Conseller de Governació i Adminitracions Públiques Sr. Joan Puigcercós.