla i 19 informes sectorials. Fruit d’aquest procés, s’han introduït algunes millores i modificacions en el document, per exemple, pel que fa a completar o esmenar normativa referent a afectacions viàries i ferroviàries, es clarifica el contingut d’algun article de la normativa relatiu a activitats i usos disconformes en sòl no urbanitzable es millora l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i l’Estudi ambiental estratègic del PDU.

 

Modificacions en dos POUM

 

D’altra banda, la Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità també ha aprovat les modificacions en dos Plans d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), de Lliçà d’Amunt i de Premià de Dalt.


lliçà amunt

En concret, ha donat conformitat al text refós i altra documentació requerida de la modificació del POUM pel que fa als sectors PMU-1 Centre-Can Guadanya Vell i PMU-2 Centre – Can Francí, a Lliçà d’Amunt, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona del 5 de juny passat.

 

Aquesta modificació té com a objectiu incrementar l’edificabilitat i la densitat de l’àmbit i ampliar els usos al centre del municipi per tal de crear un centre urbà amb activitat cívica, comercial i residencial. Així, s’estructura la nova ordenació a partir de dos eixos, un eix urbà amb usos comercials i cívics i un eix natural amb usos esportius, d’oci i de lleure. En total, s'incrementa el sostre en 21.500 m2 i el nombre d'habitatges passa de 521 a 773.

premià dalt

Pel que fa al planejament de Premià de Dalt, la Comissió ha aprovat definitivament la Modificació puntual del POUM del sector Can Nolla, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. L’objectiu de la modificació és introduir canvis en l'ordenació del sector per a millorar la connectivitat i la mobilitat i incrementar el sòl destinat a espais lliures públics, així com introduir un nou model residencial plurifamiliar tot incrementant la densitat en 33 habitatges (de 247 a 280 habitatges) sense incrementar l'edificabilitat del sector.

5  

Imatges

PDUAE Baix Llobregat nord

PDUAE Baix Llobregat nord 179

Sectors PDUAE Baix Llobregat

Sectors PDUAE Baix Llobregat 115

PDUAE connectors

PDUAE connectors 180

POUM Lliçà d'Amunt

POUM Lliçà d'Amunt 109

POUM Premià Dalt

POUM Premià Dalt 100

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 269