Fotografia de l'ATC

La Generalitat publica la llista de deutors de l'Agència Tributària de Catalunya

query_builder   18 setembre 2020 10:29

event_note Nota de premsa

La Generalitat publica la llista de deutors de l'Agència Tributària de Catalunya

 • Els contribuents que hi apareixen tenien deutes pendents el 31 de desembre del 2019 superiors al milió d’euros   
 • Aquesta és una de les mesures incloses al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2019-2022
Fotografia de l'Atc

La Generalitat ha donat a conèixer avui, a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), la relació de contribuents que, en data 31 de desembre del 2019, tenien deutes i sancions tributàries, corresponents als tributs propis o els cedits per l’Estat que gestiona l’ATC, pendents de pagament per un import superior al milió d’euros.

Amb la publicació d’aquesta llista a la seu electrònica de l’ATC es posa fi a la via administrativa. D’aquesta manera, a partir d’ara, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l’ATC, en el termini d’un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos. Segons el que preveu la legislació vigent, els dos recursos no es poden presentar de manera simultània.

D’acord amb l’Ordre VEH/176/2019, de 27 de setembre, que regula els aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors tributaris a l’ATC, la llista conté la informació següent:

 1. Identificació de la persona deutora:
  1. Persones físiques: NIF, nom i cognoms.
  2. Persones jurídiques i altres entitats de l’article 35.4 de la Llei General Tributària: NIF, raó o denominació social.
 1. Import conjunt dels deutes i les sancions pendents de pagament en data 31 de desembre del 2019, d’acord amb els requisits següents:
  1. Que superin l’import d’1.000.000 d’euros.
  2. Que els deutes i les sancions no hagin estat pagats un cop transcorregut el període de pagament voluntari.
  3. Que no es trobin suspesos o ajornats.

La publicació anual de llistes de persones amb deutes o sancions tributaris pendents, per un import superior a un milió d’euros, és una de les mesures incloses al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022. L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.

Inicialment, i d’acord amb l’Ordre, la llista s’havia de publicar entre l’1 de maig i el 30 de juny d’enguany però, a causa de la pandèmia, el Govern va aprovar un decret que, entre altres mesures adreçades a pal·liar els efectes de la Covid-19 a Catalunya, n’ampliava el termini de publicació fins al 21 de setembre del 2020.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 58