Conseller de Governació i Adminitracions Públiques Sr. Joan Puigcercós i Conseller d'Economia i Finances Sr. Antoni Castells.