En la primera reunió d'aquesta legislatura, el Consell de Govern ha aprovat els nomenaments de diversos secretaris i secretaries general i el dels titulars d'algunes direccions generals. A més, el Govern ha acordat comparèixer davant el Tribunal Constitucional en els recursos d'inconstitucionalitat promoguts pels Governs d'Aragó, de les Illes Balears, i de la Comunitat Valenciana contra el nou Estatut d'autonomia de Catalunya per tal de formular al·legacions en defensa de la constitucionalitat del text estatutari.