El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal i la directora general de Comunicació del Govern Aurora Masip, informen dels acords presos al Consell de Govern del matí. Un dels acords destacats és el fet que la Regió Metropolitana de Barcelona compti, per primera vegada, amb un Pla territorial que garantirà el seu desenvolupament ordenat i sostenible. Es tracta d’una eina que delimita els espais d’interès paisatgístic i estratègic que cal preservar i que impulsa una xarxa viària i ferroviària de qualitat que faci possible el seu creixement futur.