Conseller de Política Territorial i Obres Públiques Sr. Joaquim Nadal.